Nieuw-Beerta
cf. NIEUW-BEERTA

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2805]DE INGESETENE VAN HET CARSPEL NIEWE BEERTA HEBBEN DESE KLOCKE LATEN GIETEN IN DE TYT ALS GERARDUS GRAMSBERGEN PASTOR, HANNO JURRIENS EN TJAPKO POPPENS OLDERLINGEN WAREN. TITTIE GOOSSENS HEEFT MY GEGOTEN RAS, ALS Hl NOCH FRIEJER WAS ANNO 1704.
N.B. Sedert 1920 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. 2. Gedenktekenen a. Grafzerken
GDW, blz. 514, nr. [2805].

[2806]ANNO 1705, DEN 24 MAY, IS DE EERBARE TIAPKO POPPENS, OUDERLING EN GE╦LIGEERDE IN DE N.BEERTA, 1N DEN HEERE GERUST, OUD ZYNDE 59 JAAREN, VERWAGTENDE MET ALLE ...
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende roofvogel met opgeheven vlucht, pikkend naar een onder zijn klauwen uitgestrekt liggende eend; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2; b. huismerk nr. 419.
OFSCHOON DE WORMEN ... / MYN DORRE BEENDEREN IN DIT GRAF / 'K SAL MET DE ZALIGE OUDERLINGEN / WEER BL ... AARONS STAF.
GDW, blz. 514, nr. [2806].

[2807]ANNO 1705, DEN 12 OCTOB., IS D.EERW.WELGEL. DO. GERARDUS GRAMSBERGEN, PASTOR IN DE N.BEERTA, IN DEN HEERE GERUST, OUD ZYNDE 66 JAREN.
Wapen: Gedeeld: 1 een figuur in de vorm van een omgekeerde letter S; II een dwarsbalk. beladen met twee sterren naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van boven en van onderen van een roos.
'K WAS AGT EN DERTIG JAAR / EEN HERDER IN GODS KERK / NU LEG IK HIER TER PLAATS BENEDEN DESE ZERK / MYN ZIEL DIE LEEFT BY GOD / HIER RUST MAAR MYN GEBEENTE / HEBT GOD EN NAASTEN LIEF / VAART WEL NU MYN GEMEENTE.
GDW, blz. 514, nr. [2807].

[2808]ANNO 1715, DEN 24 DEC., OVERL. IN DEN OUDERDOM VAN 67 JAREN EN 18 DAGEN DE EERZAME REINT EBELS, IN LEVEN OUDERLING TE NIEUW BEERTA, GERUSTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EENE ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven en van onderen van een zwemmende vis.
N.B. Vervaardigd c. 1860.
GDW, blz. 514, nr. [2808].

[2809]ANNO 1719, DEN 3 SEPTEMBER, 1S DE EERBR. PETER JAKOBS IN DEN HEERE GERUST IN HET 92STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 420, vergezeld van de letters P.J. Links: Een vogel.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 249.
GDW, blz. 514, nr. [2809].

[2810]ANNO 1727, DEN 17 SEPT., OVERL. IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAREN EN 5 MAAND WYPKE KLAASSENS, IN LEVEN HUISVROUW VAN DEN ZALIGEN REINT EBELS TE BEESTERH., GERUSTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EENE ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.515
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven en van onderen van een zwemmende vis.
N.B. Vervaardigd c. 1860. BEESTERHOGEN of BEESTERIIOVEN. Zie: GDW, nrs. 862, 870, 873.
GDW, blz. 514, nr. [2810].

[2811]TER GEDAGTENIS VAN DEN WELEERW. EN SEER GEL. HEER FREDERIKUS BECKERINGH, IN LEVEN BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EERS 2 JAAR TE VELDE EN IN 'T 34TIGSTE JAAR IN DE NIEUWE BEERTA. GEBOREN DEN 4 OCTOB. 1685, OVERL. DEN 22 JANU. 1747.
Wapen: Op een terras tussen twee tronken een boom, waarachter een met een punt in de wortels geslagen bijl schuinrechts.
HEER BECKRINGH'S KOUD GEBEENTE / RUST ONDER DIT GESTEENTE / HY LAAT ZYN KERK IN ROUW / DAT ELK ZYN LEER IN AGTING / ZYN DEUGDEN IN BETRAGTING / EN NAAM IN WAARDEN HOUW.
GDW, blz. 515, nr. [2811].

[2812]TER GEDAGTENIS VAN MARIA HANNES, IN LEEVEN HUISVROUW VAN GEERT EILDERTS BUSSCHER, OVERLEEDEN DEN 28 MEY 1795 1N DEN OUDERDOM VAN BYNA 63 JAAREN. DEESE STEEN DEKT HAAR GRAF.
N.B. Vervaardigd c. 1847. Hierbij: GDW, nr. 2821.
GDW, blz. 515, nr. [2812].

[2813]HIR RUST AABEL JANS, GEBOOREN DEN 4 APRIL 1763, OVERLEDEN DEN 20 FEBRUW. 1799, DUS OUCD 35 JAAR RUIM 10 MAANDEN.
GDW, blz. 515, nr. [2813].

[2814]TER GEDACHTENIS VAN GEERT ALBERTS DRYVER, GEB. D. 17 OCT. 1755, OVERL. D. 9 JUNY 1800, ECHTGENOOT VAN ANNA FIEBES.
N.B. Vervaardigd c. 1850.
GDW, blz. 515, nr. [2814].

[2815]HYR RUST DERK TJAKKES, GEBOOREN DEN 16 APRIL 1744 EN OVERLEEDEN DEN 16 DESEMBER 1802, DUS OUD 58 JAAREN EN 8 MAAND.
GDW, blz. 515, nr. [2815].

[2816]HIER RUST JAN ABELS, GEBOREN 'T JAAR 1793, DEN 6 AUGUSTUS, GESTORVEN DEN 10 FEEBRUIARY 1803, DUS OUWD 9 JAAR, 6 MAANDEN EN VIER DAGE.
GDW, blz. 515, nr. [2816].

[2817]TER GEDACHTENIS VAN DE EERBARE FOSKE EBBENS, HUISVROUW VAN A. MEYER, OVERLEDEN DEN 2 JUNY 1805 IN 'T 66 JAAR HAARS OUDER DOMS.
DAAR 'T STILLE GRAFT / ELKS STERFLOT TEKEND / DE TOEKOMST NAAR 'T HERLEVEN WENKT / DAAR VOEGT ...
GDW, blz. 515, nr. [2817].

[2818]TER GEDACHTENIS VAN HINDRIKJE HINDRIKS, GEB. DEN 5 DECEMBER 1783, OVERL. DEN 12 MAART 1808, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN EBEL KLAASSENS EBELS, ZYNDE UIT DEZEN ECHT GEBOREN EEN ZOON, GENAAMD KLAAS EBELS.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 250. OMJ.
GDW, blz. 515, nr. [2818].

[2819]HIER RUST TRYNJE KLAASSENS, GEBOREN DEN 12 MAART 1772, OVERLEDEN DEN 23 MEI 1809, DUS OUD 37 JAAR, 2 MAANDEN EN 9 DAGEN.
GDW, blz. 515, nr. [2819].

[2820]KLAAS EGELS, GEB. DEN 15 MEI 1740 TE OOSTWOLD, OVERLEDEN 9 OCTOBER 1809 TE N.BEERTA, ECHTGENOOT VAN FROUKE FEKKES.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven en van onderen van een zwemmende vis.
Vervaardigd c. 1822.516
GDW, blz. 515, nr. [2820].

[2821]TER GEDAGTENIS VAN GEERT EILDERTS BUSSCHER, IN LEEVEN GE╦LIGEERDE DES CASPELS NIEUWE BEERTA EN PREESIDENT VAN HET GEMEENTEBESTUUR IN DE OUDE BEERTA, OVERLEEDEN DEN 16 SEPTEMBER 1810 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 71 JAAREN. DEESE STEEN DEKT ZYN GRAF.
N.B. Zie: GDW, nr. 2812.
GDW, blz. 516, nr. [2821].

[2822]TER GEDACHTENIS VAN FREDERIKUS TJAPKES BECKERINGH, GEB. DEN 22 SEPT. 1769, OVERL. DEN 23 MAART 1811, ECHTGENOOT VAN LUCRETIA O. STRUIF.
N.B. Vervaardigd c. 1860.
GDW, blz. 516, nr. [2822].

[2823]RUSTPLAATS VAN KORNELSKE ROTGERS, ECHTGENOOT VAN FREERK JANS ZYLKER, GEB. 28 FEBR. 1784, OVERL. 10 AUG. 1811.
N.B. Vervaardigd c. 1850.
GDW, blz. 516, nr. [2823].

[2824]HIER RUST GRIETJE KLAASENS, GEBOREN DEN 12 MAART 1780, OVERLEDEN DEN 6 NOVEMBER 1811, DUS OUD 31 JAAR, 7 MAANDEN, 3 WEKEN EN 4 DAGEN.
GDW, blz. 516, nr. [2824].

[2825]ANJE OLJES, GEBOREN IN DEN JAAR 1751 DEN 9 DECEMBER EN GESTORVEN IN DEN JARE 1311 DEN 14 NOVEMBER.
GDW, blz. 516, nr. [2825].

[2826]TER GEDAGTENIS VAN DEN EERZAAME AALDRIK EILDERTS BUSSCHER, GEBOREN DEN 19 JULY 1741 EN OVERLEEDEN DEN 3 JULY 1812.
Medaillon: Monogram, gevormd van de letters A.E.B.
DIT IS GEWIS EEN DROEVE ROUW / VOOR MYN VIER KINDERS EN MYN VROUW / DAARVAN IK NU MOET SCHEIDEN / MAAR STEUND OP GOD, HY IS U BORG / HY DRAAGT VOOR WED. EN WEESEN ZORG / LAAT U MAAR VAN HEM LEIDEN.
N.B. Vervaardigd door J. Pater, XIX.
GDW, blz. 516, nr. [2826].

[2826A]... S ... N... NES.
Wapen, grotendeels onherkenbaar: Gedeeld: I in de schildvoet de letters [?].J.; II een halve adelaar, uitgaand van de deellijn, links vergezeld van twee klaverbladen onder elkaar.
N.B. OMJ.
GDW, blz. 516, nr. [2826A].

[2827]TER GEDACHTENIS VAN TALJE FEKKES, GEB. TE STADS N.POLDER DEN 27 JAN. 1757, DOCHTER VAN FEKKO MELLES EN IDA HILTJES, ALS WEDW. VAN HERO KARSSYNS GEHUWD MET JAN HAYES MEYER IN MEI 1796, OVERL. TE STADS N.POLDER DEN 11 JULY 1812.
Embleem: Op een terras een treurboom waarbij een bijl, schuinrechts en met de snede naar boven.
RUST MOEDER ZACHT, WY DANKEN VOOR DEN ZEGEN / DIEN GOD IN U AAN ONS, UW KIND'REN, GAF / EN HOE WY OOK DEN HEER OOTMOEDIG ZWEGEN / TOCH VLOEIDEN BITTRE TRANEN OP UW GRAF / GY STIERFT, MAAR LEEFT IN 'S HEMELS HOOGE KOREN / EN MOETEN WY BY UWE GRAFPLAATS STAAN / TOCH ZYT GE NIET GEHEEL VOOR ONS VERLOREN / HET ZAAD, DOOR U GEZAAID, KAN NOOIT VERGAAN.
N.B. Vervaardigd ver na overlijden.517
GDW, blz. 516, nr. [2827].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina