Obergumcs. OBERGUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2985]DE E.E. HEEREN COLLATOREN TOT OBERGUM, HERO RITZES TOT LUTTICHUISEN EN JAN CLASEN, CHIRUCYN TOT OBERGUM, HEBBEN DOOR ORDRE VAN KERCKVOOGDEN ALDAAR DESE KLOCKE LATEN GIETEN VAN WILHELMUS JAKOBUS DE VRY ANNO 1665.
N.B. Sedert 1849 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO.
GDW, blz. 543, nr. [2985].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[2986][a]Een spiegelmonogram, waarschijnlijk gevormd van de letters A.V.N., vergezeld van het jaartal 1780. Wapen: In goud, blijkens de arcering, een keper, vergezeld van drie schuinkruisjes [Van Nijeveen]. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Moeilijk ontcijferbare naamletters van A. van Nijeveen?
GDW, blz. 543, nr. [2986][a].

[2986][b]Wapen SICHTERMAN: In goud, blijkens de arcering, een zittende eekhoorn, knabbelend aan een in de voorpoten gehouden vrucht met een gebladerde stengel.
Wapen VINKERS: Een aanziende wildeman, dragend een knots op de rechterschouder, en houdend in de linkerhand een schildje, beladen met drie lelin.544
N.B. Niet meer aanwezig. Afgebeeld vr diefstal, c. 1970, van deze onderdelen: OGK, blz. 180. Mello Sichterman, overleden Obergum 7 augustus 1856, gehuwd Leens, op Verhildersum, 9 november 1827 Catharina Maria Gesina Vinckers, overleden Obergum 9 september 1852. Zie: OBS, blz. 305.
GDW, blz. 543, nr. [2986][b].

b. Avondmaalstafel

[2987]MEVR. H. H. VAN IDDEKINGE, WEDW. LAMAN, VR. VAN DE BRAAKE A 1790.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 180. Hermanna Helena van Iddekinge, weduwe Paulus Laman. Zie: NPT, 1912, blz. 361.
GDW, blz. 544, nr. [2987].

c. Bank

[2988]Wapens: Rechts: In goud, blijkens de arcering, een zittende eekhoorn, knabbelen, aan een in de voorpoten gehouden vrucht met een gebladerde stengel [Sichterman] Links: In blauw, blijkens de arcering, een uit wolken in de schildvoet komende omgewende geharnaste arm, zwaaiend met een zwaard, en in het schildhoofd vergezeld van twee sterren [Laman].
N.B. Sedert c. 1970 niet meer aanwezig. Afgebeeld: OGK, blz. 176, 178. Antonie Ewout Sichterman, overleden Groningen 31 maart 1812, gehuwd 24juni 1799 Catharina Hermann: Laman, overleden Groningen 8 maart 1816. Zie: Gens nostra. 1967. Blz. 192.
GDW, blz. 544, nr. [2988].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2989]J.G.R.V.D.B.B. TOT OBERGUM, DEN 1 APRIL 1714.
Wapens: Rechts: Polman. Links: Rengers [2]. Beide wapens met hetzelfde, doch niet daarbij behorende helmteken: een staande zwaan met gesloten vlucht.
N.B. Letters: Juffer Gesina Rengers van de Blauwe Borg. Dochter van Egbert Rengers en Wilhelmina Polman. Zie: GHB, 1910, blz. 382. Afgebeeld: HLZ, nr. 26.
GDW, blz. 544, nr. [2989].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2990]A 1616, DEN 4 SEPTEMBRIS, IS DEN ERSAMEN JAN TEMMES IN DEN HERE GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 406.
GDW, blz. 544, nr. [2990].

[2991]ANNO 1634, DEN 24 OCTOBER, IS DEN ERENTFESTE HEER BARETHOLOMEUS FROTERMA IN DEN HERE GERUSTET, VERWACHTET EEN SALIGE OPSTANGE IN CHRISTO.
ANNO 1611, DEN 22 DESEMBER, IS DE EERH UND DEUGENTRYCKE VRUV ATZE WYTSEMA, HUISFROUWE VAN DEN EERENFESTE HEER BARTHOLOMEUS FROTERMA, IN DEN HERE GERUST, VARWACHT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken lelie. Links: Gedeeld: I een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 2 en 1. Helmteken: een vlucht, waartussen een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken lelie.
GDW, blz. 544, nr. [2991].

[2992]ANNO 1639, DEN 22 OCTOBER, IS ANNE SIWERTS GHERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 111, vergezeld van de letters A.S.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 265. HVH.545
GDW, blz. 544, nr. [2992].

[2993]ANNO 1662, DEN 26 MAEI, IS DIE DEUGHTSAME AEF TIAENS IN DEN HEERE GERUIST.
GDW, blz. 545, nr. [2993].

[2994]ANNO 1668, DEN 23 NOVEMBER, IS DIE EER END DEUGHRICKE VROUW DIETIEN GERITS, HUISVROUW VAN DE EERW. GERH. CRASSUS, PASTOR TOT OBERGUM, SAELIGH IN CHRISTO ONTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, begeleid van boven en van onderen van een hertshoorn. Links: Een uitkomende gekroonde leeuw, en een schildvoet, beladen met drie blokken. Helmteken: een hertshoorn.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13, Salig enz.
GDW, blz. 545, nr. [2994].

[2995]ANNO 1673, DEN 10 AUGUSTUS, IS DE EERBAEREN WILLEM MINDERS IN DEN HEEREN GERUST.
Huismerk nr. 441, vergezeld van de letters W.M.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 265. HVH.
GDW, blz. 545, nr. [2995].

[2996]ANNO 1681, DEN 16 MAY, IS DE ED. PETER VAN LONDENBARG, HOLTKOOPER EN AANNEMER VAN PROVINCIEWERKEN TOT OBERGUM, CHRISTELYCK ENDE GODSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen: Gedeeld: I drie linkerschuinbalken; II huismerk nr. 442, vergezeld van de letters P.V.L.B. Helmteken: een klaverblad op een stengel, waaraan twee gewone blaadjes.
Vers: GDW, nr. 1069, de twee beginregels.
GDW, blz. 545, nr. [2996].

[2997]ANNO 1704, DE 8 JANUARIUS, IS ELISABET SIERS, DIE DEUGTZAME HUISVROU VAN HILLEBRANT HARMS, KOOPMAN EN KERKVOOGD TOT OBERGUM, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; H doorsneden: a. een kubiek met aan de onderzijde een verticale as, voorzien van schroefdraad; b. drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 266. HVH.
GDW, blz. 545, nr. [2997].

[2998][HIER] LEYT BEGRAVEN DEN ACHT[BA]REN CLAES JACOBS, IN LE[VE]N COOPMAN EN KERCKVOOG[DT EINDE SCHATBEURDER TOT OB[ER]GUM, ONTSLAPEN DEN 24 JU.. 1715, VERWACHTENDE ... ALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een in twee rijen van vier stukken geschaakte dwarsbalk, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar, en van onderen van een liggende tak, waaruit drie klaverbladen oprijzen, samen komend uit n punt.
GDW, blz. 545, nr. [2998].

[2999]ANNO 1733, DEN 19 JUNIUS, IS DE EERW. HILTJO SCHELTEMA, IN LEVEN WAARDIG LEERAAR IN DE GEMEENTE VAN OBERGUM EN MAARHUISEN, CHRISTLYK ONTSLAPEN, HEBBENDE RUIM 18 JAAREN ALS EEN GETROUW DIENSTKNEGT VAN JESUS IN VEEL ZWAKHEID GEARBEIT, RUIM 3 JAAREN TE OTERDUM EN OMTRENT 15 JAAREN TE OBERGUM EN MAARHUISEN, ZYNDE HIER BEGRAVEN TUSSCHEN SYN ZOON PETRUS, OVERLEDEN DEN 9 JULIUS 1724, EN ZYN DOGTER JANTIEN, OVERLEDEN DEN 20 JUNIUS 1733, OUDT 42 JAREN, 9 MAANDEN, 19 DAGEN. OP DE STRYDT VOLGT DE KROON.
Wapen: Op een terras een omgewend steigerend paard.
GDW, blz. 545, nr. [2999].

[3000]HIER RUST HET KIND, EEN DOGTERTJE, VAN DEN PRED. L. KNIPHUIZEN EN MEJUFFRW. M. C. THEO HEEREN, GEB. 26 JUNY, GEST. 1 JULY 1787.546
O KORTE VREUGD, 'T GEWENSCHTE KIND / EEN EERSTLING ONZER ECHT / VERSCHEIDT DAARNA, HET ZYN OOGEN SLOOT / DAN 'K SWYG, GODS DOEN IS RECHT. / DE MOEDER.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 266.
GDW, blz. 545, nr. [3000].

[3001]GEDENKSTEEN VAN DE EERBAARE FRENA BOUER, DOGTER VAN D.E. DANIEL BOUER EN ANNA MARIA LOUET, HOEDEMAKER TE OBERGUM, OVERLEDEN DEN 6 FEBRUARI 1795 IN DEN OUDERDOM VAN 23 JAAREN EN 10 MAANDEN EN LIGT ALHIER TER PLAATSE BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 266.
GDW, blz. 546, nr. [3001].

[3002]HIER RUST DE JUFFER CORN. MAGD. THEO HEEREN, GEB. D. 10 DEC. 1755, GEST. D. 8 SEPT. 1807.
DEEZ ZERK BEDEKT EEN STOF ZOO WAARD / HET DIERBAARST PAND VAN ONS OP AARD / DE LUST EN VREUGDE VAN ONS LEVEN / EEN GRYZE MOEDER STEUN EN HOOP / WIE ZE IN HAAR GANSCHE LEVENSLOOP / VAN TROUWE KINDERMIN / STEEDS BLYKEN HEEFT GEGEVEN / DE ZUSTER.
GDW, blz. 546, nr. [3002].

[3003]TER GEDACHTENIS VAN MEJUFVROUW MARG. CATH. THEO HEEREN, ECHTGENOOTE VAN DEN PREDIKANT L. KNIPHUIZEN, GEBOREN DEN 31 MEI 1753, GEHUWD DEN 6 MAART 1782, GESTORVEN DEN 11 JULI 1813.
HIER ZONK NOG DIEP BETREURD / KNIPHUIZENS WAARDSTE PAND / WIER SCHRANDRE GEEST EN DEUGD / WIER GULLE EN ZACHTE ZEDEN / VERNOEGEN HUISGELUK / EN VRIENDSCHAP BLOEYEN DEEDEN / NEEN, SLECHTS HAAR SCHADUW / VOER ZE OP TOT HOOGREN STAND / G.J.G. BACOT.
GDW, blz. 546, nr. [3003].

[3003A]... 2 MAR ... EERSAME STYNJE ... HUISVROUW VAN WILLEM ... HEERE GERUST ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 546, nr. [3003A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina