Eexta

i. EEXTA (V””R 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Muurschildering

[303]ANNO 1167 IST DIESE KIRCHE GEBAU DURCH J. JANS. SOLT DEO GLORIA. O HOMO COGITA MORI.
N.B. Aangetroffen 1824, sedert 1870 niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Register Feith. 1888, nr. 1. Jaartal in nauwelijks leesbare tekst niet in overeenstemming met bouwstijl. Zie: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 40-42. Ook: GVA, 1899, blz. 187.
GDW, blz. 102, nr. [303].

t. EEXTA (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk of toren

1. Balk

[1105]HERMAN KUNNING PASTOR, HILTHIO EIBELS KERCKVOOGT ANNO 1656, DEN 6 FEBRUARI.
N.B. Na afbraak van kerk en toren, 1870, verwerkt aan boerderij, Peizerweg 281, Groningen. Moeilijk bereikbaar. Mededeling.
GDW, blz. 241, nr. [1105].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1106]IN 'T JAAR 1764 IS DESE KERKBEKER GEKOGT TOEN DE WELEERW. HEER JOH. SYLMAN PASTOR EN DE HEEREN F. VAN HOORN EN E. SYPKENS KERKVOOGDEN WAREN IN DE EEXTA.
Wapens, vergezeld van de letters J.S. en M.S.: Rechts: Op een terras een boom, de stam tussen twee naar elkaar toegewende staande varkens. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een vijfpuntige ster.
De bodem wordt gevormd door een zilveren zegelstempel met randschrift: SEBO octcENS, AMBTMAN. Wapen: Gedeeld: 1 twee staande vissen, rechtop naast elkaar; II een lelie, een klaverblad en een lelie onder elkaar. Helmteken: een lelie.
N.B. Naamletters van ds. Johannes Sylman en Metdina Siertsema. Sebo Ockens, ambtman van Kleioldamht van 1641 tot overlijden, waarna hij 17 januari 1646 werd opgevolgd door Laurens Huysrnan. Zie: RAG, Regeringsboek, 1643. Afdruk van zegelstempel: RAG, Zegelverzameling, nr. C 56.
GDW, blz. 241, nr. [1106].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1107]ANNO 1613, DEN 25 MARTY, IS TETIE, DE HUISFROW VAN OEMKE BENNES, IN DEN HERE GERUSTET, VORWACHT EEN FROLICKE OPERSTANDING E.
Wapens: Rechts: Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. Links: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van een drie ruiten; II doorsneden: a. een haan; b. effen.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig. Tetien Haickens. Zie: Gruoninga, 1958, afl. 2, blz. 1.
GDW, blz. 241, nr. [1107].

[1108]ANNO 1620, DEN 3 NOVEMBRIS, DEN EERB. ENDE FROM ... CHRISTELYK IN DEN HEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN FROLIKE OPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een klaverblad, een ster en een klaverblad onder elkaar; II Op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen niet drie leliŽn [Sibinga]. Links: Gedeeld: I een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster; II drie leliŽn onder elkaar.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.242
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1119. Misschien c. 1938 rechts of links van kerkdeur begraven. Zie: GSL, blz. 75.
GDW, blz. 241, nr. [1108].

[1109]ANNO 1622, DEN 23 JULI, IS IN DEN HEREN GERUST DIE EER EN DEUGTSAME ... HUISVROU VAN REMMO ELTIENS ... IN CHRISTO.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Misschien c. 1938 rechts of links van kerkdeur begraven. Vermeld: GSL, blz. 76. Remmo Eltiens en Fosse, zijn huisvrouw, kochten 17 mei 1609 Ąein home landes". Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. Vbb 1.
GDW, blz. 242, nr. [1109].

[1110]ANNO 1625, DEN 18 AUGUSTY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE ERSAMEN HEMME HOMMES, VORWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een lelie, een ster en een lelie onder elkaar. Links: Een leeuw. Helmteken: een lelie.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 242, nr. [1110].

[1111]ANNO 16.7, DEN 26 JANUARY, IS IN DEN HEREN GERUST DE EERB. SIBELKE REYNTS, SOONE VAN ZAL. REYNT EPPENS, OLT 32 JAER, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. 1617 of 1627. Misschien c. 1938 rechts of links van kerkdeur begraven. Vermeld: GSL, blz. 76.
GDW, blz. 242, nr. [1111].

[1112]ANNO 162. ... DIE D ... DE HU ... DE ... BENNE ... K ... HEER ... ZYNDE ... EENZA ...
Wapens: Rechts: Alleen in de rechterbovenhoek een ruit herkenbaar. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een ruit.
N.B. Bij boerderij Buiteneexterweg 2. Vergelijk: GDW, nr. 1107.
GDW, blz. 242, nr. [1112].

[1113]ANNO 1632, DEN 11 APRIL, IS IN DEN HEREN GERUST ... TIAK ... HUISFROU VAN JOCHUM SICKES, OLT 38 JAEREN, VERWAGHT EIN SALIGE UPERSTANDING IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een omziende gans. Links: Gedeeld: I een wildeman met knots; H onherkenbaar. Helmteken: een ster.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig. Jochum Sicke[n]s, gehuwd, voorwaarden 7 juni 1628, Haeycke Tyarcks, weduwe Hemme Hommens. Zie: NLW, 1963, k. 86.
GDW, blz. 242, nr. [1113].

[1113A]DE 8 OCTOBRIS 164 ... KARCVOEGET DEN ... EREN ENTSLAPEN, VORWACHTET E. VROELIKE OPSTANDING.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; lI drie klaverbladen onder elkaar. Links: Een leeuw.
N.B. Fundament van lijkenhuisje. Mededeling.
GDW, blz. 242, nr. [1113A].

[1114]ANNO 1652, DIE 24 DECEMB. DENASCITUR FRIDERICUS AB OOSTBROEC, QUI EMDAE ANNO 1602 MENSE ITIDEM DECEMB. NATUS ERAT. MIDDELB. ENGELBERTENSIUMQUE ANNOS PLUS QUAM 4, HUIUS VERO ECCLESIAE ANNOS ULTRA 18 PASTOR DOCTUS, PIUS, UTILIS QUI HIC REQUIESCIT SUB LAETA SPE GLORIOSAE RESURRECTIONIS MAESTISS. VIDUA ANGELIDE HERMANNI CUM 5 FILIIS AC DUABUS FILIABUS POST SE RELICTIS.243
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met een lelie tussen twee rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. Links: Gevierendeeld: 1 een halve adelaar; II een roos; III huismerk nr. 153; IV drie eikels.
QUOD MEA VOX VIVI DOCUIT NUN SAXA MONEBUNT, UT MORIARE DEO VIVERE DISCE DEO. H.A.F.
N.B. Misschien c. 1938 rechts of links van kerkdeur begraven. Vermeld: GSL, blz. 76.
GDW, blz. 242, nr. [1114].

[1115]ANNO 1611, DEN 15 AUGUSTI, 1ST DER EHRNVESTE UNDT WOLGELARTER CONRADUS KLUGKIST IN BREMEN GEBOREN. ANNO 1653, DEN 1 JUNY, IST EHR ALHIR IN DER EXTA IN GOTT DEM HERREN SANFT ENDT SEELIG ENTSCHLAFFEN, SINER SEELEN GOTT GNEDICH SKV.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar en van onderen van een lelie. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van drie sterren naast elkaar en van onderen van twee ganzeveren[?] schuinkruislings. Helmteken: een uitkomend hert.
N.B. Sedert c. 1950 op kerkhof. In plaats van SKV zou SEY verwacht mogen worden.
GDW, blz. 243, nr. [1115].

[1116]... S VROUWE VAN HOMMO HEMMENS, CHRISTLICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie eikels onder elkaar. Links: Doorsneden: A. een leeuw; B. een met twee pijlen schuinkruislings en met een zwaard van boven naar beneden doorstoken hart.
N.B. Misschien c. 1938 rechts of links van de kťrkdeur begraven. Vermeld. GSL, blz. 75. Zie: NLW,11963, k. 81. Vergelijk: GDW, nr. 4083.
GDW, blz. 243, nr. [1116].

[1117]ANNO 1655, DEN 16 NOVEMBER, IS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DIE EER ENT ACHTBAERE HEERO HOMMES, IN SIN LEVEN KERCKVOOGT IN DE EXTA, OLT ONGEVEER 64 JAEREN, VOORWACHTENDE MET ALLE CHRISTGELOOVIGEN EEN VROOLYCKE OPEERSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapens: Rechts: Een lelie, een ster en een lelie onder elkaar. Links: Een leeuw. Helmteken: een lelie.
... ZYN VLEIS r BENEDEN IN DIT GRAFF I IN DIT MYN VADERS GRAFF I LEIT OOCK MYN VLEIS EN ROT / DOOR CHRISTUM OPGEWECKT / COMPT WEDER BY SYN GODT.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 243, nr. [1117].

[1118]ANNO 1666, DEN 30 JULY, IS DE EER EN ACHTBAERE CLAES FICKES CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSCHLAPEN, VERWAGHTENDE MET ALLE WAERE GELOVIGEN EEN VROLICHE OPERSTANDINGE ENDE SAELIGE VERHEERLYCKINGE SYNES LICHAEMS IN JESU CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapen: Drie hulstbladeren. Helmteken: een hulstblad. N.B. Grafnummer 1. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 243, nr. [1118].

[1119]ANNO 1666, DEN 16 OCTOBER, ... HOMMO HEMMJES ... VAN HEMMO ... IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OLT 22 JAER.
N.B. Zie: GDW, nr. 1108.
GDW, blz. 243, nr. [1119].

[1120]ANNO 1677, DEN 26 OCTOB., IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DIE EER EN DEUCHTSAEME MEENK POPKENS, DE WEDUWE VAN ZAL. HEERO HOMMES, OLT ZYNDE ONGEVEER 76 JASREN, VERWAGTENDE MET ALLE CHRISTI GELOOVIGEN EEN VROOLYCKE OPPERSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN.244
Wapens: Rechts: Een leeuw. Links: Een wildeman dragend op de schouder een knots. Helmteken: een uitkomende leeuw.
ALS ... MIN ... / ICK WEET ... ERRIESEN / EN COMEN WEER BY SINEN GODT / OM EEUWICH HEM TE PRIESEN.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 243, nr. [1120].

[1121]ANNO 1689, DEN 16 JULY, STERF INT 55 JAAR HARES OUDERDOMS DE EER EN DEUGTRYCKE VROUWE VROUW [AL]BERTINA MESTERINCK, GEBOREN IN GRON. DEN 14 NOV. 1634, VEEL WAARDE EN SEER BEMINDE ECHTGENOOTE VAN DE W. W. JOHAN VAN OOSTBROECK, PASTOR IN AEXTA, NADAT SY 26 JAREN MIN 3 DAGEN MET HAER MAN IN EHESTANDT GELEEFT EN XI KINDEREN GETEELT HADDE, T.W. 7 SONEN EN 4 DOCHTEREN, WAERVAN NOCH OP HAER STERFDAG 4 SOONS EN 2 DOCHTERS INT LEVEN WAREN.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met een roos, een lelie, schuinlinks, en een roos, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. Links: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.
HENRICUS IS GEBOREN 15 JUNY 1680, ALBERTUS IS GEBOREN 19 APRIL 1685, ENGELIA IS GEBOREN 2 DECEMBER 1682.
MYN GEEST SINGT VROLIK GODES LOF / TEN HEMEL HOOGH VERHEVEN / MYN VLEESCH BENEDEN IN HET STOF / SAL SEKERLIK HERLEVEN.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 244, nr. [1121].

[1122]IOHANNES VAN OOSTBROECK, EXTA-OLDAMPTINUS, NATUS 21 IANUARI 1635 AB AMPLISSIMO SENATU GRONTNGANO 1663 AD S.S. MINISTERIUM ECCLESIA HARKSTEDANA LEGITIMA VOCATIONE DONATUS INDEQUE AB ECCLESIA AEXTANA ET UNANIMI COLLATORUM CONSENSU EVOCATUS PRAEDECESSORE PATRE DOMINO FREDERICO AB OOSTBROECK 13 IANUARII 1671 IN LOCUM ANTECESSORIS DOMINI HERM. KUNNINGII SURROGATUS OBIIT IULII 1696, ANNO AETATIS SUAE 62.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met een roos, een lelie schuinlinks en een roos, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. Links: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 244, nr. [1122].

[1123]ANNO 1697, DEN 14 JUNYUS, IS DE EER ENT ACHTBAERE MENSZO UDENS, MEDE OUDERLING ENDE SYLVEST DES CASPELS EEXTA, IN DEN HEERE GERUST, OUT INT 73 JAER, VORWACHTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmende omgewende leeuw; II op een terras een wildeman, dragend op de schouder een knots en in de andere hand een schildje. beladen met onherkenbare figuren. Helmteken: een uitkomende leeuw.
Bijbeltekst: Psalmen 50:3, de eerste acht woorden. N.B. Sedert 1910 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 244, nr. [1123].

[1124]ANNO 16.. SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE ... Wapens: Onherkenbaar. Helmteken: een ster. N.B. Bij boerderij Stationsstraat.
GDW, blz. 244, nr. [1124].

[1125]ANNO 1711, DEN 24 JULI, IS D' EERBARE UDO NANNEKES, IN ZYN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING IN D' EEXTA, ZEER CHRISTELYK245 INT 57 JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een leeuw; II een wildeman, dragend op de schouder een knots en in de linkerhand een schildje, beladen met onherkenbare figuren.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 244, nr. [1125].

[1126]DR. FREDERICK SIBINGA, IN DER TYDT KERCKVOOGT VAN DE EEXTA, GESTORVEN DEN ... APRIL 1711, OUDT 73 JAREN. VROUW ALETTA GRONDERS ANDERS SIBINGA, SYN HUISVROUW, GESTORVEN DEN 16 AUGUSTUS 1721, OUDT 75 JAEREN.
Wapens: Rechts: Op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen met drie leliŽn. Links: Doorsneden: A. drie sterren; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart en buitendien van boven naar beneden doorstoken met een zwaard [Gronders].
N.B. Misschien c. 1938 rechts of links van de kerkdeur begraven. Zie: GSL, blz. 78. Frederik Sibinga overleed tussen 20 maart en 30 mei 1712. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V bb 4. Ook in handschrift Sibinga sterfjaar 1711. Zie: Genealogische verzameling, inv. nr. 257, blz. 24. De opdrachtgever van de in 1721 vervaardigde tekst vergiste zich in het sterfjaar 1711.
GDW, blz. 245, nr. [1126].

[1127]ONDER DESE SARCK RUSTET HET STERVELYCKE VAN DE E.W. HEER H YO SIBINGA, PASTOR IN DE EEXTA, OVERGELEDEN DEN 29 JUNY 1722, HET 48 JAER SYNES OUDERDOMS EN HET 25 SYNER BEDIENINGE, GELYCK OOCK GEERTRUIDA MEYER, SYN GEWESENE HUISVR., GESTORVEN DEN 12 JAN. 1712 IN HET 30 JAER HAERS OUDERDOMS, VERWACHTENDE DE SALIGE HOPE DER OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen met drie leliŽn. Links: Twee tot een krans gebogen en van onderen samengebonden gebladerde takken niet ronde vruchten.
N.B. Rechts van de kerkdeur begraven, c. 1938.
GDW, blz. 245, nr. [1127].

[1128]JACOBA SPARRINGA, OUDT IN 'T AGHSTE JAAR, GESTORVEN DEN 3 MAY 1743.
Wapen: Doorsneden: A. een adelaar [Sparringa]; B. op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen met drie leliŽn [Sibinga].
N.B. Waarschijnlijk c. 1938 rechts of links van de kerkdeur begraven. Vermeld: GSL, blz. 79.
GDW, blz. 245, nr. [1128].

[1128A]... 1747, DEN 13 MAY ... WELEERWAERDE HEER ... DRIK SPARRINGA ... STE JAAR SYNS OUDER ... SYN EERWAERDE TOT OOSTWOLD ... TWINTIG JAAREN ... NINGE DES ... NS HAD WAER ... EN.
N.B. Bij woning Kerklaan 104. Fredrik Sparringa, predikant Oostwold [Oldambt] 20 oktober 1715, Eexta 22 augustus 1723. Zie: NGP, blz. 179. ,
GDW, blz. 245, nr. [1128A].

[1129]EEN DOCHTERTJE VAN DEN WELEERW. HEER JOHANNES SYLMAN, PASTOR IN DE EEXTA, EN MEJUFFR. METDINA SIERTSEMA, ALHIER GEBOREN EN GESTORVEN OP DEN 24 AUG. 1750.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 79.
GDW, blz. 245, nr. [1129].

[1130]EEN SOONTJE VAN DEN WELEERW. HEER JOHANNES SYLMAN, PASTOR IN DE EEXTA, EN MEJUFFR. METDINA SIERTSEMA, GENAAMT246 TIDDO, ALHIER GEBOREN OP DEN 28sTEN DEC. 1756 EN GESTORVEN OP DEN 7DEN JAN. 1757.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 79.
GDW, blz. 245, nr. [1130].

[1130A]WELED. MEJUFFROUW METDINA SIERTSEMA, HUISVROUW VAN DE WELEERW. HEER JOH. SYLMAN, PRED. IN DE EEXTA, IS GEBOREN IN BEERTA DEN 11 MARTY 1726, ALHIER GESTORVEN DEN 18 SEPTEMBR 1766.
N.B. Fundament van lijkenhuisje. Mededeling.
GDW, blz. 246, nr. [1130A].

[1131]... 1769 ...
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende leeuwen: b. twee vissen, schuinkruislings; II een halve adelaar, komend uit een versmalde paal in de rechterflank.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 246, nr. [1131].

[1132]TER GEDAGTENISSE VAN DE WELEDELE HEER FREDERIK SPARRINGA ...
Wapen: Een adelaar. Helmteken: een adelaarskop.
N.B. Frederik Sparringa, geboren te Oostwold 11 juni, gedoopt aldaar 16 juni 1743, ongehuwd overleden Eexta 11 november 1773. Zie: RAG, Genealogische verzameling nr. 257, handschrift Sibinga, blz. 25.
GDW, blz. 246, nr. [1132].

[1133]WILLEM HENDRIK FABRICIUS LICHTENVOORT, J.U.DOCTOR EN ADVOCAAT IN DE OLDAMBTEN, IN DEN OUDERDOM VAN 23 JAAR OVERLEEDEN DEN 17 SEPT. 1780.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 79.
GDW, blz. 246, nr. [1133].

[1134]EEN DOCHTERTJE VAN DEN HEERE JOHANNES SYPKENS, KERKVOOGD IN DE EEXTA, EN VROUWE JOSINA JOHANNA CATHARINA 'S GRAEUWEN, IN DE GEBOORTE OVERLEDEN DEN 15 NOVEMBER 1780.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 79.
GDW, blz. 246, nr. [1134].

[1135]1784, DEN 20 FEBRUARI, IS IN HET 80sTE JAAR HAARES OUDER DOMS OVERLEEDEN VROUWE CATHARINA SYPKENS, EGTGENOOT VAN WYLEN DEN WELEDELEN HEER UCO SPARRINGA IN OOSTWOLD.
Wapen: Een omgewende leeuw. Helmteken: een vlucht, waartussen een uitkomende leeuw.
N.B. Kerkhof. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 237.
GDW, blz. 246, nr. [1135].

[1136]Wapens: Rechts: Op een terras een omgewende leeuw [Sijpkens]. Links: Op een terras een afgesneden adelaarspoot [Piccardt].
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig. Tammo Sypkens, overleden Eexta 4 september 1791, gehuwd Warffum 8 april 1736 Fossea Margareta Piccardt, overleden Eexta 26 januari 1769. Zie: NPT, 1937, blz. 210.
GDW, blz. 246, nr. [1136].

[1137]ANNO 1793, DEN lSTE FEBRUARI, IS DE EERSAME ANDRIES TJACKES DRIES IN DEN OUDERDOM VAN 84 JAAR EN 10 DAGEN IN DEN HEERE GERUST EN LIEDT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. twee wassenaars, een grote en een kleine, in elkaar sluitend; B. een gehalsbande leeuw.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.247
GDW, blz. 246, nr. [1137].

[1138]GEDENKSTEEN VAN DE JUFFER ALLEGONDA SPARRINGA, GEBOREN DEN 25 VAN HOOYMAAND MDCCXXXI, OVERLEDEN DEN 31 VAN OOGSTMAAND MDCCCVIII.
Wapen: Een adelaar.
N.B. Misschien c. 1938 rechts of links van de kerkdeur begraven. Zie: GSL, blz. 80.
GDW, blz. 247, nr. [1138].

[1139]Wapen: Een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaarskop [Sparringa].
N.B. XVIIId. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 247, nr. [1139].

[1140]... DEN OUDEREN...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. C. 1800. Sedert 1970 niet meer aanwezig.

[1141]Helmteken: een lelie.
N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 247, nr. [1140].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina