Westernielandfe. WESTERNIELAND

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[4106]P.W. BARON VAN SYTCAMA, HEER VAN BELLINGEWEER ECT., PRIVATIVE UNICUS COLLATOR VAN WESTERNYLAND ECT. E.J.AE. BARONNESSE VAN HUMALDA ECT., G.T. BARONNESSE VAN BURMANIA ECT., DESSELFS BYDE OVERLEDENE GEMALINNEN, 1753. FUDIT J. BORCHHARDT GRONINGAE 1753. SOLI DEO GLORIA.
Wapens, vergezeld van: VIVA UT VIVAS: Rechts: Van Humalda. Midden: Van Sytsama. Links: Van Burmania. Schildhouders: twee omziende eenhoorns.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Pier Willem van Sytzama, op Bellingeweer, eerst weduwnaar van Ebel Juliana Aebinga van Humalda, daarna van Geertruid Foek van Burmania. Zie: OBS, blz. 73. NAB, 1952, blz. 255.
GDW, blz. 740, nr. [4106].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[4107]Wapen: Tamminga. Schildhouders: twee omziende pelikanen.
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 71. Vervaardigd c. 1660 tijdens Schotto Tamminga. Zie: OBS, blz. 73.
GDW, blz. 740, nr. [4107].

b. Bank

[4108]Wapen: Gedeeld: I op een rots een boom, waarboven een zegenende hand, komend met voorarm schuinlinks uit een wolk, uitgaand van de bovenrand, de hand vergezeld van drie sterren, 2 rechts en 1 links; II een halve adelaar, vergezeld aan de linkerzijde van drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Behoort bij boerderij Zijlbrugge; herkomst van wapen niet bekend aan de heer K. J. Ritzema van Ikema. Afgebeeld: GDW, plaat XXX.
GDW, blz. 740, nr. [4108].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4109]DESE BEKER IS VERNIEWET ALS SCHOTTO TAMMINGA, HEER VAN BELLINGEWEER ETC., ETC., PRIVATIVE UNICUS COLLATOR VAN 'T WESTERNYLANT, DOMI JOH. COENS PASTOOR VAN DE GEMEYNTE SYN GEWEEST IN DEN JAERE ANNO 1706.741
Wapen: Tamminga. Schildhouders: twee reigers met opgeheven vlucht.
N.B. Tekst en wapen afgebeeld: APG, blz. 90/91.
GDW, blz. 740, nr. [4109].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4110]ANNO 1644, DEN 19 JUNI, IS DIE DUEGETSAME MARTIEN JANSEN, DE HUISVROW VAN HARMEN SIBES, IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
O MENSCHE GEDENCKE DIE DIT SLET EN LEEST / DAT ICK OCK ALS GHI ZIT GEWEEST / EN GIHI ZULT WEERDEN / ALS ICK BEN TOT STOF DER EERDEN.
GDW, blz. 742, nr. [4110].

[4110A]Medaillon: Huismerk nr. 949, vergezeld van het jaartal 1648 en de letters E. N.
N.B. Bij woning Palmgracht 79, Amsterdam. Mededeling.
GDW, blz. 742, nr. [4110A].

[4110B]ANNO 1651 ... HEERE GERUST ... ENDE LE ...
Wapens, voor zover herkenbaar: Rechts: Een pelikaan met drie jongen. Links: Een aanziende geharnaste man, [houdend een zwaard omhoog?], de andere hand aan de koppelriem.
N.B. Bij woning Getfertsingel 76, Enschede. Mededeling. Vergelijk wapens met GDW, nrs. 4113, 4115, doch ook: GDW, nrs. 2450-2452. Waarschijnlijk zerkje voor kind van Eyse Wiersema en Aeylke Tierts. Zie: OGS, blz. 18, 19.
GDW, blz. 742, nr. [4110B].

[4111]ANNO 1674, DEN 8 APRIL, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN EVERT LUIRTS, OUT ONTRENT VYF EN TWINTICH JAER EN IS HIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 112. Helmteken: een klaverblad.
ICK WAS GELICK EEN BLOEM / DIE SIERLICK STONDT GEPLANT / VROGH VOOR DEN OUDERDOM / GENOMEN VAN DES WERLT / OUT ONTRENT VYF EN TWINTIG / IN DES SPELONCK GEBRACHT O MENSCH U TYT NEMT EEN ENT / U BAET JONCKHEIT NOCH KRACHT.
N.B. Deels bedekt. Zie: GSL, blz. 411.
GDW, blz. 742, nr. [4III].

[4112]NICOLAUS HARSSEMA, IN LEVEN DE BEDIENAER DES H. EVANG. IN DIE GEMEYNTE JESU CHRISTI OP 'T W. NIELANDT, AET. 39. OBIIT DEN 29 MAY AN' SAL. 1681. MORS NOVA VITA PIIS.
GDW, blz. 742, nr. [4112].

[4113]ANNO 1693, DEN 5 FEBRUARIUS, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERBARE AEYLKE TIERTS, DIE EERSTE HUISVROU VAN DEN EERSAMEN EYSE WIERSEMA, ENDE LAESTE HUTSVROU VAN EVERT LUIERTS, OUT ONTRENT DRIE EN TSESTIGH JAREN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Een aanziende geharnaste man met gepluimd hoofddeksel, houdend een zwaard omhoog, de andere hand aan de koppelriem, waaraan een afhangende schede. Helmteken: een uitkomende geharnaste man met gepluimd hoofddeksel, houdend een zwaard omhoog. de andere hand aan de koppelriem, waaraan een afhangende schede.
Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 742, nr. [4113].

[4114]ANNO 1714, DEN 2 DECEMBER, IS DIE EERBARE GABRIEL MENNES, IN SYN LEVEN WONAGHTIGH OP DE KADICK IN 'T WESTER NEYLANDT, CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE MET ALLE WAAR GELOOVYGE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM EN LEYT ALHIER BEGRAVEN.743
Wapen: Huismerk nr. 112, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters G.M.
DOEN WY PAERDEN MET ONS BEYDEN / DOCHTEN WY OM BLYVEN, MAAR NIET OM SCHEYDEN / MAAR HET SCHEYDEN NAM SYN BEURDT / EN DOEN IS DIE BAND GESCHEURDT.
GDW, blz. 742, nr. [4114].

[4115]DE EERZAME EIZO WYRZEMA, GEBOREN IN 'T CLOOSTER WITWERT DEN 17D FEBR. 1685, OVERLEDEN OP ZYLBRUGGE DEN 2D SEPTEMBER 1759 IN DEN OUDERDOM VAN 74 JAREN, IN LEVEN LID DER PROVENCTALE STAATSVERGADERINGE, STAAND ZYL EN DYKREGTER VAN WESTERNIELAND, OUDERLING EN MEDE COLLATOOR VAN EENRUM, ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE HET LEVEN IN CHRISTUS JEZUS ONSEN HERE.
Wapen: Op een terras een omgewende pelikaan met drie jongen.
HIER LEGT EEN EXEMPLAAR VAN DEUGD / VAN VRUEGD, VAN REEDEN EN VAN ZEEDEN / EEN LANDMAN BOOVEN VEELE / IN BOUWKONST UITGELEESEN / EEN ZANGER ZEER BERUCHT / IN THOONEN HOOG VERHEEVEN / EEN KROON VOOR 'T NAAGESLAGT / DIE EEUWIG WEL ZAL WEEZEN.
GDW, blz. 743, nr. [4115].

[4116]ANNO 1764, DEN 26 NOVEMBER, IS JANTJEN HINDRICKS, DE DEUGTSAME HUISVROU VAN PETER HINDRICKS, IN HET 41STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN EN IS IN DESE RUSTPLAATSE NEDERGELEGT EN SAL MEDE OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE.
Medaillon: Een hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en de letters I.H.
Vers: GDW, nr. 750.
GDW, blz. 743, nr. [4116].

[4117]ANJE KIMMINGA, HUISVROUW VAN WYLEN DE EERZAME EIZO WYRZEMA, GEBOOREN OP WESTER PAMA, WOONAGTIG OP HUININGA, OVERLEEDEN DEN 3 FEBRUARY 1771 IN DEN OUDERDOM VAN 79 JAAREN EN EENIGE MAANDEN, UITZIENDE NA 'T HEIL VAN C.J.O.H.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een halve adelaar; b. drie klaverbladen; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
DE MENSCH MET AL ZYN HEERLIKHEIDT / WORDT HAAST LN 'T STOF TER NEER GELEIDT / ALS GRAS EN HOOI DE MENSCHE STERFT / EN ALS EEN BLOEM DES VELDTS VERDERFT / SCHOON HY TOT HOOGE JAAREN KOMT / IS 'T LEEVEN MAAR EEN KORTEN STONDT / DE KRAGT EN VLEUR DES LEE VENS KORDT / HAAST DOOR DE DOODT OFSNEEDEN WORDT.
N.B. Letters: Christus Jezus onzen Heer. Huninga te Eenrum.
GDW, blz. 743, nr. [4117].

[4118]RUSTPLAATS VAN MYN ECHTGENOOT JAN PIETERS BOS, OVERLEDEN DEN 16 APRIL 1795 IN HET 63STE JAAR ZYNS LEVENS.
HY KOCHT VEEL BEESTEN BY DE BOEREN / OM DIE NAAR HOLLAND TE VERVOEREN / DOCH NU 15 HY VAN ALLES AF / EN LIGT HIER OP ZYN RUG IN 'T GRAF.
N.B. Houten paal, reeds voor 1865 niet meer aanwezig. Vermeld: Landhuishoudkundige almanak, 1865, blz. 109.
GDW, blz. 743, nr. [4118].

[4119]TER GEDACHTENIS VAN DEN WELEERWAARDIGEN HEER ALBERTUS WIERSEMA, IN LEVEN BEDIENAAR VAN 'T HEILIG EVANGELIE TE WESTERNIELAND EN SAAXUMHUIZEN. GEBOREN IN MAY 1731, BEVESTIGD IN DEN EVANGELIEDIENST 31 JAN. 1768, OVERLEDEN OP ZYLBRUGGE DEN 28 JAN. 1806 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 75 JAREN.
Wapen: Op een terras een ongewende pelikaan met drie jongen.744
MEN VINDT IN DEZE GROT / HET STOFLYK OVERSCHOT / VAN WIERSMA, DIE WELEER / DEN STANDAARD VAN ZYN HEER / VOOR 'T VOLK VAN 'T NIELANDT / VEEL JAREN HEEFT GEPLANT / ZYN GEEST NAM HOGER VLUGT / EN SCHEPT NU RUIMER LUGT / TERWIJL ZICH ONBEWUST ZYN LYK HIER EENZAAM RUST / EN DOOR EEN STILLE KANT / ONTKIEMT IN SCHOONER PLANT.
χώρη εόιγή η
GDW, blz. 743, nr. [4119].

[4120]TER GEDACHTENIS VAN MEJUFFROUW AALTJEN WIERINGA, HUISVROUW VAN WYLEN DOM. ALBERTUS WIERSEMA, GEBOREN IN NOVEMBER 1745. OVERLEDEN OP ZYLBRUGGE DEN 14 AUG. 1809 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 64 JAREN.
Wapen: Een rechtopstaande tak met drie gestengelde bladeren, 1 en 2, misschien is bedoeld: een klaverblad.
MISCHIEN EEN BLIKSEMSCHICHT / MET HELLEN GLOED EN LICHT / MET SNELLEN VAART EN VLUGT / GEWRONGEN UIT DE LUGT / GELYK EEN VUURGE KLOOT / WAS OORZAAK VAN DE DOOD / WAS OORZAAK, DAT DE LOF / O ZOONEN, VAN HET STOF / DER VROUWE, DIE HEER LEIDT / DUIKT IN D' ONSTERFLYKHEID. SIT TIBI TERRA LEVIS ! !
GDW, blz. 744, nr. [4120].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina