Eenrum

g. EENRUM (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[299]FUSA EST H. CAMPANA IN ONORE FABEANI ET SEBASTIANI MARTIRAM SC. ANNO DNI MCCCXC SUB DNO. WOULZBO. K.B.E.
N.B. WOULZBO moeilijk leesbaar. Van K.B.E. beide laatste letters omgekeerd. Afgebeeld: R.A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 16.
GDW, blz. 102, nr. [299].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[300]ANNO DOMINI V'6, SECUNDA DIE SEPTEMBRIS, OBIIT VENERABILIS DOMINUS HARMANUS IARGHES, ARTIUM MAGISTER ET DECRETORUM BACCALARIUS HUIUS ECCLESIAE IN ENRUM CURATUS, CUIUS ANIMA REQESCAT IN PACE AMEN.
Wapen: Jarges.
N.B. Koper. Afgebeeld: GDW, plaat IV. R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 20.
GDW, blz. 102, nr. [300].

[301]ANNO 1593, DEN 4 APRILLI IN DEN BREKE VAN DEN DACH, IS S. CORNELIS BOLIS VAN ERAKUM IN DEN HEREN GERESTT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 33.
N.B. Cornelis Boeles op Fratuma, Herathema of Eratema. Zie: OGS, blz. 181, 185.
GDW, blz. 102, nr. [301].

r. EENRUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[1046]ANNO 1652 YS DESE TOOREN VOLBOUWET DOE DE EERWERDYGE JOHANNES VAN NYEVEEN PASTOER, EVERT WRYTZERS OP DEN OVER EN CORNELIUS WEERSEMA OP DE GREDE KERCKVOOGDEN EN MEDE COLLATOREN WAREN.
GDW, blz. 230, nr. [1046].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1047]FUDIT J. BORCHHARDT GRONINGAE 1752.231
Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Gerhard Horenken Alberda, op Dijksterhuis. Zie: NAB, 1940, blz. 41.
GDW, blz. 230, nr. [1047].

3. Meubilair

a. Bank

[1048]Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Vervaardigd 1811-1814 voor jhr. mr. Goossen Geurt Alberda van Dijksterhuis, op Dijksterhuis te Pieterburen. Zie: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 59. Afgebeeld aldaar, blz. 12, 61.
GDW, blz. 231, nr. [1048].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[1049]ANNO 1634 IS DESE SCHOETTEL TER EEREN GODES ENDE DIENST VAN DIE CHRISTLYCKE GEMEENTE TOT EENDRUM GEMAECKET ALS JOHANNES VAN NYEVEEN PASTOR, HUGO VAN NYEVEEN BORGEMESTER ENDE IN DER TYDT MEDE HOOFTMAN VAN STADT GROENINGEN ENDE OMMELANDEN, ENDE JACOP FOCKENS OP HUNDENGHE KERCKVOOGDEN ENDE MEDE COLLATOREN ALDAER WAEREN.
N.B. Zilver. Afgebeeld: HLZ, nr. 39. Sedert 1905 collecteschaal, vermeerderd met deksel.
GDW, blz. 231, nr. [1049].

b. Avondmaalsbeker

[1050]ANNO 1634 IS DESE BEKER DER DANCKSEGINGE MET HET DECKSEL TER EEREN GODES ENDE DIENST VAN DIE CHRISTLYCKE GEMEENTE TOT EENDRUM GEMAECKET ALS JOHANNES VAN NYEVEEN PASTOR, HUGO VAN NYEVEEN BORGEMEISTER ENDE IN DER TYDT MEDE HOOFTMAN VAN STADT GRONNINGEN ENDE OMMELANDEN, ENDE JACOB FOCKENS OP HUNDENGHE KERCKVOOGDEN ENDE MEDE COLLATOREN ALDAER WAREN.
N.B. Afgebeeld: J. W. Frederiks. Dutch silver. III. The Hague 1960. III. nr. 362. Ook: HLZ, nr. 39.
GDW, blz. 231, nr. [1050].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1051]AN' DOMINI 1637, DEN 4 FEBRU., IS IN DEN HEERE GERUST DIE VEEL EER EN DEUGENTRYCKE VROUWE ELISABET VAN HOORNEN, HUISVROUWE VAN DEN EERWEERDIGEN WELGEERDEN JOANNES VAN NYEVEEN, PASTOR TOT EENDRUM.
Wapens: Rechts: Van Nyeveen. Links: Drie gesnoerde en beslagen hoorns. Helmteken: Van Nyeveen.
GDW, blz. 231, nr. [1051].

[1052]ANNO 1645, DEN 17 NOVEMBER, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE VEEL DOCHTSAME VROUWE ETTIEN LOUWENS, HUISFROUWE VAN DEN EERENTFESTE JACOB FOCKENS OP HUNDINGA, VOORWACHTENDE EEN ZALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Fockens. Links: Een tot een krans gebogen wijnrank met drie bladeren, drie druiventrossen en drie klauwieren. Helmteken: Fockens.
N.B. Gedeeltelijk afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 49, geheel links.
GDW, blz. 231, nr. [1052].

[1053]ANNO 1652, DEN 10 NOVEMBER, IS DE ERENTFESTE JACOB ]FOCKENS, ARFGESETEN OP HUNDINGA TOT EENDRUM, KERCKVOOGT232 IN DER TIT, IN DEN HEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Fockens. Links: Een tot een krans gebogen wijnrank met drie bladeren, drie druiventrossen en drie klauwieren. Helmteken: Fockens.
N.B. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 49.
GDW, blz. 231, nr. [1053].

[1054]AN DOMINI 1653, DEN 21 JULY, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DEN EERWAERDIGHE ENDE WELGHELEERDEN JOHANNES VAN NYEVEEN, PASTOR TOT EENDRUM ENDE MENSINGHEWEER IN SYN LEVENT CHEW EEST.
Wapen en helmteken: Van Nyeveen.
GDW, blz. 232, nr. [1054].

[1055]A 1653, DEN 9 AUGUSTI, 1S DE DOECHTSAEME VROUWE ANTIE WIERSMA, DE HUISVROUWE VAN CLAES WILLEMS ENDE DOCHTER VAN GERBRANT WIERSMA, IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN VROLICKE UPSTANDINGE TEN EWIGEN LEVENDT DOER CHRISTUM.
Wapen: Een pelikaan niet opgeheven vlucht, met drie jongen.
GDW, blz. 232, nr. [1055].

[1056]A 1670, DEN 30 SEPTEM., IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERBAREN EVERT WRITSERS, OP DEN OVER TOT EENRUM, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Drie grote lelin, 2 en 1, om en om geplaatst met drie kleine klaverbladen. 1 en 2. Links: Op een heuvel een boom. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 232, nr. [1056].

[1057]ANNO 1671, DEN 30 SEPTEMBER, IS DEN EERBAREN PIETER HEE[RE]NS SEER CHRISTELICKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 232, nr. [1057].

[1058]ANNO 1672, DEN 19 OCTOBER, IS D. EERB. CORNELIS WEERSEMA, KERCKVOOGT IN EENRUM MEDE/ GESTORVEN CHRISTELYCK EN RUST HYR NU IN VREDE.
Wapens: Rechts: In een nest een omgewende pelikaan met twee jongen. Links: Op een terras een boom, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Helmteken: in een nest een pelikaan met drie jongen.
D'HEEREN COLLENTOREN HEBBEN MET STEEN, GRAF EN SCHRIFT / VOOR DIENST AN KERCK EN TOREN HEM EWICHLYCK BEGEFr / QUAE POSITA OB MERITA NE REMOVEANTUR EX INVIDIA / WAT IS MYN LEVEN WEST? MOEYT, NERTSEER EN ELENDE / DE DOOT BRENGT ONS IN RUST, DIE MAECKT VAN 'T QUAET EEN ENDE.
N.B. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 49.
GDW, blz. 232, nr. [1058].

[1059]A 1677, DEN 11DEN JUNIUS, IS IN DEN HEERE GERUST DE DEUCHSAME TIELLE RINIES, HUISVROUWE VAN EVERT WRITSERS OP DEN OVER, ENDE LELT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Drie lelin, 2 en 1, om en om geplaatst met drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Op een terras een boom met wortels. Helmteken: een lelie.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld GSL, blz. 71. HVH.233
GDW, blz. 232, nr. [1059].

[1060]ANNO 1679, DEN 30 MARTY, IS GESTORVEN D.E. PETER JACOBS ZANT, ADVOCAET VOOR D'HOGE JUSTITIE CAEMER VAN STADT EN LANDE, EN REDGER VAN 'T GROTE GEREETSCHAP MET ANNEXE CASPELEN.
Wapen: Op een terras een kerktoren met zadeldak, waarop een grote dakruiter, overhoeks. Helmteken: op een bol een Fortuin, de wind in een zeil vangend.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1064. Kerktoren doet denken aan die te 't Zandt.
GDW, blz. 233, nr. [1060].

[1061]ANNO 1681, DEN 25 APRIL, IS DIE DEUCHTSAME ANJE CLASEN, DIE HUISFROUWE VAN PETER HEERENS, SEER CHRISTELICKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 233, nr. [1061].

[1062]ANNO 1687, DEN 12 FEBERUARIUS, IS DE DEUCHTSAME ABELTIEN JACOBS,',-HUISVROUWE VAN CORNELIS WEERSEMA OP DE GREI)E, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: In een nest een pelikaan met twee jongen. Links: Op een terras een boom, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Helmteken: in een nest een pelikaan met jongen, waarvan het aantal onherkenbaar is.
ANNO 1671, DEN 13 OCTOBER, IS TRINTIEN WEERSEMA IN DEN HEEREN GERUST.
ANNO 1658, DEN 9 AUGUSTI, IS GARBRANT WEERSEMA, SOON VAN CORNELIS WEERSEMA, IN DEN HEERE GEERUST.
AL SYN WY RYCK, JONG, SCHOON. BEMINT VAN ELCK EEN / DE DOOT TOEFT DAEROM NIET, MAER HAELT ONS YLICH HEEN.
GDW, blz. 233, nr. [1062].

[1063]ANNO 1692, DEN 11 FEBRUARI, IS D.E. DRIEWES CLAESEN STUIRWOLT OP DEN OVER, MEDE COLLATOOR EN KERCKVOOGHT TOT EENDRUM, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een met kruipplanten overwoekerd heuvelachtig terras een omgewend springend hert, komend uit een bos van vier bomen, waarvan n bladerloos. Helmteken: een springend hert, komend uit een bos van drie bomen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
HIER LEYT MYN WAERDE MAN IN D'AERDE BY DE WORMEN / HY IS DE SOND ONTGAEN, ICK BLYEF IN 'S WERELTS STORMEN / HY LEYT HIER IN SYN RUST, ICK SWARF IN D' WOESTE BAREN / EN HOEP DAER UYT VERLOST BY HEM TEN HEMEL VAREN.
N.B. Helmteken tussen schild en kroon. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 48.
GDW, blz. 233, nr. [1063].

[1064]ANNO 1708, DEN 9 OCTOBER, IS ANNA EBELS, WED. VAN PASTOR DALHOFF, IN DEN HEERE GERUST EN LEGHT ALHYR BEGRAVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1060. Christianus Dalhof, predikant Westernieland. Zie: NGP, blz. 50.
GDW, blz. 233, nr. [1064].

[1065]ANNO 1712, DEN 23 JUNIUS, IS DIE EERSAME HEERE PIETERS OP HUININGAE, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUST EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE CHRISTENEN EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEFRE AMEN.234
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 233, nr. [1065].

[1066]Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 huismerk nr. 142, vergezeld van de letters M.A.; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Gedeeld: I huismerk nr. 143, vergezeld van de letters G.S.: I huismerk nr. 143, vergezeld van de letters G.S.; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Bijbehorend grafschrift vervangen door GDW, nr. 1067.
GDW, blz. 234, nr. [1066].

[1067]ANNO 1712, DEN 11 AUGUSTUS, IS DIE EERSAEME PIETER DERCKS WYRSUM VAN OLDENHUIS IN DEN HEERE GERUST ENDE LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 1066.
GDW, blz. 234, nr. [1067].

[1068]ANNO1714,DEN 3 OCTOBER,IS JACOB JACOBS, SMIT TOT EENDRUM, IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een aambeeld.
HIER LUIT HET LIGHAAM NEER EN RUST / DE ZIEL VINT IN GOD ... HAAR LUST / TOT MY EENS JESUS ... WY / TER VREUGT VAN T HEMEL S PARADYS.
GDW, blz. 234, nr. [1068].

[1069]ANNO 1723, DEN 12 AUGUSTI, IS D. DEUGHTSAME HILYE EVERS, HUISVROU VAN DRIEWES CLAESEN STUIRWOLT TOT EENDRUM OP DEN OVER, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Drie lelin. Helmteken: een lelie. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
IK HEB ADIU GESEYT DE WERELT MET HAER LUSTEN / MYN ZIEL BEVEEL ICK GODT, HET LICHAEM HIER TE RUSTEN / TOT DAT GODTS HEL BASUYN SLAET MENSCHEN KOMT TEN OORDEEL / OM DAN MET AL SYN VOLCK TE KRIGEN HEYL TOT VOORDEEL.
N.B. Helmteken tussen schild en kroon. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 48.
GDW, blz. 234, nr. [1069].

[1070]ANNO 1729, DEN 3 JUNI, IS DE EERBARE KLAES PIETERS, KERCKVOOGHT TOT EENDRUM, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE MET ALLE WAAR GELOOVIGE EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
Bijbeltekst: Joh. 14:13.
N.B. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 48, geheel rechts.
GDW, blz. 234, nr. [1070].

[1071]Ouke Harmens, vrouw van Derek Berents Cleveringa, overleden 9 juli 1743.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 234, nr. [1071].

[1072]1752, DEN 6 MAIUS, IS DE EERBARE GIELIE JANS, DE HUISVROUW VAN LUITIEN ULFERTS WYRSEMA VAN OLDENHUIS, OVERLEDEN EN IS OP DEN 16 DITO ALHYR BEGRAVEN EN IS GEWEEST INT 22 JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUNI CHRISTUM.
Medaillon: Drie rozen, 2 en 1, om en om geplaatst met drie klaverbladen, 1 en 2.235
GDW, blz. 234, nr. [1072].

[1073]HIER ONDER RUST IN HOPE VAN EEN SALIGE VERRYSENIS DE EER EN DEUGTRYKE JUFFROUW ANNA BAKKER MET HAER SOONTIE. ZY WAS IN LEVEN DE GELIEFDE VROUW VAN DS. J. METELERCAMP, PREDIKANT ALHIER, IS GEBOREN TOT BROEK IN WATERLANT, HEEFT GELEEFT 40 JAREN, XI MAENDEN EN 26 DAGEN, IS GESTORVEN DEN 18 AUGUSTUS 1752.
Wapens Rechts: Op een terras en voor twee bomen, twee tegenelkaar klimmende herten. Links: Op een terras een naakte man met hoofddoek, staand achter een bakkersoven en daarin een lange stok houdend.
STA STIL, O MEDEMENSCH, HIER LEGT DE BLOEM DER VROUWEN / DIE EENRUMS HEYLGESANT ALS EGA MOCHT AENSCHOUWEN 1 DE DEUGT WAS HAERE KROON, MILDADIGHEYT HAER LUST ZY SPOEDE DOOR DE ZEE DES WERELTS OM MET RUST / DE SCHOONE HAVEN VAN DEN HEMEL IN TE STREVEN 1 WEN GODS BASUINE KLINKT, ZAL OOK HAER LICHAEM LEVEN.
RAND. IX VS. XXXVI. DESE WAS VOL VAN GOEDE WERCKEN EN AELMOESSEN.
N.B. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975.131z. 55.
GDW, blz. 235, nr. [1073].

[1074]D. JOHANNES METELERCAMP, GEBOOREN DEN 10 OCTOBER 1710, BEVESTIGT IN DE GEMEINTE TOT EENRUM DEN 23 OCTOBER 1735, OVERLEDEN DEN 22 JANUARII 1769, RUST IN DEN HEERE BENEFFENS VIER KINDEREN, EEN VERWEKT BY JUFFROUW ANNA BACKER EN NAA HAAR L191-IDS. OVERLYDEN DRIE BY JUFFROUW HENRICA WIERSEMA, VERWAGTENDE DOOR CHRISTUS EEN ZALIGE OPSTANDING.
Wapen: Op een terras en voor twee bomen, twee tegenelkaar klimmende herten.
EIVR BINNEN IN DIT DUISTER GRAF / RUST HY, DIE ZIG NOOIT RUSTE GAF / MAAR IN DEN DIENST DES HEEREN / ZYN KRAGTEN LIET VERTEEREN / DIE ZYN VOLK YVERIG HEEFT GESTIGT / IN LEER EN LEVEN VOORGELIGT / DEES GULDE MOND ZWYGT NU STIL / WANT HET WAS DUS S HEEREN WIL j VROUW, ZOON, BROEDER EN GEMEENTE/ BETREURT HET KIL KOUD GEBEENTE VAN EEN MAN BY YDEREEN / BEMIND OOK BY GROOT EN KLEEN / MEN VOLG HET VOORBEELT VAN GODS KNEGT / WELK IN Drr GRAF BEGRAVEN LEGT / DIEN GOD NAE DEN STRYD DE KROON SCHENKT TOT EEN GENADENLOON I MOESTUS ILLE FLEBILIS OCCIDIT ,1 N. METELERCAMP, DES OVERLEDEN OUDSTE BROEDER IN 'T 71STE JAAR.
N.B. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De kerk en toren te Eenrum. Groningen 1975. Blz. 55.
GDW, blz. 235, nr. [1074].

[1075]1780, DEN 29 JANUARY, IS D.E. FROUKE BEENES OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 39 JAREN, EN 11 JAREN GELEEFT ALS HUISVROU VAN DE EERSAME ALBERT BALSTERS OP DE PLAATS BEERUM, LEGT ALHYR BEGRAVEN MET HAAR KRAAMKINTIE IN DE OUDERDOM VAN 9 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, aan de linkerzijde vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar.
HYR RUST IK MET MYN KRAAMKINTIE TEER / ZY HEBBEN ONS BEID GESET HYR NEER / TOTDAT GODT ONS OPWEKKEN ZAL / DOOR ZYN ENGELS B.ASUINGESCHAL.
GDW, blz. 235, nr. [1075].

[1076]ANNO 1785, DEN 2 FEBRUARI, IS DE EERSAME ENGBERT JANS MULDER, IN ZYN LEEVEN KOOPMAN EN MEDE DIAKON TOT EENRUM ZYNDE, OVERLEEDEN IN HET 59STE JAAR ZYNES OUDERDOSIS EN LIGT ALHIER TER PLAATS BEGRAVEN.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13.236
GDW, blz. 235, nr. [1076].

[1077]GEDENKSTEEN VAN DEN ACHTBAAREN EDZE JACOBS, IN LEVEN SCHEPPER VAN BAFLO EN RASQUERT, HUISMAN OP ERNSTHEEM EN LAAST IN EENRUM, OVERLEEDEN OP DEN 1srEN MAART 1785 IN HET 61srE JAAR SYNES OUDERDOMS EN LEGT ALHIER BEGRAVEN EN ZAL MEDE OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE UIT HET STOF DER AARDEN.
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 901, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2; II drie knollen met afgesneden loof, 1 en 2.
DOOR DEN DOOD VAN HIER GENOMEN/ REN IK IN DEES PLAATS GEKOMEN / EN VERHUIST NA LICHAAMS STAND / TOTDAT EENS DES HEEREN HAND / ZIEL EN LICHAAM WEER ZAL PAREN / OCH MOCHT HY MY DAN VERGAREN / MET ZYN VOLK IN 'T HEMELS HOF / OM HEM DAAR TE SYN TOT LOF.
N.B. Ernstheem, Maarhuizen.
GDW, blz. 236, nr. [1077].

[1078]GEDENKSTEEN VAN DE EERBARE FROUWKE JELTES, WEDUWE VAN WYLEN DEN ACHTBAREN EDSO JACOBS, IN HAAR LEEVEN WOONAGTIG OP ERNSTHEEM EN LAAST IN EENRUM, ALDAAR OVERLEDEN DEN 30 DECEMBER 1788 IN HET 84STE JAAR HAARS OUDERDOMS EN IS ALHIER BEGRAVEN EN ZAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
EENS WAAR IK OP DE AARDE GROOT / EENS MOEST IK SMAKEN DE BITTRE DOOD / EENS MOEST IK DALEN IN HET GRAF / EENS MOEST IK VAN DE WAARELT AF / EENS ZAL IK VOOR DEN REGTER STAAN / EENS ZAL HET OORDEEL OOK ONTSAAN / EENS KRYG IK OOK VAN MYNEN GOD / VOOR EEUWIG HEIL OF KWALYK LOT.
GDW, blz. 236, nr. [1078].

[1079]ANNO 1789, DEN 16 JANNUWARIE, IS DE EERBAARE MARIA JANS. IN HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. ALLE KLAASEN, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 49 JAAREN, WOONAGTIG TE EENRUM EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE DOOR HET GELOVE IN CHRISTUS EEN ZALIGE OPSTANDING TEN JONGSTEN DAGE.
Wapen. Gedeeld: 1 een halve adelaar; Ii twee klaverbladen onder elkaar.
ZY WAS DE MOEDER VAN ELF DOGTERS EN EEN ZOON / ZY WENSEN HAAR TE SAAM DEN HEMEL TOT HUN LOON / OM DAAR TE ZYN [EENS] MET HAAR CROOST / EN HOOREN EEUW UIT EEUW IN DES HEMELS TROOST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld RAG, Historische verzameling, nr. 1.
GDW, blz. 236, nr. [1079].

[1080]ANNO 1797, DEN 21 APRIL, IS IN HET 46sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZALIG IN DEN HEERE ONTSLAAPEN TIDDO VAN DER VEEN, IN LEEVEN PREDIKANT IN DE GEMEENTE TE EENRUM, WIENS STOFLYK DEEL ALHIER RUST ALS OP DESSELFS SLAAPSTEEDE TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE.
GDW, blz. 236, nr. [1080].

[1081]1797, DEN 26 DEZEMBER, IS OVERLEEDEN ALEI DA JACOBS, DOGTER VAN JACOB ALBERTS EN ALEIDA BOLT, IN HET 23srE JAAR HAARES OU DERDOMS EN IS ALHIER TER PLAATS BEGRAAVEN STAA, WANDELAAR, EN ZIET EN WILT DIT LOT AANSCHOUWEN / IK WAS GESINT OM MET MYN BRUIDEGOM TE TROUWEN / MAAR GOD ALMAGTIG ZIET HEEFT MY DIT TANS BELET / ZOND MY NAAR 'T SOMBERE GRAF IN 'T PLAATS VAN 'T BRUILOFSBED.
GDW, blz. 236, nr. [1081].

[1082]ANNO 1779, DEN 16 DESEMBER, IS GEBOOREN TOT BEDUM DE EERSAAME PIETER HINDRIKS DOORNBOS EN IS DEN 7 MEERT 1801 IN DEN HEERE GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 21 JAAREN EN RUIM 2 MAANDEN EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.237
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een roos aan een algesneden gebladerde stengel; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
IK HEB BELEEFT GEEN HOOGE JAAREN / MAAR DOG DE DOOD WOU MY NIET SPAREN ; OF 'K STERK OF 'K SWAK WAS, 'T HIELP NIETS AAN / IK MOEST OOK DOG TEN GRAAVE GAAN / MAAR GY, O GOD, HERSTELT MY WEER / TEN JONGSTEN DAG TOT UWER EER / DOOR CHRISTUS BLOED, VOOR MY BEREID / OPDAT IK LEEF IN EEUWIGHEID.
GDW, blz. 236, nr. [1082].

[1083]Martjen Arys, vrouw van Albert Geerts, op de Streek, overleden 18 januari 1803, oud 42 jaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 237, nr. [1083].

[1084]HIER RUST DE VEEL BEMINDEN FROUKE VAN ZALEN, HUISVROUW VAN DE MED. DOCTER HINDRIK SCHILHORN ALHIER, DOGTER VAN DEN SCHOOLMEESTER H. VAN ZALEN EN JANTJEN HAVINGA, EHEL. TE USQUERT. GEBOREN DEN 14 NOVEMBER 1781, OVERLEEDFN DI'N 14 OCTOBER 1803.
GDW, blz. 237, nr. [1084].

[1085]TER GEDACHTENIS VAN ANNA SOPHIA WIERSEMA, OVERLEDEN DEN 13 DECEMBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAREN, DEUGZAME ECHTGENOOTE VAN PIETER HARMS HUNINGA. ZY WAS DE OUDSTE DOCHTER VAN DEN WELEERWAARDEN ALBERTUS WIERSEMA, IN LEVEN PREDIKANT TE WESTERNIELAND EN SAAXUMHUIZEN.
Wapen: In een nest een pelikaan met drie jongen.
GDW, blz. 237, nr. [1085].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina