Hornhuizen


y. HORNHUIZEN (VËËR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[376]ANNO DOMINI MCCCCXCVIII, DES DAGHES NA SUNTE JOHANNES BABTISTA, STARF ALLERT TAMMYNGHE, HOVELINCK TO HOERHUSEN, DEN GOD GHENADICH SY. AMEN.
Wapen: Gedeeld: I een dwarsbalk; II effen [Tamminga, in spiegelbeeld].
N.B. Koper. Afgebeeld: GSL, blz. 140/141. Sterfdag 25 juni.
GDW, blz. 117, nr. [376].

aw. HORNHUIZEN (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk of toren

1. Balk

[1998]... ANNO DOMINIE 1603 DOE HEFT DEN E. E.E JU[NCKER] SICKE VAN DEKEMA, ERFHOFLINCK TOE JELLUM, TAMMINGABORCH, DEN ED. ... VEEL DOCHTSAEME JUFROUW [EMELIE ?] VAN TAMINGA, VROWE384 VAN DECKA, UNIAUS COLLANTOR VAN DESER KERKEN ...NKES, [ITIEN?] JANS KERCKFODEN IN DIEN TIDEN
N.B. Uit afgebroken kerk of toren te Hornhuizen of Kloosterburen, nu in schuur van boerderij Wester-Aikema, Niekerk (H.). Balk ingekort, zwaar beschadigd en ten dele bereikbaar. Sicke van Dekema en Hille Tamminga. Zie: OBS, blz. 179.
GDW, blz. 383, nr. [1998].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Uurwerk

[1999]DIT UIERWERCK MET DE BEIDE WIESER HEEF MEISTER DERCK ELLES, WONACHTICH TOT SUITHORM, UIT LAST VAN DE HOGEDELGEBOOREN ADREGEN ADMEN VAN TAMMINGABORGH NIEWS GEMACKT ALS PASTOER WAS IOANNES MATTHIES SCHEELINS UIT DE PALS. 'T WELEK IS GEM. ANNO 1679 ENDE REGIGER DE E. HEER DOCTOR WILHELMUS METTINGH. PIETER JANSEN, COSTER.
N.B. Uiterst primitief ingehakt. Opdrachtgever zal geweest zijn Ernst Douwe van Aylva. Zie: OBS, blz. 179. Scheelins moet zijn Scheelius. Zie: GDW, nr. 2003. Met regiger wordt redger bedoeld.
GDW, blz. 384, nr. [1999].

3. Meubilair

a. Bank

[2000]Wapens: Rechts: Meckema van Aylva. Links: Van Camstra. Schildhouders: twee zilveren eenhoorns met gouden hoorn, hoeven, manen en staart.
N.B. Afgebeeld: Groningen. Ge´llustreerd maandblad, 1918/1919. Blz. 129, waar de schildhouders nog niet gekleurd zijn. Hans Willem van Aylva, op Tammingaborg, Hornhuizen, 1732, overleden aldaar 3 mei 1776, gehuwd Menaldum 15 oktober 1730 Barbara van Camstra, overleden 1732. Zie als voren, blz. 128. OBS, blz. 179.
GDW, blz. 384, nr. [2000].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[2001][a]Wapen, waarbij: D. E. V. AYLUA, A░ 1686: Gevierendeeld: I Aylva [2]: II een omgewende staande eenhoorn [helmteken Aylva?]; III een leeuw [Houwerda?]; IV Meckema. Hartschild: drie rozen.
GDW, blz. 384, nr. [2001][a].

[2001][b]Wapen, waarbij: T. V. HEMSTRA, A░ 1686: Gevierendeeld: I en IV Van Heemstra; II en III een leeuw. Hartschild: een dubbele adelaar.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 163, nr. 5.
N.B. Op zilveren krappen. Douwe Ernst van Aylva en Tjemke van Heemstra. Zie: OBS. blz. 179. GDW, nr. 2002 J. B. Rietstap. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen adel. Groningen 1890. Blz. 289.
GDW, blz. 384, nr. [2001][b].

[2002]DESE BYBEL, MET SILVEREN KRAPPEN MET DE WAPENS VAN AYLVA EN VAN HEEMSTRA, NAGELATEN BY ZYN EXCELLENTIE DE H.W.GB. HEER HANS WILLEM BARON VAN AYLVA, IN LEVEN LT. GENERAAL VAN DE INFANTERIE TEN DIENST VAN DEN STAAED DER VEREENIGDE NEEDERLANDEN EN HEER VAN HORNHUISEN, IS TER EUWIGER GEDAGTENIS DOOR ZYN H.W.GB. ERFFGENAMEN AAN DE KERK VAN HORNHUISEN GEDONATEERDT DEN 30E JULY 1776. J. VAN GEUSAU ALS GELASTIGDE VAN GESAMENTLYKE ERFFGENAEMEN.
N.B. Handschrift. Zie: GDW, nr. 2001.385
GDW, blz. 384, nr. [2002].

b. Avondmaalsheker

[2003]DESE BEECKER IS GEORDONNEERT UIT DE KERCKEMIDDELEN UIT LAST VAN DE HOOGHEEDELYKE HEER ERNST DOUWE VAN AYLUA, HEER TOT TAMMINGABORGH EN HORNHUISEN ENDE DERSELVER KERCKE UNICUS COLLATOR, ALS PASTOOR WAS DE EERW. JOHANNES MATTHIAS SCHEELIUS, UIT DE PALS TWEEBRUCKEN, IN 'T 42 JAER VAN SYN BEDENINGE, EN DE E. JAN CORNELLIS EN DE E. PETER REMKES KERCKVOEGDEN WAEREN ANNO 1684.
Wapen: Aylva [2].
N.B. Afgebeeld HLZ, nr. 102.
GDW, blz. 385, nr. [2003].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2004]ANNO 1627, DEN 26 OCTOBER, IS GHESTURVEN HILLE FRERCKS ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Huismerk nr. 309, vergezeld van de letters H.F.
GDW, blz. 385, nr. [2004].

[2005]A░ 1629, DEN 21 MAY, IS IN DEN HEERE GERUST DE E. TRINE HEGERS, HUISFROU VAN D. JOAN, HOFHUISEN, PASTOR THO HORNHUISEN.
Huismerk nr. 310, vergezeld van de letters I.H.
GDW, blz. 385, nr. [2005].

[2006]ANNO 1638, DEN 25 NOVEMBER, STERF DE HOOGEDELGEBOOREN HEER JULIUS VAN MECKAMA, JUNCKER EN HOOVELINCK TOT HORNHUYSEN EN KLOSTERBUYREN.
ANNO 1652, DEN 26 OCTOBER, STERF DE HOOGEDELGEBOOREN VROU LUCIA VAN DEEKEMA, HUISVROU VAN DE E.H. JULIUS VAN MECKAMA, OUT 69 JAAR, EN BEIDE HIER BEGRAVEN.
Wapens en helmteken, vergezeld van twee tulpen: Rechts: MECKAMA. Links: DEEKEMA.
Bovenzijde, zes wapens naast elkaar: EYSINGA, EYSINGA, AYLUA [2], MECKAMA, BOTNIA, MECKAMA. Onderzijde, zes wapens naast elkaar: BURMANIA, EYSINGA, BURMANIA, BOTNIA, AYLUA [2], AYLUA [2].
In de rand: ANNO 1683.
GDW, blz. 385, nr. [2006].

[2007]ANNO 1643, 25 MAY, IS DIE ERB. JOHANNIS HOFHUIS, PREDEGER DES GODDELICKEN WORDES TOT HORHOUSEN EN CLOSTERBUREN, IN DEN HEERE GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 311, vergezeld van de letters J. H.
GDW, blz. 385, nr. [2007].

[2008]HYR LYGT BEGRAEVEN LUCYA SCHEELIUIS, DES WAERD. ENDE WELGEL. JOHANN. MATHYAS SCHEELIUS, PASTOOR TOE HOORENHUISEN ENDE CLOESTERBUIREN EENIGHE DOCHTER, SO GEBOOREN TOE SUYDWOLDE DEN 19 APRIL ENDE IN DEN HEERE GERUST TOE HOORNHUISEN DEN 2 AUGUSTI ANNO 1644. MARCI X CAP. V. 14.
LAET DE KINDERKENS TOT MY COMMEN ENDE WEERTSE MIET, WANT SOLCKE IS HET CONNINGRYCKE GOODTS.
GDW, blz. 385, nr. [2008].

[2009]HIER LEYT BEGRAVEN DE DEUGHTRYCKE VROW JUDITH MOSENTHYNS VAN MAEGHDENBURGH, IN HAER LEEVEN ECHTGENOOT VAN D.E. WELGELEERDE JOH. MATTHIAS SCHEELIUS, PREDICANT TOT386 HORNHUYSEN EN CLOOSTERBOEREN, GEBOOREN DEN 13 JUNI 1608 ENDE SALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 12 JANUARI 1669.
GDW, blz. 385, nr. [2009].

[2010]HIER LEIT BEGRAVEN DE EER EN DEUGHTSAME ANNA MARIA GEERTS, DE TWEEDE HUISVROUW VAN EERW. EN WELG. J. M. SCHEELIUS, PASTOR TOT HORNHUISEN EN CLOOSTERBUIREN, GESTORVEN DEN 3 MARTY AN░ 1683.
GDW, blz. 386, nr. [2010].

[2011]IOANNES MATTHIAS SCHEELIUS, BIPONTO-PALATINUS, ECCLESIAE HORNHUSANAE ET CLOOSTERBURANAE PASTOR, OBIIT DIE 18 NOVEMBRIS ANNO SALUTIS 1684. ANNO AETATIS 79, ANNO MINISTERII 42.
GDW, blz. 386, nr. [2011].

[2012]DEN 29 SEPTEMBER IS GESTORVEN DE DEUGTSAME GEERTRUIDA HOEXUM, WED. VAN DE EERW. WELGEL. DOM. ERNST PHILIP MEYER, ANNO AETATIS 60, ANNO SALUTIS 1721.
GDW, blz. 386, nr. [2012].

[2013]HIER LIGT BEGRAVEN DE EERZAME CATRINA E1SES, HUISVROUW VAN RYNJE FREEKS, GESTORVEN DEN 17 JAN. 1807 IN DE OUDERDOM VAN 47 JAAREN EN VERWAGT EEN ZALIGE VERRYZENIS TEN JONGSTEN DAGE.
Embleem: Een breedarmig kruis.
BELEID DWONG ZELFS DE ZEE TOT DEINZEN VOOR DE DYKEN / GEEN BOLWERK NOG BELEID DWONG OOIT DE DOOD TOT WYKEN / WAT BAAT HET, DAT DE ZEE VEEL GRONDS GEWONNEN GAF / DE DOOD LAAT SLEGTS DE MENSCH EEN PLEKJE TOT EEN GRAF.
GDW, blz. 386, nr. [2013].

[2014]WIETSKE JANS BEUKEMA, GEBOREN DEN 13 OCTOBER 1731. OVERLEDEN DEN 8 JUNI 1807.
Bijbeltekst: Psalm 84:11.
GDW, blz. 386, nr. [2014].

[2015]1812, DEN 30 JULY, 1S DE DEUGDSAME JONGE DOCHTER ITJE PIETERS MEYER, DOCHTER VAN PIETER REMTS MEYER EN GEERTJE KLASENS BORGMAN, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 20 JAREN OVERLEDEN.
Wapen: Een hart, beladen met een geopende gelijkzijdige driehoek waarin een vijfpuntige ster, het hart vergezeld van onderen van twee doodsbeenderen, schuinkruislings.
'T IS ITJE MEYER, WIEN HIER RUST / DIE TOT HAAR OUDERS GROOTSTE LUST / HAAR HEEFT BEMIND EN HOOG GE╦ERD / MAAR GOD, DIE IN HET HARTE ZIET/ VERGEET HAAR GOEDE DADEN NIET / DIT IS 'T GEEN WAT JEZUS LEERD.
N.B. Ontwerp van wapen misschien van Hendrik Klaassens Borgman, broer van de moeder, en lid vrijmetselaarsloge L'union provinciale, Groningen, 6 december 1809. Zie: RAG, Ledenboek. Xeroxcopie.
GDW, blz. 386, nr. [2015].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 31 januari 2017
Naar begin van de pagina