Huizinge


z. HUIZINGE (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[377]A DOMINI MILLESIMO QUINGENTESIMO 39, DIES 3, VICESIMI IANUARII, OBLIT HONORABIL. DOMINUS EVERHARDUS DE NOVACURTO, IN HUSINGA CURATUUS SUS.
Emblemen: Op een overhoeks liggend en met krappen gesloten boek een kelk met een ouwel, staand tussen twee naar elkaar toegewende ampullen op consoles.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat VII. Pastoorsnaam ook: Everhardus van den Nyenhove.
GDW, blz. 117, nr. [377].

[378]ANNO 1553, DES DINSTAGES VOER PINXTEN, STARF HERE JOHAN GRATEMA, DEN GOT GNEDICH SI AMEN.
Wapens: Rechts: Op een gevleugelde draak met twee poten een staande geharnaste man met een gepluimde helm, houdend boven zijn hoofd een zwaard. Links: Een gegolfde dwarsbalk, gaand over een uitgerukte boom, zo, dat boven de balk een vrucht tussen twee groepen van drie bladeren, in de vorm van klaverbladen, en onder de balk de stam met wortels zichtbaar zijn.
Emblemen: Op een overhoeks liggend en niet krappen gesloten boek een kelk met een ouwel, staand tussen twee naar elkaar toegewende ampullen op consoles.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat VII. VHS, blz. 111. Sterfdag 16 mei.118
GDW, blz. 117, nr. [378].

ax. HUIZINGE (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2016]Voorts waren er vroeger 10 glazen in de kerk met opschriften, waarvan op een stond: 1635 BERNARDUS C[ONDERS] V[AN] H[ELPEN], RIDDER VAN DE KON. ORDE V. ST.MICHIEL, MEDE GECOMMITTEERDE TER VERG. V. D. HOOGMOGENDEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GVA, 1923, blz. 40.387
GDW, blz. 386, nr. [2016].

2. Trotseerloodje

[2017]P.W.
GDW, blz. 387, nr. [2017].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2018]WILHELM CONDERS VAN HELPEN, HEER TOT FRAEM, TOT HUISINGA MET ANNEXE CARSPELEN HEUVELINCK, GOUVERNEUR OP LIEROORT ENDE UNICUS COLATOR TOT HUISINGA, ME FIERI FECIT ANNO DOMINI 1629. MIT GODDES HULPE HADT MICH MEISTER NICOLAS SICMANS G.GOTEN IN GRONIGEN IM JAARE CHRISTI 1629. ISDT GODT MIDT UNS, WER KAN WIDER UNS.
N.B. Sedert 1907 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. HMD.
GDW, blz. 387, nr. [2018].

b. Windvaan

[2019]Embleem: Alberda.
N.B. Collatierecht, achttiende en negentiende eeuw eigendom van Alberda's op Menkema en Dijksterhuis, 23 mei 1893 verkocht aan hervormde gemeente. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv.nr 2572, blz. 405.
GDW, blz. 387, nr. [2019].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2020]Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. XVIIId. Vergelijk: GDW, nr. 2019.
GDW, blz. 387, nr. [2020].

b. Koorhek

[2021]ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCXLI. IN DEI OPT. MAX. GLORIAM UT ET HUIUS TEMPLI ORNAMENTUM GENEROSUS STRENUUS AC MAGNIFICUS VIR BERNARDUS CONDERS AB HELPEN, ORDINIS SANCTI MICHAELIS EQUES, DOMINUS IN FRAAM, SAWERT, HUSINGA ETC., TOPARCHA IN ADORP, EENRUM, BEDUM, STEDUM, LOPPERSUM, FAEN ET PAGIS ADIUNCTIS IN ILLUSTRI POTENTISSIMORUM ORDINUM FOEDERATI BELGII CONSESSU DEPUTATUS NEC NON NOBILISSIMA AC PIENTISSIMA MATRONA ANNA CONDERS AB HELPEN, DOMINA HAEREDITARIA IN FRAAM, HUSINGA ETC., CONIUGES HOC OPUS FIERI CURARUNT CUM HEIC REVERENDUS DOMINUS GUILIELMUS IOANNIS, DIVINI VERBI MINISTER, IOANNES CONRAD GAULI, ET SIMON EVERARDI AEDITUI ESSENT.
Wapens en helmtekens, waarbij: VINCIT QUI PATITUR, 1641: Rechts: Coenders [2], omhangen met een gouden keten, waaraan een rond gouden draagteken, beladen met een vierbladige roos [Orde van St. Michel]. Links: Coenders [1].
Bijbelteksten: Rom. 12:12, tweede en derde zin. Rom. 12:9, eerste zin en eerste helft van de tweede zin.
N.B. Afgebeeld: GVA, 1923, blz. 38/39. Achter voornamen van predikant GUILIELMVS IOANNIS is familienaam Beckeringh uitgevallen. Vergelijk: GDW, nr. 2027.
GDW, blz. 387, nr. [2021].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[2022]IN DEN JAARE 1810 IS DEZE BYBEL TEN GEBRUIKE OP DEN PREDIKSTOEL iN DE KERK BE...GD. KOST 22 GULDEN. DN. TH. BLANKESTEIN, V.D.M. TE HUISINGE.388
GDW, blz. 387, nr. [2022].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2023]Anno 1602, op den 21 september, is Claes Caeter gestorven tot Groningen en den 27 tot Huysinga begraeven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19.
GDW, blz. 388, nr. [2023].

[2024]Anno 1622, den 16 aprilis, is Hille Caeters, weduwe Conders, tusschen 10 en 11 uyr op het huys tot Fraem om middach gestorven en zy is den 7 may in Huysinger kerck begraven worden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19. Weduwe Frederik Coenders van Helpen. Zie: OBS, blz. 182.
GDW, blz. 388, nr. [2024].

[2025]DEO IMM. ET POST. S. BELLO PATRIAEQUE ME DEVOVI ANNOS NATUS XVI MOENIA EXPUGNARE LINGAE, GRONINGAE, RHENOBERGAE, SLUSAE ETC. DIDICI DOCUI. OSTENDAM TER SEMESTRE, LIERORTHAM ANNOS XX ET ULTRA FORTITER UT VIGILANTER TUITUS ANNIS, HONORE MERITISQUE SATUR CORPUS HIC FATIGATUM ANIMAM VEGETAM CANDIDAMQUE COELO UNDE ORTA EST REDDIDI. QUI SIM QUAERIS? GUILIELMUS CONDERS AB HELPEN, DOMINUS IN FRAAM ETC. LEGIONIS GRONINGAE ET OM LANDIAE SUBTRIBUNUS, LIERORTHAE GUBERNATOR, NATUS DIE XIV APRILIS MDLXX, DENATUS DIE XI IANUARII MDCXXXIX CUIUS MOESTISSIMA VIDUA NOBILISSIMA MATRONA ELISABETHA ROLTMANS H.M.P.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Coenders [1]; II Van Ewsum [1]; III Schaffer; IV Ripperda. Links: Gevierendeeld: I Roltmans; II Rengers [2]: III Coninck; IV Van Holdinga. Helmteken: Coenders [1].
GDW, blz. 388, nr. [2025].

[2026]BEERTE CALMES, HUISFROUW VAN S. WILHELMUS JOANNIS BECKERINGH, PASTOR TOT HUISINGE, STERF 1639, DEN 14 SEPTEMB., ENDE LICHT ALHIR BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Grafschrift vervaardigd na overlijden van W. J. Beckeringh, hier s[alige] genoemd. Zie: GDW, nr. 2027 Afgebeeld: GDW, plaat XVII. Vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 388, nr. [2026].

[2027]WILHELMUS JOANNIS BECKERINGH, PASTOR TOT HUISINGHE, STERF INT JAER ONSES HEEREN 1642, DEN 21 MARTI, ENDE LECHT ALHIR BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XVII. Vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 388, nr. [2027].

[2028]ANNO 1657, DEN 17 AUGUSTU[S] IS GRETE ANNES IN DES HERREN GERUST.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2058.
GDW, blz. 388, nr. [2028].

[2029]Medaillon: Huismerk nr. 312, vergezeld van het jaartal 1673 en van de letters I.C.
GDW, blz. 388, nr. [2029].

[2030]HYR RUST IK, AELTIEN BECKERINGH / MET MYN EN MEDERS EERSTELINGH / IN CHRISTO HOOP WY OP TE STAAN / EN BEYDE DAN TEN HEMEL GAAN/ DEN 5 APRIL 1676.
N.B. Johan Meder, med. doct. Appingedam, gehuwd Aeltien Beckeringh, dochter van ds. Lambertus Beckeringh en Hindrickjen Hoedenborg. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 261.389 Ook vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 388, nr. [2030].

[2031]Anno 1676, den 4 october des nachts tusschen twalven en een uyren, is seer godtsalich in den Here ontslaepen tot Fraem de hoochedele geboren vrouw Anna Conders van Helpen, vrouw van Fraem, Huysinga etc. en de negende dach daerna, synde op donderdachavont omtrent 9 uyren tot Huysinga onder het koer van de kercke in de kelder aldaer nedergeset.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 22.
GDW, blz. 389, nr. [2031].

[2032]ANNO 1678, DEN 24 MAIUS, IS PETERKE REYNTS, DE HUISVROU VAN GERRYT BENNES, GERUST.
GDW, blz. 389, nr. [2032].

[2033]HINDRICKJEN HOEDENBORG
HYR RUST IK SONDER SORG / GESTORVEN IN DEN HEER / SAL OPSTAAN TOT GODS EER / OOK DAN TEN HEMEL GAAN / ALS GODS BASUIN SAL SLAAN / DEN 27 APRIL 1682.
GDW, blz. 389, nr. [2033].

[2034]OBIIT PASTOR HUSINGAE LAMBERTUS BECKERINGH DEN 28 IUN1I 1683.
'K STIERF VYF EN VYFTIGH JAREN OUT / 'K WAS TWINTIGH ACHT MET VREUGD' GETROUT / VIER MIN ICK CHRISTI KUDD' BEDIEND' / TWALF KINDEREN GOD ONS VERLIEND' / NU RUST ICK BY MYN ECHTGENOOT / EN WACHT HET LEVEN UIT DE DOOT.
Ook vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 389, nr. [2034].

[2035]ANNO 1689, DEN 6 JUNI, IS DE DEUGHTSAME GEERTRUIT DERCKS, DE HUISVROU VAN TAMMO PETERS, DESER WERELT OVERLEDEN IN HET 39T JAER HAERS OUDERDOOMS.
Wapen: Huismerk nr. 146.
Bijbeltekst: Hebr. 4:3.
GDW, blz. 389, nr. [2035].

[2036]ANNO 1690, DEN 10 MEERT, IS DE EERB. TAMMO PETERS DESER WERELT OVERLEDEN IN HET 40T JAER SYNS OUDERDOOMS.
Wapen: Huismerk nr. 146.
Bijbeltekst: Openb. Joh. 14:13.
GDW, blz. 389, nr. [2036].

[2037]GRAFSTEEDE VAN VR. MECHELINA FOLKERS, IN LEVEN HUISVROUW VAN DN. WILHELMUS BECKERINGH, PREDICANT ALHIER TOT HUYSINGA, GETROUT ANNO 1697, OVERLEDEN 1705.
Ook vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 389, nr. [2037].

[2038]GRAFSTEEDE VAN DN. WILHELMUS BECKERINGH, IN LEVEN PREDICANT DESER GEMEYNTE TOT HUYSINGA, LAMBERTI FILIUS, WILHELMI NEPOS, BEVESTIGT ANNO 1696, OVERLEDEN 1709.
N.B. Sterfdag 26 januari 1709. Zie: RAG, Archief classis Middelstum, inv. nr. 4. Ook vermeld: Gron. Arch., F.A. Hora Siccama, inv.nr. 475, fol. 4 (19de eeuw). Vriendelijke mededeling M. Glas.
GDW, blz. 389, nr. [2038].

[2039]... NI, IS DE DEUGDZAME ... D.HUISVROU VAN D.E.... LANDER, SCHOOLMR TOT ... HERE GERUST.
N.B. Warmolt Waslander, schoolmeester, overleden in of na 1719 gehuwd 1 Grietje Jansen, overleden kort na 1715, gehuwd 2 Huizinge 7 april 1719 Martien Hiddes. Zie: Gruoninga, 1969, blz. 27-28.
GDW, blz. 389, nr. [2039].

[2040]ANNO 1741, DEN 7 NOVEMBER, IS DE E.B. FROUKE PETERS, GEWEESENIE HUISVROUWE VAN DE E.S. MICGHIEL JANS TOT HUISINGA, ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 389, nr. [2040].

[2041]ANNO 1752, DEN 11 JUNI, IS DE EERZAAME TAMME DERKS, IN LEEVEN WOONACHTIG GEWEEST OP MELKEMA TOT HUIZINGA, INT39049TIGSTE JAAR ZINES OUDERDOMS OVERLEDEN IN HOPE VAN VERWAGTINGE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGEN OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 146, vergezeld van de letters T.D. en van onderen van drie klaverbladen.
Bijbeltekst: 2 Tim. 2:19.
GDW, blz. 389, nr. [2041].

[2042]ANNO 1757, DEN 10 OCTOBER, IS DE EERSAEME CORNELIS JANS, IN ZYN LEEVEN DEJAKEN EN SCHEPPER TOT HUISINGA, IN HET 35STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM. ZALIGH ZYN DE BARMHARTIGEN.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 313, vergezeld aan de rechterzijde van drie klaverbladen onder elkaar; II twee herten, springend tegen een boom: III huismerk nr. 174, vergezeld aan de rechterzijde van drie klaverbladen onder elkaar; IV een halve adelaar.
Vers: GDW, nr. 1156.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL. blz. 146. HVH.
GDW, blz. 390, nr. [2042].

[2043]TER GEDAGTENISSE VAN KLAAS BONNES, SOONTIEN VAN BONNE KLAASSEN EN HENDRIKTIEN WIBBES, OVERLEDEN DEN 28 DECEMBER 1761, OUDT EEN JAAR EN 2 MAANDEN.
Wapen: Drie klaverbladen. Schildhouders: twee leeuwen.
GODTS RAAD STA VAST, AI. VLEESCH ZWYG STIL / AL SNERT HET SEER, NU GODT HET WIL DAT DEZE SPRUIT JONG DAAL IN 'T GRAF / GELOOFD ZY HY, DIE NAM, DIE GAF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 146. HVH.
GDW, blz. 390, nr. [2043].

[2044]ANNO 1764, DEN 24 JUNIUS, IS DE EERSAME DERK TAMMES, DE ZOON VAN TAMME DERKS EN ANJE EGGES, WOONAGTIG TOT HUISINGA OP MELKEMA, IN DEN OUDERDOM VAN 31 JAREN, 6 MAANDEN EN 28 DAGEN OVERLEEDEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 145, vergezeld van de letters D.T.
IK WAS GELYK ...
N.B. Vergelijk: HVH. Vergelijk voor vers: GDW, nr. 2099.
GDW, blz. 390, nr. [2044].

[2045]ANNO 1770, DEN 22 JULIUS, IS DE EERBARE ELTIEN TAMMES, DOGTER VAN TAMME DERKS EN ANJE EGGES, ECHTELIEDEN WOONAGTIG TOT HUISINGA OP MELKEMA, IN HET 24STE JAAR HAARES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Huismerk nr. 145.
IK WAS EEN JONGE SPRUIT IN 'T BLOEIEN VAN MYN LEVEN / ... / LEG IK NU HIER IN STOF/ EN HOOP MET MYNE ZIEL / TE ZYN IN 'S HEMELSHOF / OM DAAR TE HEBBEN DIEL.
GDW, blz. 390, nr. [2045].

[2046]TER GEDAGTENISSE VAN JULLENA BONNES, DOGTER VAN BONNE KLASEN EN HINDRIKTJEN WIBBES, OVERLEDEN DEN 9 JULIUS 1774, ZYNDE OUDT 5 JAAR EN 2 WEKEN EN 5 DAGEN.
Wapen: Drie klaverbladen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
EEN ALLERBITTERST DROEFHEIDT SCHEURDE / DER OUDREN HERT, DOE HET GEBEURDE / DAT SY DIT KINT SO VROEG AL WEER / IN 'T GRAF HIER MOSTEN LEGGEN NEER / GELUCKIG IS IN391 SWARE TYDEN / HY, DIE SIG REGT GEDRAAGT IN LYDEN / SYN DROEFHEIDT MATIGT EN SO KLAAGT / DAT HY IN DESEN GOUT BEHAAGT.
GDW, blz. 390, nr. [2046].

[2047]TER GEDAGTENISSE VAN JANNA BONNES, DOGTER VAN BONNE KLAASEN EN HINDRIKTIEN WIBBES, OVERLEEDEN DEN 6 MAY 1776 IN DEN OUDERDOM VAN 12 JAAREN, AGT MAANDEN EN 18 DAGEN.
Wapen: Drie klaverbladen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GEDENKT AN GODT, O JONGELINGEN / EN KEERT TOT HEM UW HERT EN ZINNEN / IN UWEN EERSTEN VROEGSTEN TYT / EN SOEKT GODTS SOON MET ALLEN VLYT / TOT UWEN LOSSER TE VERWERVEN / EER DAT GY IN DE SOND' MOOGT STERVEN / DIT WAS HET WERK OOK VAN HET SPRUIT / EER DAT DIE GING TER WERELT UIT / MOLT HET REGT SYN GEWEEST TEN LEEVEN / OM GODE EEUWIG EER TE GEEVEN.
N.B. Vers onder enig voorbehoud. Bezit van de heer G. A. Brongers, Middelstum.
GDW, blz. 391, nr. [2047].

[2048]ANNO 1777, DEN 22 OCTOBER, IS DE EERSAME PIETER TAMMES, ZOON VAN D. E. TAMME DERKS EN ANJE EGGES, EGTELIEDEN, WOONAGTIG TOT HUIZINGA OP MELKEMA, IN HET 29STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Huismerk nr. 111, vergezeld van de letters P.T.
JONGELINGEN STERK VAN JAAREN / ZIET WAT MY IS WEDERVAREN / IN 'T MIDDEN VAN MYN KRAGTEN GROOT / TOEN OVERVIEL MY RAS DE DOOD / LEER DAN UW JONGE STERKE DAGEN / BRENGEN DOOR NA GODS BEHAGEN / DAN ZAL DE DOOD, HOE ONVERWAGT / NOOIT ZYN VOOR U TOT NABEKLAGT.
GDW, blz. 391, nr. [2048].

[2049]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE ANJE EGGES, WEDU. VAN WYLEN D.E. TAMME DERKS, WOONAGTIG TOT HUISINGA OP MELKEMA, OVERLEEDEN DEN 3 AUGUSTI 1779 IN HET 72STE JAAR HARES OUDERDOMS. VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 111, vergezeld van de letters A.E.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 391, nr. [2049].

[2050]ANNO 1792, DEN 10 MAART, IS D.E. PIETER WYBRANTS, WOONAGTIG TE HUISINGA, IN HET 49STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS. PS. 37:37.
Bijbeltekst: Psalm 37:37.
N.B. Bezit van de heer G. A. Brongers, Middelstum.
GDW, blz. 391, nr. [2050].

[2051]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFLYK LICHAAM VAN DEN EERZAME LEU T. HUIZINGA, IN LEVEN WOONACHTIG TE HUIZINGHE OP MELKEMA, WAS GEHUWD MET STIENTJE C. HUIZINGA, OVERLEED IN DEN OUDERDOM VAN 62 JAREN EN 11 DAGEN OP DEN 11 FEBRUARI 1806.
Wapen: Een zandloper, door verfraaiing gevormd van huismerk nr. 111, links vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar.
STOF KEERT WEDER TOT HET STOF / AARD MOET WEER TOT AARDE KEEREN / DIT, O STERFLING, KAN DIT HOF / DIT KAN U DEES GROEVE LEEREN / DES POOG TGEEN VOOR EEUWIG LEEFT T GEEN VOOR EEUWIG WEL ZAL VAREN / ZOO HET VLEKLOOS WORD BEWAARD / VOORAL VLEKLOOS TE BEWAREN.392
GDW, blz. 391, nr. [2051].

[2052]HIER ONDER DEZEN STEEN RUST HET STOFFELYK LIGCHAAM VAN DE EERBARE STYNTJEN C. HUIZINGA, IN LEVEN WOONACHTIG TE HUIZINGHE OP MELKEMA, EN HEEFT IN DEN ECHT GELEEFD MET LEU T. HUIZINGA, OVERLEED IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 59 JAREN EN 6 MAANDEN OP DEN 7 VAN ZOMERMAAND 1809.
Wapen: Een zandloper, door verfraaiing gevormd van huismerk nr. 111, links vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar.
STILLE RUSTPLAATS VAN GODS DOODEN / HIER, HIER RUST EEN STOFFELYK DEEL / DAT NATUUR DOOR HARE WETTEN /IN DEES AARDSCHE GROEF DEED ZETTEN / HAAR ECHTGENOOT AAN HARE ZY / OP MELKEMA DAAR LEEFDEN ZY / EN DOOR DES HEEREN GEEST GELEID / IN VREES EN ZALIGHEID.
GDW, blz. 392, nr. [2052].

[2053]DEN 2 SEPTEMBER 1813 IS OVERLEEDEN TE HUIZINGE IN DEN OUDERDOM VAN 77 JAREN EN 5 MAANDEN ONZE WAARDE MOEDER GEESKE JANS KLEIN, GEBOOREN EN WOONACHTIG GEWEEST TE HOLWIERDA.
Wapen: Gedeeld: I een zandloper; II een halve adelaar.
WIE DEN HEERE KOOMT TE VREZEN / HIER DOOR JESUS VOORBEREID / ZAL NA 'T SIERVEN BY GOD LEVEN / EEUWIG IN DE ZALIGHEID.
N.B. Bezit van dc heer G. A. Brongers, Middelstum. In akte van overlijden: Geeske lans, weduwe van Harmanus Klijn.
GDW, blz. 392, nr. [2053].

[2054]DEEZE STEEN BEDEKT HET STOFFELYK LIGCHAAM VAN DEN EERZAMEN TAMME LUES HUIZINGA, OVERLEEDEN DEN 15 DESBR 1813 IN DEN JEUGDIGEN OUDERDOM VAN 27 JAAREN EN 2 MAANDEN.
HOE WEL GELYKT DE SLAAP U BROEDER VEGE DOOD / ZYN AANVANG ZWEEMT NA 'T EIND VAN ONS ONRUSTIG LEVEN / ZYN MIDDEN TOONT, HOE WY GANSCH VAN GEVOEL ONTBLOOT / IN STILTE RUSTEN ALS ONS 'T LEVEN HEEFT BEGEVEN / OOK WYST ZYN EIND BY 'T VROLYK MORGENLICHT ONS AAN / HOE W' EENS ONTWAKEN OM VOOR EEUWIG OP TE STAAN.
GDW, blz. 392, nr. [2054].

[2055]... BER IS DE ... EN DE HUIS ... E JAN BO ... K[IN]D ... EIT AL ...
GDW, blz. 392, nr. [2055].

[2056]Medaillon: De letters F.E. en I.E.
GDW, blz. 392, nr. [2056].

[2057]Wapen: Gedeeld: I een druiventros; II op een terras een springend hert.
N.B. Alleen onderkant aanwezig. Druiventros misschien Waslander. Zie: GDW, nr. 2349 en in aanmerking genomen GDW, nr. 2039. Doet denken aan GDW, nr. 2956.
GDW, blz. 392, nr. [2057].

[2058]Huismerk nr. 315, vergezeld van de letters G.F.
N.B. Zie: GDW, nr. 2028.
GDW, blz. 392, nr. [2058].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 31 januari 2017
Naar begin van de pagina