Warfhuizenbm. WARFHUIZEN (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[484]Gietersmerk: Huismerk nr. 104.
N.B. XIII. Overgebracht van Oldenzijl voor 1825. Zie: CVO.
GDW, blz. 137, nr. [484].

ew. WARFHUIZEN (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[3995]Een klimmende vierpotige draak met de snavel van een adelaar en met opgeheven vlucht [Schildhouder Clant].
N.B. Leden van de familie Clant woonden te Wanhuizen, totdat na de dood van Allart Joost Clant de borg Luilema werd verkocht, 1654. Zie: OBS, blz. 462.
GDW, blz. 719, nr. [3995].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3996]DIT IS DE DRINCKBEKER DER DANCKSEGENGE TOE WARFHUISEN, ANNO 1707.
Wapens, afgeschuurd, nog wel herkenbaar: Rechts: Twee ganzeveren, samen omgekeerd kepervormig, vergezeld van boven van een ring, aan de bovenzijde bezet met enige sierstenen [Muntinghe]. Links: Een adelaar, misschien met borstschild.
N.B. Beker met Groninger keur 3/H [= 1661/1662], deksel met groninger keur 7/R [= 1765/1766]. Afgebeeld: HLZ, nr. 73.
GDW, blz. 719, nr. [3996].

3. Gedenktekenen

a. Rouwbord

[3997]GEORGIUS MAURITIUS LIBER BARO AB ASBECK, TOPARCHA IN BERGE, MUNSTERHAUSEN ETC. ETC. OBITT 7 MAY 1767. AETATIS 66.
Wapen: In een zilveren schild, omboord met een smalle gouden rand, twee rijen van rode ruiten schuinrechts, aanstotend en aaneengesloten, de eerste rij van zes ruiten, de tweede rij, eveneens aanvangend rechtsboven, van drie hele ruiten en een halve ruit als onderste. Helmteken: een uitkomende rechterhand met witte manchet, houdend rechtop een natuurlijke pauwestaart van vijf rijen, elke rij met drie ogen naast elkaar. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen. Aan het halssnoer om de helm in plaats van een medaillon een gelijkarmig gouden malthezer kruis.720
Kwartieren:
VON ASBECK ZU GAHRVON DUNGELEN VOM HAUSE DALHAUSEN
VON DIEPENBROCK ZU DRAVENHORSTVON HAVEKENSCHEDE VOM HAUSE HAVEKENSCHEDE
VON ERDE ZU PLECKENPOLLVON KETTELER VOM HAUSE HOVESTADT
VON NEHEIM ZU WERRIESVON ALDENBOKEM, ERBTOCHTER VOM HAUSE HERINGEN
VON SWANSBELL ZU ADENVON LAPPE VOM HAUSE RUHR
VON DER RECKE ZU CURLVON WESTREM VOM HAUSE SUMMERN
VON BOENEN ZU OBERFELDTVON VOSS VOM HAUSE RODENBURG
VON KNIPPING ZU HEYENVON LUDINGHAUSEN GENANNT WULFF VOM HAUSE FUCHTEN
N.B. Bezit van de heer ir. J. B. baron van Asbeck, Huize Leeuwenburgh, Driebergen. Georgius Mauritius van Asbeck, man van Everharda Johanna Maria van Ewsum. Zie: OBS, blz. 462. Er waren in de kerk meer rouwborden voor de Van Asbecks op Luilema. Zie: Hs. Kremer. Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen. Groningen 1839. Blz. 263. Ook: CVO, antwoord vraag 17.
GDW, blz. 719, nr. [3997].

b. Naamplaat van een doodkist

[3998]IGN. MARTENS S.I. OBIIT 18 FEBRUARII A MDCCLV.
N.B. Gegoten lood. Opgegraven voor toren hervormde kerk, 1854. Sedertdien in rooms katholieke kerk Den Hoorn. Pater Ignatius Martens, S.J. Zie: GVA, 1909, blz. 134-136.
GDW, blz. 720, nr. [3998].

c. Grafzerken

[3998A]Huismerk nr. 548, vergezeld van de letters H.T. en van het jaartal 1679.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 720, nr. [3998A].

[3998B]... 1684, DEN 1 ... ERBAERE BE ... COOPMAN OP ... DEN HEERE ... LEIDT ALHIER ... VERWACHTENDE ... OPSTANDINGE ... JESUS ...
Vers: GDW, nr. 766.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 720, nr. [3998B].

[3998C]D.O.M. ... GRAFVEN ALBERT MINNELTS VAN ... STERFT DEN I FEBRUARIUS INT ... JAAR 1687.
Wapens, vergezeld van de letters A.M.: Rechts: Huismerk nr. 142. Links: Drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 720, nr. [3998C].

[3998D]ANNO 1707, DEN 22 FEBERWARY, IS IDA BALSTERS, DE HUISVROU VAN HINDRICK JACOBS, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTI.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II de letters I.B. naast elkaar.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 720, nr. [3998D].

[3999]ANNO 1713, DEN 20 JANUARIUS, IS DE E. ACHTBARE JAN JANSSEN CORLINGH, COOPMAN OP SCHOUWERZYL, IN DEN HEERE GERUST, IS GEBOOREN DEN 16 NOVEMBER 1655 ENDE GETROUWT DEN 6 JANUARIUS 1678 ENDE HEBBEN TESAMEN GELEEFT 35 JAER EN 3 DAGEN, SINDE BEIDE IN HAER 58 JAER HAARES OUDERDOOMS OVERLEDEN ENDE MIT SIN L. HUYSVROUW TETJE JANS OP DEN 7 FEBRUARIUS 1713 SEER PLECHTIGH ENDE MET VEELE EERE HIER TER RUSTPLAATSEN GELEYDET ONDER DIE VERWACHTINGE VAN EEN SAALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.721
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 550, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2; II een staand botervat en een stapel van drie op elkaar liggende platte kazen onder elkaar, de stapel kazen aan de linkerzijde vergezeld van een boter- of kaasboor.
LAAT LOOPEN, WIE DAT LOOPEN LUST / ICK LEGGE NU AL IN MYN RUST / ICK PLACHTE WELEER TE LOOPEN / OM BOTTER EN KEES TE KOOPEN / NU LEGH ICK MET MYN VROUW TELAAR / WY WAAREN GETROUWT 35 JAAR / EN SYN BEGRAVEN BEYD TE SAAM / EN RUSTEN IN DES HEEREN NAAM / EN HOOPEN DAT WY BEYD GELYCK / BY JESUS KOOMEN IN SYN RYCK.
N.B. Onder gras. Deels niet meer aanwezig. Vermeld: Landhuishoudkundige almanak, 1865, blz. 109. OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 3999 A.
GDW, blz. 720, nr. [3999].

[3999A]... DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster; II een staand botervat en een stapel van drie op elkaar liggende platte kazen onder elkaar.
... DIE ... VA ... T ... TOT STARD ... MAALS OP TE STAAN EN S ... MYN JIESUS ... AAN W ... SYN GENAAD. NA S ... WIL HEB ICK MY V...GHT EN.BIN BEGRAVEN MET MYN MAN. MYN SEER .... JESUS ... NEEMT ...
N.B. Onder gras en naast GDW, nr. 3999. OMJ. Waarschijnlijk voor Tetje Jans.
GDW, blz. 721, nr. [3999A].

[3999B]... 28, DEN 30 JANUARIUS, IS I.D-U [I]ANS, GEWESENE EGTGENOODT VAN [CO]RNELIUS JANS, COOPMAN OP D ... WARFHUYSEN, SEER CHRIST ... PEN ... VER ...
Wapen: Huismerk nr. 112, vergezeld van vier klaverbladen, 1 en 2 en 1.
N.B. Onder gras. Mededeling.
GDW, blz. 721, nr. [3999B].

[3999C]... 1738, DEN 18 FEBR., IS DE ... E PIETER LUBBERS, IN SYN ... [KOO]PMAN OP DEN HOOREN, MEE ... SENT OUDERLINCK TOT ... ISEN GERUST IN ZYN 81 JAAR.. . TENDE EEN SALY ... NDINGE IN ... CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 551, vergezeld van de letters P.L.; II een in evenwicht hangende weegschaal, vergezeld van onderen van drie klaverbladen.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 721, nr. [3999C].

[4000]ANNO 1742, DEN 9 MARTIUS, IS GERUST DE EERBAARE MENJE POPKES, GEWEESENE HUISVROUW VAN DE E. PIETER LUBBERS, IN HAAR LEEVEN COOPMAN OP DEN HOOREN, OUT 84 JAAR, 7 MAANT EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 721, nr. [4000].

[4001]ANNO 1744, DEN 30 SEPTEMBER, IS TRYNJE ALLERTS, DE DEUGTSAME HUISVROUW VAN CORNELIS RIENDERS OP DEN HOORN, IN HET 40STE JAAR HARES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Medaillon: Tussen de letters T.A. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 394. OMJ.
GDW, blz. 721, nr. [4001].

[4002]ANNO 1747, DEN 22 MAJUS, IS DE EERSAME CORNELIS RIENDERS, WOONAGTIG OP DEN HOORN, IN 49STE JAER SYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.722
Medaillon: Tussen de letters K.R. huismerk nr. 552, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 394. OMJ.
GDW, blz. 721, nr. [4002].

[4003]1748, JANNES BOR ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 722, nr. [4003].

[4004]ANNO 1750, DEN 18 MARTIUS, IS GEERTRUIT JURJENS, DE WEDUWE VAN RIENDER LOUWES, IN HET 85STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN SALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM, ONSEN HEERE.
DAT GY NU ZYT, WAS IK VOOR DESEN / DAT IK NU BEN, ZULT GY HAAST WESEN.
GDW, blz. 722, nr. [4004].

[4005]1764, DEN 11 JANUARIUS, IS DE EERBARE ARIS RIENDERS, IN ZYN LEVEN COOPMAN EN COLLECTER OP DEN HOORN ALSMEDE OUDERLING VAN DER GEMEENTE TOT WARFHUIZEN, IN HET 60STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN.
Vers: GDW, nr. 2421.
N.B. Niet neer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 394.
GDW, blz. 722, nr. [4005].

[4006]ANNO 1768, DEN 27 SEPTEMBER, IS IN DEN OUDERDOM VAN 55 JAAREN IN DEN HERE GERUST D. E. GEERTIEN CLAASEN, HUISVROU VAN JURJEN JACOBS TE WARFHUIZEN.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 722, nr. [4006].

[4007]ANNO 1775 ... OVERLEDEN D. E. ... ALDERT STOFFERS BAKKER ... MEDE OUDERLING ... ALHYR TOT WARFHUIZEN ... 70 JAREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE DOOR HET GELOOF IN CHRISTUS EEN ...
GDW, blz. 722, nr. [4007].

[4007A]1779, DEN 17 DESEMBER, IS DE EERSAAME ANJE PIETERS, DE HUISVROU VAN DE EERBAARE ARYS RIENDERS OP DEN HOORN, IN HET 83STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEGGEN TE SAAM ALHYR BEGRAAVEN.
ZO LEGT DE MENSCH HET LEEVEN AF / EN DAALT TER AARDE NEER IN 'T GRAF / TZY HOOG OF LAAG VAN STAAT TER WET / IS 'T STERVENSUIR VAN GOD GESET / GEZEEGENT IS DE MENS, DIE LEERT / TE STERVEN EER DE DOOD HEN DEERT / ZULK STERVEN WERFT HET GROOTS GEWIN WANT 'T VOERT DEN ZIEL TEN HEMEL IN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 722, nr. [4007A].

[4008]1796, DEN 15 JANUARIUS, IS DE EERSAME RIENDER CORNELIS IN HET 64 JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG OP DEN HOORN, OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE WARFHUIZEN, HOOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 394.
GDW, blz. 722, nr. [4008].

[4009]ANNO 1798, DEN 6 JULYUS, IS DE EERBARE SYBRIG WIERSEMA OVERLEDEN, IN HAAR LEVEN HUISVROUW VAN D. E. RIENDER CORNELIS, WOONAGTIG TE WARFHUIZEN, IN 65 JAAR HAARS OUDERDOMS, WIENS STOFFELYK DEEL ALHIER RUST TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OP STANDING.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 395.723
GDW, blz. 722, nr. [4009].

[4009A]... DEN 29 ... E H ... EERB ... KREMER EN OP DE ... EN LEYT ALHIER BEGRAVEN MET EEN JONGE SOON.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 723, nr. [4009A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina