Harkstede










































ap. HARKSTEDE

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[1909]AD DEI OPTIMI MAXIMI GLORIAM ECCLESIAE CHRISTIANAE INCREMENTUM ANIMARUM SOLATIUM OSSIUM REQUIEM DEVOTO ERGA RELIGIONEM OBSEQUIO NULLOQUE ALIUNDE QUAESITO SUBSIDIO PATERE VERITATEM LECTOR HAS AEDES CONDI CURARUNT HENRIC PICCARDT ET ANNA ELISABETA RENGERS, CONIUGES, 1694. AUDIVI ORATIONEM TUAM ET ELEGI LOCUM ISTUM MIHI IN DOMUM SACRIFICII. 2 CHRO. 7.
Wapens: Rechts: Piccardt. Links: Rengers [2]. N.B. Afgebeeld: GVA, 1949, blz. 122/123.
GDW, blz. 369, nr. [1909].

2. Gedenkbord

[1910]HENRIC PICCARDT, HEER VAN SLOCHTEREN, COLHAM, FOXHAM, HALF SCHILWOLDE EN BEYDE DE HARCKSTEDEN, IN DE TYDT OVERSTE SCHEPPER VAN DE 3 DELFZILEN, SCHEPPER VAN COLHAM, PRESIDENT VAN HET WOLTZYLVEST, CURATOR ACADEMIAE VAN STADT EN LANDE, RAET EN SYNDICUS DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EMSE EN DE LOUWERS, EN ANNA ELISABETA RENGERS, VROU EN DOCHTER VAN SLOCTEREN, HEBBEN TER EEREN GODES EN STICHTINGE DER GEMEINTE DIT HUIS EN DESE KERCK UIT HAER EYGENE MIDDELEN LAETEN BOUWEN EN VOLTREKKEN. DE LAESTE PREDICATIE ZYNDE GEDAEN IN DE OUDE KERCK DEN 25 OCTOB. 1691 UIT MATT. C. 22 VERS 1. SOO IS DE EERSTE STEEN VAN HET NIEUWE GEBOU GELEGT VAN DE HEER EN VROU 13OVENGEMELT DEN 20 JUNY 1692. DEN 11 APRIL OUDE STYL 1700 IS DESE KERCK PLEGHTELYCK EN ONDER 'T GEJUICH VAN MENIGTE MENSCHEN DOOR GODS GENAEDE VOLTROKKEN EN INGEWEYT EN DE EERSTE PREDICATIE DAERIN VOORMIDDAEGS GEDAEN UIT 'S RECTUM 8 VERS 29 DOOR DN. UBBEN, PREDICANT ALHYR. DE TWEEDE PREDICAT. 'S NAEMIDDAEGS DOOR DE HEER PROFESSOR HULSIUS UYT 2 PARALIP. CAP. 7 VERS 7, DE DERDE PRED. SONDAEGS DAEROP DEN 14 AP. DOOR DE HEER ABBRINGII UIT LUC. 7 VERS 4 EN 5, DE VIERDE 'S NAEMID. DOOR DE HEER A. ALBERTOMA, BEYDE PREDIGER TO GRONIN., UIT PSALM 27 VERS 4. HENRIC COEUR IS VAN DIT HUIS MEESTER METSELAER GEWEEST EN GEERT VAN DER AA MEESTER TIMMERMAN.
Wapens: Rechts: Piccardt. Links: Rengers [2]. Schildhouders: twee engelen.370
UNUM INSATIABILITER PARANDUM EST PROSPERA SUI MEMORIA. IN TE DOMINE SPERAVI ET NON CONFUNDAR IN AETERNUM.
N.B. Tekst van eerste predikatie, foutief geschilderd 'S REGUM 8 VERS 29, moet geweest zijn: 1 Koningen 8:29. Die van de tweede predikatie: 2 Kronieken 7:7. Predikanten: Arnoldus Ubben, Paulus Hulsius, Johannes Abbringh en Albertus Alberthoma. Zie: H.H. Brucherus. Gedenkboek van Stad en Lande. Groningen 1792. Ook: Album studio_ sorum academiae Groninganac. Groningen 1915, Blz. 624.
Henrie Coeur en Geert van de Aa, burgers van Groningen, respectievelijk 1677 en 1659. Zie: GVA, 1928, blz. 130.
GDW, blz. 369, nr. [1910].

3. Gewelfschotels en kapitelen

[1911]Wapen: Gedeeld: 1 Piccardt; II Rengers [2]. Ook: Wapens: Rechts. Picccardt; Links: Rengers [2].
N.B. Afgebeeld: MON, blz. 121. Henric Piccardt, overleden Harkstede, Klein Martijn, 6 mei 1712, gehuwd 6 januari 1680 Anna Elisabeth Rengers, overleden 12 augu,tu. 1704. Zie: NPT 1937, blz. 190.
GDW, blz. 370, nr. [1911].

4. Gebrandschilderd glas

[1912]HENRIC PICCARDT EN ANNA ELISABETH RENGERS, EHELUIDEN, HEER EN VROUW DESER KERCK EN PLAETSE, ANNO 1695.
Wapen: Gedeeld: I Piccardt; II Rengers [2]. Schildhouders: twee engeltjes.
N.B. Oorspronkelijk in meerdere ramen blijkens restanten, waarvan tekstfragmentc: elkaar aanvullen. Buitendien in tweevoud: GMG, aanwinst 1936, nr. 357.
GDW, blz. 370, nr. [1912].

2. Meubilair

a. Orgel

[1913]Wapens: Rechts en links: Gedeeld: I Piccardt; II Rengers [2].
N.B. Afgebeeld: Arp Schnitger (1648-1719) en zijn werk in het Groningerland. Groningeni 1969. Blz. 75. Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers, zie: GDW, nr. 1911.
GDW, blz. 370, nr. [1913].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[1914][a]JOH. HULSIUS. GROENINGEN, 16 JUL. AN" 1703.
GDW, blz. 370, nr. [1914][a].

[1914][b]JOHANNES HULSIUS.
GDW, blz. 370, nr. [1914][b].

[1914][c]DEZE BIBEL AAN DE GEMEENTE VAN DE HARKSTEDE TER ZYNER GEDACHTENIS GEGEVEN DOOR SCATO GOCKINGA, TOEN TER TYD PREDIKANT IN DE HARKSTEDE, BY ZYN VERTREK VAN DE HARKSTEDE NAAR GRYPSKERK.
HARKSTEDE, DEN 26 AUGUSTUS 1777.
GDW, blz. 370, nr. [1914][c].

b. Avondmaalsschotel

[1915]HENRIC PICCARDT EN ANNA ELISABET RENGERS, EHELUIDEN, HEER EN VROUW, V.C. EN STIGHTERS VAN DE KERCK IN DE HARCKSTEEDE, HEBBEN ALDAER TOT HET GEBRUICK VAN DEN HEYLIGEN GODTSDIENST DEESE SCHOTEL VEREERT.
Wapens: Rechts: Piccardt. Links: Rengers [2]. Schildhouders: twee omziende leeuwen. Bijbeltekst: Ps. 86:17.
N.B. Gewicht 54 L. Groninger keur 4/W [= 1698/1699]. Letters V.C. kunnen worden opgelost tot: urnci COLLATORES. Afgebeeld: APG, blz. 28/29.371
GDW, blz. 370, nr. [1915].

c. Avondmaalsbekers

[1916]HENRIC PICCARDT EN ANNA ELISABET RENGERS, EHELUIDEN, HEER EN VROUW, V.C. EN STIGHTERS VAN DE KERCK IN DE HARCKSTEEDE, HEBBEN ALDAER TOT HET GEBRUICK VAN DEN HEYLIGEN GODSDIENST DEESE KELCK VEREERT.
Wapens, geplaatst tussen twee rozen: Rechts: Piccardt. Links: Rengers [2]. Schildhouders: twee omziende leeuwen. .Bijbelteksten: Gen. 49:18. Joh. 20:28 laatste zin.
N.B. In tweevoud. Gewicht respectievelijk 24 3/8 L. en 24 5/8 L. Groninger keur 4/W [ 169811699]. Letter V.C. kunnen worden opgelost tot: UNICI COLLATORES. Afgebeeld: APG, blz. 261127. Ook: MON, plaat XCVII, nr. 4.
GDW, blz. 371, nr. [1916].

4. Gedenktekenen

a. Grafmonument

[1917]ANNA MIHI CONIUX, VITA MIHI DULCIOR IPSA / DULCIOR ATQUE OCULIS, ANNA BEATA, MEIS / QUAS LACRYMAS, QUAE VOTA DABO, SUSPIRIA, PLANCTUS CONCUTIUNT ANIMUM FUNERA TANTA MEUM / MORS TUA VITA TIBI EST, MEA VITA EST DURIOR IPSA / MORTE HAC IN TUMULO TRISTIOR UMBRA TUO EST / ANNA VALE, MEA CURA VALE, MEA VITA, MEUM COR / GAUDIA, DELICIAE, DIVITATIAEQUE MEAE / TERRA TUOS CINERES HABEAT, SERVETQUE SEPULCRO, IUNGANTURQUE TUIS OSSIBUS OSSA MEA / HENR. PICCARD V. SLOGTEREN.
N.B. Sedert einde achttiende eeuw niet meer aanwezig. Anna Elisabeth Rengers, overleden 12 augustus 1704. Zie: GDW, nr. 1911. Geringe tekstafwijkingen: GSL, blz. 133. GVA, 1840, blz. 12. RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 1403. KGO, blz. 303. In plaats van CONCUTIUNT ook: PERCUTIUNT. GDW, nrs. 1917-1919 zouden in de grafkelder n geheel hebben gevormd. Mondelinge overlevering. Zie ook: GSL, blz. 133.
GDW, blz. 371, nr. [1917].

[1918]MEMORIAE NOBILIS. ET AMPLISS. VIRI HEN. PICCARD, TOPARCHAE IN SLOGTEREN, HARCKSTEDE ETC. OMLANDIAE CONSILRII ET SYNDICI, ACADEMIAE GRON. OML. CURATOR!.
HIC RECUBO NUPER DUM FATA DEUSQUE SINEBANT / CONSILIUM ET PATRIAE DEXTERA FIDE FUI / SACRABAM PLACIDIS MEA SEDULUS OTIA MUSIS NUIYC ITERUM LATERI IUNGITUR ANNA MEO / EN VENIT, ANNA VENIT, SALVE DULCISSIMA CONIUX / SALVE IN STELLIFERO NUNC QUQUE IUNCTA POLO / TERRA TEGAT CINERES ET MISCEAT OSSIBUS OSSA / EST SATIS IN COELO TE MIHI POSSE FRUI E PERSONA DEFUNCTI I. DE RHOER.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: KGO, blz. 8c. Henric Piccardt, overleden 6 mei 1712, \%eduwnaar Anna Elisabeth Rengen. Dichter: Jacobus de Rhocr, predikant Angeren 1712. Zie: GDW, nrs. 1911, 1917, 1919. Ook: A. Th. van Deursen. Jacobus de Rhoer 1722-1813. Groningen 1970. Blz. 2.
GDW, blz. 371, nr. [1918].

[1919]... REM DOMUS SUAE ET LOCUM HABITATIONI ... Wapen: Gedeeld: I Piccardt; II Rengers [2].
N.B. Teruggevonden en geplaatst bij ingang van grafkelder, 1933. Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers, zie: GDW, nrs. 1911, 1917, 1918.
GDW, blz. 371, nr. [1919].

h. Grafzerken

[1920]ANNO 1656, DEN 25 MAERTIUS, IS ANJE PIETERS, GEWESEN HUISVROU VAN ROELIF ELLENS, CHISTELICK IN DEN HEER EN GERUST. Huismerk nr. 301, vergezeld van de letters R.E.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 133.372
GDW, blz. 371, nr. [1920].

[1920A]EDSERT JANS, 166.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale groninger courant, 3 juli 1885, nr. 154.
GDW, blz. 372, nr. [1920A].






Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.



Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina