Kantens
aa. KANTENS (V””R 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[379]Aį DOMINI MCCCCXXXVII FUSA SUM IN HONORE BTI VIT[, IHS, MARIA, IOHANNES, SANCTA KATHERINA SUB ROLDOLPHO, CUR .... ELLO, DODO,
Gietersmerk: Huismerk.
N.B. Een Ellardus, proost te Uskwerd, 31 maart 1403. Zie: RAG, Archief Ewsum, inv. nr. 3, regest nr. 27.
GDW, blz. 118, nr. [379].

az. KANTENS (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Deuromlijsting

[2067]Wapen, vergezeld van het jaartal 1664: Gevierendeeld: I; II en III onherkenbaar; IV Clant.
N.B. Waarschijnlijk: I Lewe; II en III Coenders [1]; IV Clant. Vergelijk: GDW, nr. 2068. Joost Lewe en Petronella Coenders.
GDW, blz. 394, nr. [2067].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2068]ALS DE EERW. WELG. GREGORIUS MEES PASTOR, ENDE D'EERB. CLAES MENOLTS ENDE ALLERT MENCKENS KERCKVOOGDEN WAEREN, BEN ICK HERGOOTEN DEUR JURJEN BALTHASER TOT LEEUWAERDEN ANNO 1660.
JR JOEST LEWE, HR V. KLINB., HANZ. ENDE CANTENS, ENZ., UN. COLLATOR, ENDE VR. PEETERNELLA LEWE GEBOOREN CONDERS, EHELUIDEN, A. 1660.
Wapen: Gevierendeeld: I Lewe; II en III Coenders [1]; IV Clant.395
GDW, blz. 394, nr. [2068].

b. Windvaan

[2069]Een leeuw [Lewe].
N.B. Klinkenborg behoorde 1657-1763 aan leden van familie Lewe, collatoren. Zie: OBS, blz. 189. GDW, nr. 2077.
GDW, blz. 395, nr. [2069].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2070]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Onherkenbaar. Schildhouders: Rechts: een omziende gehalsbande en geringde hazewindhond [Van Lijnden]. Links: een omziende leeuw [Lewe]. Onder de lessenaar: ANNO 1741.
N.B. Afgebeeld: LGK, afb. nr. 32; VVS, 71; GRK, 4 (1987) 106. Toegeschreven aan Casper Struiwig. GRK, 4 (1987) 107. Albert Adriaan van Lijnden en Johanna Wilhelmina Lewe van Aduard. Zie: GHB, 1909.
GDW, blz. 395, nr. [2070].

b. Orgel

[2071]Wapens, bovenzijde: Rechts: Lewe. Links: Coenders [1]. Wapens, onderzijde: Rechts: Lewe. Links: Clant.
N.B. Wapens in 1933 Ąvoor eenige jaren" nieuw aangebracht. Zie: Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 11. De provincie Groningen. 's-Gravenhage 1933. Blz. 119. Afgebeeld: Daniel Brunzema. Die Gestaltung des Orgelprospektes. Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte Ostfrieslands. Heft 35. Aurich 1958. Abbildung 27.
GDW, blz. 395, nr. [2071].

c. Bank

[2072]EVERT LEWE TOT ASINCA, EWSUM, PANTZER EN TER HANTZOUW, JR. EN HOV. TOT ULRUM EN ANNEX. MIDDELSTUM, CANTES, FAAN ETC. ANNA COENDERS VAN HELPEN, ERFDOCHTER TOT EWSUM, ZYN OVERLEEDEN HUISVROUW.
Wapens: Rechts: Lewe. Links: Coenders.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld, zonder wapentekeningen: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Evert Lewe, overleden Groningen 15 september 1641, man van Anna Coenders van Helpen, overleden Groningen 23 december 1628. Zie: RAG, GenealogieŽn, nr. 26. Genealogie Lewe, blz.13.
GDW, blz. 395, nr. [2072].

4. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[2073]AET. SURE ANN 50, MENS. 8, DIES 1. OB. DEN 2 FEBR. 1677.
Wapen: Gevierendeeld: I Lewe; II Coenders; III Lewe; IV Entens.
Kwartieren
LEWETEN GRAVECOENDERSSCHAFFER
ADDINGATEDEMATAMMINGARIPPERDA
LEWEMEPSCHEENTENSOMPTEDA
MULERTLAERENTENSDULGEN
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072. Joost Lewe.
GDW, blz. 395, nr. [2073].

[2074]OB. DEN 26 JULI 1678.
Wapen: Gevierendeeld: I Coenders; II Clant; III Roltraan; IV Hinkert.
Kwartieren:
COENDERSAYKEMACLANTMANNINGA
REEBERCHEELSTADDINGARIPPERDA396
ROLTMANCONINKHINKERTMEPSCHE
JARGESTHEDEMABALVERENTAMMINGA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072. Petronella Coenders.
GDW, blz. 395, nr. [2074].

[2075]AET. SUAE 35.
Wapen: Gevierendeeld: I Lewe; Il Coenders; III Coenders; IV Clant.
Kwartieren
LEWELEWECOENDERSAYCKEMA
ADDINGAMULERTROLTMANCONINK
COENDERSENTENSCLANTMANNINGA
TAMMINGAENTENSHINKERTMEPSCHE
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072. Kind van Joost Lewe, gehuwd Groningen 14 oktober 1649 Petronella Coenders.
GDW, blz. 396, nr. [2075].

[2076]ALBERT ADRIAAN BARON V. LYNDEN TOT KLINKENBURG. OBII'I' DEN 20 FEBR. 1755. AET. 40.
Kwartieren:
LYNDENWELDERENLYNDENLEWE
VYGHDRUETENLEWECLANT
LYNDENCORENBERGLEWECOENDERS
PIECKROORDACLANTCOENDERS
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072.
GDW, blz. 396, nr. [2076].

[2077]JOHANNA WILLEMINA DOUARIERE BARONNESSE VAN LYNDEN GEBOREN BARONNESSE LEWE. NAT. DEN IE JANUARI 1714. OB. 5 MAY 1763.
Kwartieren
LEWEBERUMLEWETAMMINGA
BERUMUBBEMALEWECOENDERS
TAMMINGARENGERSBERUMJARGES
UBBEMAVAN WARENLEWECOENDERS
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072. Weduwe van Albert Adriaan van Lynden. Zie: OSS, blz. 189.
GDW, blz. 396, nr. [2077].

[2078]TJALLING HOMME BARON THOE SCHWARTSENBERG EN HOHENLANDSBERG. NAT. 17 JUNI 1740. OB. 3 JULI 1774.
Kwartieren:
SCHWARTSENBERGBOSSLAGERCAMSTRAIUCKEMA
SCHWARTSENBERGSTARKENBORGEBINGABRONKHORST
GOSLINGAOCKINGAAYLVAALTHAN
CAMMINGAGROVESTINSAYLVALYKLAMA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072.
GDW, blz. 396, nr. [2078].

[2079]WILLEMINA BARONNESSE VAN LYNDEN, DOUARIERE BARONNESSE V. SCHWARTSENBERG. NAT. DEN 5 AUGUST. 1738. OB. DEN 26 MAY 1776.
Kwartieren:
LYNDENLYNDENLEWELEWE
WELDERENLEWEBERUMTAMMINGA
VYGHLEWEBERUMLEWE
DRUETENCLANTUBBENACOENDERS
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2072. Weduwe Tjalling Hommo van Schwartzenberg en Hohenlandsberg. Zie: OBS, blz. 189.397
GDW, blz. 396, nr. [2079].

b. Grafzerken

[2080]De eerste leeraar dezer gemeente is geweest Johannes Ausonius blijkens ... het opschrift van zijne gevondene lijkzerk, waaruit tevens blijkt, dat hij in 1602 overleden is.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: AWN, deel 6, 1845, blz. 291. Overleden na 21 juni 1602. Zie: RAG, Archief classis Middelstum, inv. nr. 1.
GDW, blz. 397, nr. [2080].

[2081]ANNO 1648, DEN 20 APRYLIS, IS DE EERB. SEEBE DERCKS, IN DER TYDT MEDE KERCKFOGET TOT CANTES, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPEERSTANDINGE.
Huismerk nr. 317, vergezeld van de letters S. D.
1. DE WEL MI WEGHKEN UT DE RUST / DE MEY HET GRAF HIR HEFT GEGEVEN j DE SOON, DE MEY UT LIEFDE KUST / DE VURT MEY IN HET EUWEGE LEVENT.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2087.
GDW, blz. 397, nr. [2081].

[2082]ANNO 1656, DEN 25 FEBERUARI, IS DE DEUCHTSAEME TETTE JURJENS, DE HUISVROU VAN DEN EERBAREN CLAES MENOLTS, KERCKVOOGT TOT KANTENS, IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
N.B. Hierbij : GDW, nrs. 2089 en 2101.
GDW, blz. 397, nr. [2082].

[2083]ANNO 1666, DEN 21 OCTOBER, IS DIE DEUCHTSAEME AELTIEN ALLERTS, GEWESENE HUTSVROU VAN WYLEN DIE EERB. SEBE DERCKS, IN LEVENDE KERCKFOOGT TOT CANTENS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2096.
GDW, blz. 397, nr. [2083].

[2084]ANNO 1671, DEN 3 MAY, IS DIE EERBAERE GEERT JURJENS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 318, vergezeld van de letters G.I.
GDW, blz. 397, nr. [2084].

[2085]ANNO 1671, DEN 21 MAIUS, IS DIE EERBAREN CLAES MENOLTS, IN DER TIDT KERCKVOOGD TOT KANTENS, 1N DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDING IN CHRTSTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 319.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2100.
GDW, blz. 397, nr. [2085].

[2086]ANNO 1689, DEN 7 JANUARIUS, IS DE DEUGTSAME TIETIEN ASINGS, DE HUISVROUW VAN DE EERB. JELTE JULLES, IN DEN HEERE GERUST, OLT IN 'T 70 JAER, VERWACHT EEN SALIGE HOPE DER OPSTANDINGE DOOR DE OPENBARENGE DES GROOTEN GODS EN SALIGMAKER JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 397, nr. [2086].

[2087]ANNO 1693, DEN 10 NOVEMBE, IS DE EERB. SEEBE ALDERTS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon: Gedeeld: I een halve adelaar; II een versmalde dwarsbalk, vergezeld van boven van huismerk nr. 320, en van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Zie: GDW, nr. 2081.398
GDW, blz. 397, nr. [2087].

[2088]ANNO 1694, DEN 24 JUNIUS, IS DE EERBARE JELTE JULLES IN DEN HEEREN GERUST. DE HEERE IS HET DIEL MINER ERV.
Wapen: Een anker, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 398, nr. [2088].

[2089]ANNO 1699, DEN 2 JUNI, IS DE DEUGHTSAME BOUCKE REYNDERS, HUISVROU VAN JAN FRERICKS, IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een huis met drie puntgevels, elke punt bestoken met een naar links waaiende vlag, onder elke punt twee ramen onder elkaar en onder de middelste ramen een deur met een stoep van drie [?] treden.
N.B. Zie: GDW, nr. 2082.
GDW, blz. 398, nr. [2089].

[2090]ANNO 1708, DEN 18 JUNIUS, IS DE EERSAME KUNIE JANSEN, HUISVROUW VAN TIMEN KOENES, 1N DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 321; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 1269.
GDW, blz. 398, nr. [2090].

[2091]ANNO 1713, DEN 23 NOVEMB., IS OVERLEDEN DE ERBARE JAN JACOBS, IN ZYN LEVEN WOONACHTIG TOT CANTENS. Bijbeltekst: Psalm 49:16, behalve het laatste woord Sela.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 398, nr. [2091].

[2092]ANNO 1714, DEN 21 JANUARIUS, IS D.E. REINDER JANS, SOONE VAN ..., IN ZYN LEVEN SCHEPPER VAN DE SCHEPPERY VAN OVERMARINGE.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen; II een huis met drie puntgevels. N.B. Niet meer aanwezig.
Vermeld: HVH.
GDW, blz. 398, nr. [2092].

[2093]ANNO 1714, DEN 10 OCTOBER, IS DE EERZAME POUWEL JANS, IN ZYN LEVEN OUDERLING, EIGENERFDE EN SCHEPPER TOT KANTES OP SMEENGHEEM, IN HET 60sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CH RISTELIK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 145, vergezeld van vier klaverbladen, twee terzijde van het merk en twee er in, de stengels naar het schildhart gericht.
O MENS, BESCHOUW Drr NIETIG LEVEN / AAN MY HOE HAAST HET IS GEDAAN / DAAROM WILT NU HET HEMELSTREVEN / WANT CHRISTUS IS DE REGTE BAAN.
GDW, blz. 398, nr. [2093].

[2094]ANNO 1718, DEN 21 OCTOBER, IS D. EERBARE TYMEN KOENES ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen, vergezeld van de letters T.K.S.: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 321, vergezeld van de letters T.K.; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
GODT HEEFT MYN ZIEL VAN MY GERUKT / EN IK LEG HIER INT GRAF GEDRUKT / MYN ZIELE WOONT INT IIEMELSHOF / EN IK LEG HIER INT AARDSCHE STOF / NOG IS MYN HOOP, O LIEVE ZIEL /'T WELK MY VERTROOST IN DIT MYN DIEL / DAT IK HIERNA IN CHRISTI RYK / MET U ZAL LEVEN EEUWIGLYK.399
GDW, blz. 398, nr. [2094].

[2095]DEN 12 JANUARI 1720 IS DE ERB. BERENT CANNEGIETER, IN SINT LEVEN BACKER TOT CANTES, IN HET 24STE JAER SINS OUDERDOMS IN DEN HEERS ONTSLAPEN, VERWACHTEND MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 399, nr. [2095].

[2096]ANNO 1722, DEN 13 JUNIUS, IS DE EERSAME KLAES PIETERS, IN ZYN LEVEN SCHEPPER TOT KANTES OP TUWINGAHEERT, IN HET 52sTE JAER ZINS OUDERDOMS ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 314, vergezeld van de letters K.P. Vers: GDW, nr. 766.
N.B. Zie: GDW, nr. 2083.
GDW, blz. 399, nr. [2096].

[2097]ANNO 1744, DEN 22 DECEMBER, IS DE EERSAME JAN TYMENS, COOPMAN TOT CANTENS BY DE DELT, IN HET 47sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 322; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 399, nr. [2097].

[2098]ANNO 1752, DEN 19 JANUARIT, IS DE EERSAME SIMON JANS TOT KANTENS OP SMEENHEEM IN 'T 66STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
Wapen: Huismerk nr. 323, vergezeld van de letters S.I.
O MENS, DIE DIT LEEST / DENKT, DAT GY ZYT, HEB IK GEWEEST / ZOO MAAKT UW ... HYR BERIET + WANT UW ... IS VOOR EEN EEUWIGHIET.
N.B. Jaartal misschien 1758.
GDW, blz. 399, nr. [2098].

[2099]ANNO 1753, DEN 22 NOVEMBER, IS DE EERSAME EGBERT PIETERS, DE SOONE VAN DE EERSAME PIETER EGBERTS, IN DER TYD WOONAGTIG TOT CANTES, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 324; b. effen.
IK WAS GELYK EEN BLOEM, DE SIERLYK STOND GEPERELD / VROEG VOOR MYN OUDERDOM GENOMEN UIT DE WERELD / OUD 10 JAAR OF DAAROMTRENT DOE BEN IK DEES SPELONCK GEBRAGT / O MENSCH, NEEM DIT IN AGT, U BAAT JONKHEID, STERKTE NOG KRAGT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 154. HVH.
GDW, blz. 399, nr. [2099].

[2100]ANNO 1757, DEN 23 APRIL, IS D.E. KORNELIS JANS UIT DIT TYDELYKE NA HET EEUWIGE OVERGEGAAN IN HET 68sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DE HOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN JEZU CHRISTI.
N.B. Zie: GDW, nr. 2085.
GDW, blz. 399, nr. [2100].

[2101]ANNO 1764, DEN 15 DECEMBER, IS DE E. AALTIEN DERKS, DE HUISVROUW VAN KORNELIS JANS, UIT DIT TYDELYKE IN HET EEUWIGE OVERGEGAAN IN HET 73STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DER HOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN JEZU CHRISTI.
N.B. Zie: GDW, nr. 2082.400
GDW, blz. 399, nr. [2101].


[2102]ANNO 1779, DEN 23 JANR., IS DE DEUGTSAME KUNJE PIETERS, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME SIKKE VALKS SMIT, WOONAGTIG TOT CANTES, IN 'T 67STE JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER GODZALIGLYK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTEN EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JESUS CHRISTUS HAAR ZALIGMAKER.
Wapen: Gedeeld: 1 drie klaverbladen, 1 en 2; II huismerk nr. 325.
DE DOOD, DIE HEEFT MYN ZIEL ONTBONDEN / VAN 'S WEERELDS LUST EN ALLE ZONDEN LEEFT BY GOD MET VOLLE LOF / VOOR EEUWIG IN HET HEEMELHOF.
GDW, blz. 400, nr. [2102].

[2103]ANNO 1788, DEN I6DEN MAJUS, IS DE E. EERZAME DOEWE SYWERTS, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIG IN HET CASPEL CANTES, IN HET 84STE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERS ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE. Vers: GDW, nr. 765.
GDW, blz. 400, nr. [2103].

[2104]ANNO 1796, DEN 5 DESEMBER, IS DE EERSAME GERHART VAN DER TUUK, WOONAGTIG TE KANTES BY DE DELT EN MEDE OUDERLING TOT STITSWERT, IN DEN OUDERDOM VAN 80 JAAREN EN BYNA 11 MAANDEN IN DEN HEERE GERUST IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
IK WAS EEN LANDMAN EN OOK TEEVENS / OUDERLING VAN JE.SUS KERK / HOOG BEJAARDT DEED 'T EIND MYNS LEVENS / MY ONTKLUISTEREN VAN MYN WERK / NU BEN 'K HIER TER RUST GELEID / EN VERWAGT DE ZALIGHEID.
GDW, blz. 400, nr. [2104].

[2105]ANNO 1796, DEN 13 DECEMBER, IS DE EERBAARE SWAANTJEN D. BONTHUIS, HUISVROUW VAN G. VAN DER TUUK, WOONAGTIG TE KANTES BY DE DELT, IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAAREN EN BYNA 11 MAANDEN IN DEN HEERE OVERLEDEN IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
MY IS ZEEVEN EN VYFTIG JAAREN / EN BYNA ELF MAANDEN MET MYN MAN / 'T ZOET EN 'T ZE1l:RE WEDERVAREN ;' EN NOU AGT DAGEN WAS HY VAN / MYNE ZYDE AFGENOMEN OF IK MOEST HIER BY HEM KOOMEN.
GDW, blz. 400, nr. [2105].

[2106]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERZAAME JACOB JANS, IN LEEVEN WOONAGTIG TE CANTES, IN HET 40STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN DEN 4 APRIL 1797. LIGT HIER MET DRIE VAN ZYNE KINDEREN BEGRAAVEN.
DE EGT RUIM AGTIEN JAAREN BLY / MYN KROOST LEGT DRIE MYN VROUW DAARBY / NU BRAK DE DOODT ONS EGTE BANDT / VERWAGT MYN VROUW HIER AAN MYN HANDT / OCH, DAT EENS GOD MYN VROUW EN MY / SCHONK ZALIG LORT, GESLACHT DAARBY / EN DAT WY 'T SAAM TEN JONGSTEN DAG / VERBLYD OPSTAAN DOOR GODES KRAGT.
GDW, blz. 400, nr. [2106].

[2107]MARTIEN JACOBS, ECHTGENOOTE VAN KLAAS ARENTS, IS GESTORVEN DEN 21 FEB 1803. HAAR ZUSTER ANNA JACOB IS GESTORVEN DEN 26 JANUARI 1803. ZY WAREN DOCHTER VAN JAKOB FEBES EN ANTJE PILON TE ZANDEWEER BY DOODSTIL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 400, nr. [2107].

[2108]HIER RUST IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 57 JAAREN DE EERZAAMS TAMME DOEWES, HUISMAN TE CANTENS, NALATENDE DE VROUWE EN BEDROEFDE WEDUWE ALBERDINA WICHERS, GEBOOREN TE MIDDELSTUM.401
Wapen: Op een terras een grazende koe, de bek de grond juist niet rakend, en in de schildvoet drie klaverbladen naast elkaar.
VOOR ZES EN TWINTIG JAAREN SLOOT DE ECHTE HUWLYKSBAND / HART EN HAND ZOO NOUW VERBONDEN / HEEFT DE DOOD HEM REEDS VERSLONDEN / WAARAAN IK MY HAD VERPAND GOD, DIE WEET HOE DAT HY ZWOEGDE OM ALS HUISMAN TE BESTAAN / EN MET MY ZICH VERGENOEGDE 1 DOOR 'T GEMAAK VAN VEE EN GRAAN / DAT VAN ONZE AKKERS VLOEIDE WEELIG DOOR GODS HAND GESTUURDT / EN MET DOUW EN REEGEN SPROEDE / GOD, DIE WEET HOE LANG HET DUURT / OF IK VOLG HEM, DIE ZOO TEEDER / HEEFT GEWAAKT VOOR HAAFF EN GAA ,1 IN 'T ONDERMAANSCHE DAL TER NEEDER / BY U, O GOD, HALLELUJA.
N.B. Tamme Doewcs overleden Kantens 29 juni 1808. Zie: DTB, nr. 238.
GDW, blz. 400, nr. [2108].

[2109]ANNO 1813, DEN 22 APRIL, IS DE EERBARE HIEKTJE EISES, IN LEVEN HUISVROUW VAN D.E. HINDERIK HARKES TE KANTENS OP RENSEMAHEERD, OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 62 JAREN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Drie klaverbladen.
ZO DOET DE DOOD ONS WEDERKEREN / BEID, JONG EN OUD, TOT STOF DER AARD / DUS LEZER, LAAT HET GRAF U LEREN / U HART TE RIGTEN HEMELWAARD.
GDW, blz. 401, nr. [2109].

[2110]Medaillon: Tussen de letters H.I. en I.I. huismerk nr. 326, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2.
GDW, blz. 401, nr. [2110].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina