Den Ham


u. DEN HAM (V””R 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[363][ANNO] DOMINI 1573, DEN / 12 MARTY STARF WELMOET ALLERS / DES EERB. REDGERS JUL / KE BRONGERSMA HUSVRO [DE GO]DT GEN[E]D[ICH SI]
Wapens: Rechts: gedeeld: I een borstbeeld van een moriaan, omgewend ŗ demi, met een naar rechts gerichte vlecht met strik; II drie eikels. Links: een aanziende, bebaarde krijger, in de opgeheven rechterarm een zwaard en de linkerhand aan een aan zijn linkerheup hangend zwaard, staande op een omgewende liggende draak met de kop naar boven gericht [St. Joris?].
[BEATI MOR]TUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR / ... APOCAL. DECI. QUART. CAP.
N.B. Vers: Openb. 14:13. Hierbij: GDW, nr. A363A. Zie: GRK 14 (1997) 100-101. Afgebeeld: ald., 100.
GDW, blz. 115, nr. [363]: daar tekst deels en wapens geheel bedekt door bank.
ANNO DOMINI 1573, DEN 12 ... RS JULKE BRONGERSMA HUSVRO ... ANNO DOMINI 1576, D ... LKE BRONGERSMA, REDGER VAN ADEWERT
N.B. Tekst en wapens bedekt door bank. Wapen op zegel van Julcke Brungersma 17 september 1568: Twee leliŽn onder elkaar, de bovenste rechts vergezeld van een ster en links van een klaverblad. Helmteken: een lelie. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 1446. Vergelijk het onduidelijke zegel aldaar, inv. nr. 394, 30 april 1572.


[363A]ANNO DOMINI 1576 / DEN 18 JANUARI[I] STARF / DE EERB. JULKE BRONGERSMA, RED / REDGER VAN ADEWERT / DE GODT GENEDICH SI
N.B. Zie: GDW, nr. 363. Zie: GRK 14 (1997) 100-101. Afgebeeld: ald., 100. Tekst en wapens bedekt door bank. Wapen op zegel van Julcke Brungersma 17 september 1568: Twee leliŽn onder elkaar, de bovenste rechts vergezeld van een ster en links van een klaverblad. Helmteken: een lelie. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 1446. Vergelijk het onduidelijke zegel aldaar, inv. nr. 394, 30 april 1572.
GDW, blz. 115, nr. [363]: daar tekst grotendeels bedekt door bank..
ANNO DOMINI 1576, D ... LKE BRONGERSMA, REDGER VAN ADEWERT

an. DEN HAM (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1878]EVERT JOOST BARON LEWE VAN ADUARD, DEN HAM ETC., STAAT GENERAAL ETC. ETC. ETC., HEEFT DESE CLOCK OP 'T VERSOEK VAN365 D'CARSPELLUIDEN VAN DEN HAM DOEN GIETEN DEN 1 SEPTEMBER 1738. ME FECIT CYPRIANUS CRANS JANSZ. AMSTELODAMI ANNO 1738.
Wapen: Lewe van Aduard. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Sedert 1912 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD. Wapen op hergoten klok overgenomen.
GDW, blz. 364, nr. [1878].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1879]KELK TOT HET GEBRUIK VAN DES HEEREN H. AVONTMAAL VOOR DE GEMEENTE OP DEN HAM IN DEN JARE 1713 WANNEER PREDIKANT WAS D' JOANNES ADRIANI MENSINGA, PETER JANS OUDERLING, MEERTEN ARENTS EN DERK ARENTS DIACONEN.
Bijbeltekst: Joh. 7:37. zo enz.
N.B. Op latere deksel: DE DRINKBEKER DER DANKSEGGINGE. b. Doopbekken
GDW, blz. 365, nr. [1879].

[1880]H.A.D.J. G.W.D.J. 1809.
N.B. Koper. Hindrik Aljes en Garmt Willems, diakenen, 1809; bevestiging laatstgenoemde 25 juni 1809. Zie: DTB, nr. 212, blz. 104, 104 verso en 106.
GDW, blz. 365, nr. [1880].

3. Meubilair

a. Bank

[1881]Wapen, vergezeld van de letters K.G.A.W.S.: Onherkenbaar.
GDW, blz. 365, nr. [1881].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1882]Aį 1597, DEN -- AUGUSTY, IS IN DEN HEREN GERUST DE DOECHSAEME LAMME HOECKX, DE HUISFROU VAN DEN ERENTFESTEN GERRYT CRABBE, VORWACHTET EEN SALIGE OPERSTANDING IN CHRISTO.
Wapen: Twee kreeften, rechtop naast elkaar. Helmteken: een uitkomende kreeft.
GDW, blz. 365, nr. [1882].

[1883]ANNO 1617, DEN 1 AUGUSTY, IS IN DEN HEREN GERUST DEN ERENTFESTEN GERRYT CRABBE, IN DER TIT COMMIS GENERAEL VAN DE CONFOYEN, VORWACHTET EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een krab, vergezeld van drie hulstbladeren, 2 en I, en van drie rozen, I en 2. Helmteken: een uitkomende krab.
GDW, blz. 365, nr. [1883].

[1884]ANNO 1680, DEN 21 SEPTEMBER, 1S IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME JAN TYMENS, OUDT ONTRENT 33 JAER, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 297, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, I en 2. Links: Huismerk nr. 297, vergezeld van boven van de letters A.C. en van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2.
Bijbeltekst: 2 Tim. 4:6b-8. DE TYT enz.
GDW, blz. 365, nr. [1884].

[1885]ANNO 1693, DEN 26 MARTI, IS IN DEN HEERE GERUST DE E. JULLE BRUNGERS ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTO.366
GDW, blz. 365, nr. [1885].

[1886]ANNO 1704, DEN 22 APPRIL, IS WELMOET JANSEN, DE HUYSFROU VAN HARMEN SIBRANTS, IN DEN HEERE GERUST ENDE LEYT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 97; lI drie eikels; ill drie klaverbladen, 1 en 2; IV een omgewende omziende gans met een klaverblad in de bek.
Vers: GDW, nr. 1150, doch aanvangende: INT 10 JAER WAS ICK U BEDGENOOT.
GDW, blz. 366, nr. [1886].

[1887]ANNO 1719, DEN 26 JUNI, 1S BOUCTIEN HARMENS, DE DEUGHTSAME HUISVROUW VAN TYMEN JANS, SCHEPPER OP DEN HAM, OUT INT 34sn JAAR, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 97; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 366, nr. [1887].

[1888]ANNO 1724, DEN 9 FEBRUAIUS, IS IN DEN HEERE GERUEST DE EERSAM TIMEN JANS, 1N LEEVEN SCHEPPER VAN DEN HAM, OUT INT 50sTE JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 298; It een met twee pijlen van boven naar bencden schuinkruislings doorstoken hart; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, I en 2. Bijbeltekst: Jesaja 26:19.
GDW, blz. 366, nr. [1888].

[1889]ANNO 1727, DEN 31 JANUARIUS, IS DE EERZAME JAN REDMERS. IN ZYN LEVEN WOONACHTIGH OP DEN HAM, IN 'T 73sTE JAER ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYT ALHYR BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE VERRYSENISSE TEN EEUWLGH LEVEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 97, vergezeld van vier klaverbladen, I en 2 en 1. Vers: GDW, nr. 631.
GDW, blz. 366, nr. [1889].

[1890]OP HARMEN SIBRANTS, IN LEVENDE GECOMMITTEERDE RAAD DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS EN DE LAUWERS, OVERLEDEN DEN 15DEN MAY 1727 IN 'T 70STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IS DEZEN ALHYR TER GEDAGTENISSE VAN HAREN GROOTVADER DOOR DE KINDEREN VAN WYLEN TIMEN JANS EN BOUKTJEN HARMENS GELEGT.
Wapen: Doorsneden: A. huismerk nr. 97; B. drie klaverbladen.
GDW, blz. 366, nr. [1890].

[1891]ANNO 1777, DEN 10 APRIL DES AVONDS TUSSEN 9 EN 10 UIR, IS IN DEN HEERE GERUST DE E. JAN JANS IN HET 37sTE JAAR SYNES OUDERDOMS EN LEIT ALHYR BEGRAVEN. VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
GDW, blz. 366, nr. [1891].

[1892]ANNO 1778, DEN 7 JULY, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERSAAME GRIETJE PIETERS BOS, WED. VAN WYLEN DE E. JAN JANS, IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 84 JAAREN OP DINGSDAG DES NAMIDDAGS TUSSEN 3 EN 4 UUR, EN DEN 13 JULY TER AARDE BESTELT.
Wapen: De letters G.P.B.
VAN OUDERDOM EN DOOT / IS GOD ALLEEN BEVRYT / HET ONDERMAANDSE ROND / VERANDERT MET DER TYT.367
GDW, blz. 366, nr. [1892].

[1893]JAN TIMENS, OUD GECOMMITTERDE RAAT DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS EN DE LOUWERS ETC. ETC. ETC., OVERLEDEN DEN 4 DECEMBER 1779 IN HET 70 JAAR SYNES OUDERDOM OP DEN HAM.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 299; b. een gehalsbande en aan de voorzijde geringde hondekop met iets van de romp, aanziend en niet dc kop naar links gewend.
GDW, blz. 367, nr. [1893].

[1894]ANNO 1783, OP DEN 31 MAART, IS DE EERSAAME DOGTER WISKE ARIS IN DEN OUDERDOM VAN 50 JAAREN OVERLEEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGEN OPSTANDINGE DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 367, nr. [1894].

[1895]TRYNTIE JANS NIENHUIS, HUISVROUW VAN DE GECOMMITTERDE RAAD JAN TIMENS, OVERLEDEN DEN 6 APRIL 1783, OUDT IN HET 75sTE JAAR.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 300, waarin, als slordigheid van steenhouwer, in basrelief een rechthoek, vergezeld van twee maal drie gaatjes; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 367, nr. [1895].

[1896]TER NAGEDACHTENIS VAN TYMEN J. TYMENS, IN LEVEN GECOMMITTEERDE RAAD DER OMMELANDEN, OVERLEDEN DEN 25sTEN SEPTEMBER 1794 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 58 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 299; b. een omgewende, gehalsbande en van achteren geringde hondekop.
GDW, blz. 367, nr. [1896].

[1897]TER NAGEDACHTENIS VAN BOUWINA TYMENS, OVERLEDEN DEN 12DEN NOVEMBER 1802 IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 299; b. een omgewende, gehalsbande en van achteren geringde hondekop.
GDW, blz. 367, nr. [1897].

[1898]TER NAGEDACHTENIS VAN JANTIEN ALBERTS DOUWEMA, IN LEVEN WEDUWE WYLEN DEN GECOMMITTEERDE RAAD TYMEN J. TYMENS, OVERLEDEN DEN 1sTEN NOVEMBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 74 JAREN.
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters J.A.D.
GDW, blz. 367, nr. [1898].

[1899]... DEN 6 FEBI R ... YS ... RE GI RUYS ... E ... RINTIEN CORN .. ES.
Wapen: Huismerk nr. 160.
UY GESEIT DE WERELT ... USTEN MYN SYEL BE ... ODT MYN LICHAEM HIER ... TOT DAT GODTS HEL ... AT, MENSCHEN KOOMT ... EEL OM DAN MET GODT ... EN MYN WENSCH NAE ... VOORDEEL.
N.B. Onder brandstof.
GDW, blz. 367, nr. [1899].
Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina