Bellingwolde

e. BELLINGWOLDE (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Balk

[295]Ludolphus Antoni was priester te Bellingwolde "gelijk aldaar aan een balk te zien is". Na de reductie in 1594 werd hij predikant te Blijham, waar hij in 1613 overleed.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: E. Buringh. Afdeling Blijham. Groninger mij. van landbouw. 1854-1954. Blz. 47.
GDW, blz. 101, nr. [295].

i. BELLINGWOLDE

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[898]ANNUENTE DEO AD EIUS GLORIAM COLLATORUM CONSENSU STAT POSTERIS. DESE TOOREN IS NEERGESTELT EN GEBOUT VANT KERCKENGELT. E. TAMMINGA, BORGEMEESTER KERKV., J. VAN DER LAAN ALS RIGTER, J. BORGESIUS ALS PASTOOR, HOMMO POPPES, HILWERT ENGELKES DOE TER TYT ALS KERCKVOOGDEN,
N.B. Op sluitsteen hieronder: 1720.
GDW, blz. 207, nr. [898].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[899]INT JAER CHRYSTI A 1697 EVERARD ADDENS RYCHTER, JOHANNES CIPRIANUS PASTOOR, HENRYCK SCHINCKEL, ELLERUS HILENIUS TER TYDE KERCKVODDEN, IS DESE KLOCKE TOT BENNINGEWOLDE GEGOTEN. JOHAN FREMI EN MAMEES FREMI HEBBEN MYN BYDE VERGOTEN.
N.B. In tweevoud. Vrijwel gelijkluidende teksten.
GDW, blz. 207, nr. [899].

3. Meubilair

a. Orgel

[900]TOEN G. J. SPANDAW, J. G. BORGESIUS PREDICANTEN, FEIKE GEERTS, FEIBE BERENDS KERKVOOGDEN WAREN, IS DIT ORGEL MET ALGEMENE TOESTEMMING DOOR F. G. SNITGER EN H. H. FREYTAG GEMAAKT AN 1797.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XII. MON, plaat X, nr. 2.
GDW, blz. 207, nr. [900].

b. Kaarsenkroon

[901]A 1798 GAF GEESKE BREGENBEEK DEZE KROON AAN DE KERK VAN BELLINGWOLDA TEN TYDE ALS G. J. SPANDAW EN HAAR ZOON J. G. BORGESIUS PREDIKANTEN, FEIKO GEERDS EN FIEBE BERENDS KERKV. EN STEPH. HK. BRANDT ORGANST WAREN. 1.0, 1798. P.J.K.
GDW, blz. 207, nr. [901].

c. Kandelaar

[902]P. K. Huismerk nr. 120.
N.B. Koper. XVIIId. Op preekstoel. Vergelijk: GDW, nr. 901, laatste letters.
GDW, blz. 207, nr. [902].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[903]ANNO 1613, DEN 12 AUGUSTI, IS OVERLEDEN DER EHRNVESTE GHOSSEN SCHINKEL, SYNDE GEWEST IN 'T 47 JAER SYNS OUDERDOMS ...
Wapen: Een omgewende geharnaste arm, houdend een zwaard schuinrechts. Helmteken: drie struisveren, ieder staand op een bol.208
N.B. Hierbij: GDW, nr. 924. Op deze steen twee grafschriften en twee wapens zonder dat blijkt welke tekst en welk wapen bijelkaar behoren. Zegel Henrick Schinkell, richter Bellingwolde in 1586 en 1600 bevat wapen, gelijk aan het hier genoemde. Zie: RAG, Register Feith, 1586 nr. 45 en 1600 nr. 49.
GDW, blz. 207, nr. [903].

[904]... JANUARY IS DE ERNVESTE UND WOLGELEERDE ANDREAS SCHINCKEL, RICHTER ... LINGWOLDE CHRISTELYCK ...
Wapens: Rechts: Een omgewende geklede arm, houdend een zwaard schuinrechts. Links: Een dwarsbalk vergezeld van drie rozen. Helmteken: drie struisveren.
GDW, blz. 208, nr. [904].

[905]ANNO ... EHRES OLDERS ... RICHTER HINDRICK SCHINCKEL ...
Wapen: onherkenbaar. Helmteken: twee ramshoorns.
N.B. Waarschijnlijk vrouw van Hindrick Schinckel. Zie: GDW, nr. 904.
GDW, blz. 208, nr. [905].

[906]Tekst onherkenbaar.
Wapen: Een omgewende arm, houdend een zwaard schuinrechts. Helmteken: drie struisveren [Schinckel].
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 903, 904.
GDW, blz. 208, nr. [906].

[907]ANNO 16.., DEN ... ERBARE ... PASTOR ... CHRISTLICKEN IN DEN HEREN ENTSLAPEN ALS EHR 36 JHAREN DIE KARCKE THO BELLINGEWOLDE HEFT ... DIE KERCKE ... VORWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGHE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU, SINES OLDERS 6. [J]H[AR.]
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters H.V., vergezeld van boven en van onderen tussen de benen van de letter H van een roos.
N.B. Ds. Heino Verlage, vermeld Bellingwolde 18 februari 1597. RAG, Archieven hoge justitiekamer, charters van den hove 8, nr. 689, B7j. Ook vermeld 2 mei 1603: J. Reitsma en S. D. van Veen. Acta der provinciale en particuliere synoden. 7. deel. Groningen 1898. Blz. 65.
GDW, blz. 208, nr. [907].

[908]... 1623 ...
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een roos [Uniken].
N.B. Mededeling. Naast domineespad, diep onder grond. Vergelijk: GDW, nr. 924.
GDW, blz. 208, nr. [908].

[909]A [164]9 ... IS ... ERENFESTE ACHTBA ... HINDERICH KEN ... G ... END AMUNITSMEISTER ... [BELLINGEIWOLSTER SCHANTS SACHT ENDE SALIGH IN DEN HEREN ENTSLAPEN, SYNES OLDERS 36 JAHREN, IS ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN FROLYCKE OPERSTANDINGH THOM EWIGE LEVENDT. HIR ... CHRISTLICH HENGESETTET KENNKEN ... OORT HEFT GELETTET ... END IN SYN ... NIS BEMINT VAN ALLE VROOMEN ... IS NU ... HEMELSFROWDE COMEN ... FRATRIUM EO DENATO PONEBAT
Wapen: Op een terras een omgewende leeuw, klimmend tegen een bpomstam zonder kruin en met veel afgeknotte takken, de boom aan de linker zijde vergezeld van twee buikige kannen onder elkaar, elke kan met een deksel en een oor. Helmteken: een leeuw houdend een pot met een deksel en een oor.
N.B. Rudolph Muller benoemd door gedeputeerde staten, inplaats van overleden Hindrick Kenneken, proviandmeester in de forteresse Bellingwolde, 12 juli 1651. Zie: RAG, Statenarchieven, inv. nr. 128. Jaar van overlijden dus 1649.209
GDW, blz. 208, nr. [909].

[910]ANNO 1642, DEN 24 APRILIS, IS POPPO ELLERI IN DEN HERE VERSTORVEN, OLDESTE SOON VAN ELLER ... VE ECHTELUIDEN, ZYNDE INT 19 JAER, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM. NASCENTES MORIMUR.
N.B. Poppo Elleri, zoon van Ellerus Eppinus en Frouwe Ompkens. Handschrift H. Lagro. Particulier bezit.
GDW, blz. 209, nr. [910].

[911]ANNO 1648, DEN 24 [APRIL] IS DE EHR END DEUGTSAME [FROWE]...
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Links: Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. Helmteken: een springend hert.
N.B. Blijkens ligging vrouw van GDW, nr. 912.
GDW, blz. 209, nr. [911].

[912]Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert. Links: Eren naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. Helmteken: een springend hert.
SYMB. DIE WELT BIN ICK OFFGESFORVEN / HEBBE NU DAT EEWIGE, LEVENDT EHRWORVEN / UTH GENADEN END GOD 15 GROTE BARMHARTICHEIT / GENETE ICK NU DIE SALICHEIDT.
N.B. Blijkens ligging man van GDW, nr. 911. Zelfde spreuk: GDW, nr. 3911.
GDW, blz. 209, nr. [912].

[913]INT JAAR CHRISTI 1650, DEN 24 DECEMBRIS, IS D'ERENTVESTE WOLGELERDE EN GODTSALYGE D. EVERHARDUS STRATINK, S. S. MINIST. CANDIDATUS, SYNS OUDERDOMS '34 JAREN EN 8 MAANDEN, CHRISTELIK ONTSLAPEN EN DEN 31 DECEMB. ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE.
Medaillon: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van drie blaadjes, doch bedoeld is: een dwarsbalk, gaand over een zespuntigc ster; II huismerk nr. 121, vergezeld van de letters E.S.
N.B. Zoon van Gcrhardus Everhardi en Etje Sybrands. Zie: RAG, Aanwinst 1938, B IV
GDW, blz. 209, nr. [913].

[914][a]ANNO 1653, DEN 10 JANUARY, IS DE DEUCHTSAME USSELTIE ALARDES, GEWESENE WEEVWE VAN SAL. CYPRIANUS TIABBEUS, IN DEN HEEREN ENTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGH IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: 1 een omgewende gezichtswassenaar; II drie sterren onder elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
GDW, blz. 209, nr. [914][a].

[914][b]ANNO 1651, DEN 10 SEPTEMBER, IS DEN EERSAME JONGELING CIBEN CYPRIANUS IN DEN HEEREN ENTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGH IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 209, nr. [914][b].

[915]ANNO 1656, DEN 21 APRILIS IS DE EERBAR HOUWE [F]OLKERS. Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert.
GDW, blz. 209, nr. [915].

[916]ANNO 1656, DEN 12 MAY, IS DIE E. EER ENT DOEGENTRYCKE ANNA FONGERS, HUISFROU VAN DEN E. E. MANH[AFTEN] JACOB COCK, LUEITENANT VAN EEN COMPAGNEY TE VOET, CHRISTLYCK IN DEN HEREN ENTSLAPEN, EHRES OLDERS INT 33 JAER.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een door een uit de deellijn komende hand gehouden turks zwaard; II drie sterren onder elkaar. Links: Gedoeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een eikel aan een gebladerde stengel; b. een klaverblad. Helmteken: een turks zwaard.210
GDW, blz. 209, nr. [916].

[917]ANNO 1659, DEN 2 APRYLS, IS DE ACHTBAHRE UND VORNEHMER SYBELT HERWEN CHRISTLICK 1N DEN HEEREN ENTSLAPEN, SYNES OLDERS INT 79 JAHR, VORWACHTENDE EEN FROLIKE UPERSTANDINGE IN CHRISTO JESU AMEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II twee smalle dwarsbalken, vergezeld van boven van een lelie en van onderen van een omgewende gezichtswassenaar. Helmteken: een lelie.
N.B. Achter boerderij tegenover kerk.
GDW, blz. 210, nr. [917].

[918]... GERHARDUS EVERHARDI, ANNO 166 ... [BIERGEPEN TOT TERMUNTEN ANNO ... TOT PASTOR IN BELLINGWOLDE, IS GESTORVEN DEN ... 62 OLT ZYN ... VERWAGHT MIT ALLEN ... SALIGE OPERSTAN ... JONGHSTEN DAEGHE.
N.B. Verplaatsing ds. Gerhardus Everhardi van Termunten naar Bellingwolde bekrachtigd door burgemeesteren en raad van Groningen 9 mei 1621. GAG, Resolutieboek. Sterfdag 21 mei 1662. RAG, Archief classis Winschoten, inv. nr. 2. Ook: Aanwinst 1938 B IV.
GDW, blz. 210, nr. [918].

[919]ANNO 1662, DEN 18 OCTOBRIS. HIER LEYT ONDER GERUST / DIEN EERBAREN KOOPMAN / DIURT OOMKES, DIE MET LUST / WEL DEESE REYS AENNAM / TE SCHEYDEN UYT DEES WELD / DOOR DEN TYDLYCKEN DOOT ,/ DIE ALS EEN DAPPER HELD / MET EEN GELOVE GROOT / OP GOD VERTROUD ALTYD / EN CHRISTUM SYNEN ZOON / DAER HY NU WERD VERBLEYD / MET D'UYTERWEELDEN SCHOON.
Medaillon: Op een terras een eikeboom.
GDW, blz. 210, nr. [919].

[920]IN 'T JAER SES HONDERT SES EN DUYSENT IS GEBOOREN / HENRICUS ADDENS, DIE TOT RICHTER 1S GECOOREN / TOT BELLINGHWOLD IN MAERT, DEN DARDEN DAGH VAN 'T JAER / VAN VIER EN DARTIGH, ALS HY ACHT EN TWINTIGH WAER / IN 'T SESTIEN HONDERT ACHT EN TSEVENTIGH GESTORVEN / HEEFT TSEVENTIGH EN TWEE GELEEFT ZYN RUST VERWORVEN / DIE VIER EN VEERTIGH JAER TOT BELLINGWOLD MET LOFF /'T REGHT SCHEYD VAN 'T ONREGHT, SLAEPT HIER MET SYN VROUW INT STOF / HY GINGH MET TALLETIE SIBELII SIGH PAEREN / ALST SESTIEN HONDERT JAER EN SES EN DARTIGH WAEREN / IN 'T JAER VAN VEERTIEN SY HAER EERSTE DAGHLIGHT SAGH / IN 'T JAER VAN SESTICH SY GESTORVEN NEDER LAGH / VAN SESTIEN SPRUYTEN TWAELFF HAER OUDREN HIER OMGEVEN / EEN STIERFF TOT HEYDELBERGH, DRIE SYN ALSNOCH IN 'T LEVEN / VERR BOOVEN HONDERT JAER 'T GESLAGT DIT AMPT BEKLEET / EN EVERHARD' DEUGHDEPAT EN 'S VADERS LOFF BETREET.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende gezichtswassenaar; II drie sterren onder elkaar. Links: Gedeeld: I een omgewende leeuw, vergezeld in de linkerbovenhoek en in de linkerbenedenhoek van een ster; II een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een roos. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
GDW, blz. 210, nr. [920].

[921]ANNO 16 ... CHRISTLICK IN GODT DEN HERE ...
Wapen: Deels herkenbaar huismerk nr. 122, vergezeld van onderen van twee liggende sterren naast elkaar. Helmteken: een liggende ster. Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
GDW, blz. 210, nr. [921].

[922]ANNO 1702, DEN 31 DECEMBER, IS DE DEUGHTSAME HAYKE HANSSEN, HUISVROUW VAN D.E. HOMMO POPPES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, HAERS OUDERDOOMS 28 JAAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLIEN DOOR JESUM CHRISTUM.211
Wapen: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II op een heuveltje een tegen een boom klimmend hert; III drie klaverbladen; IV huismerk nr. 123. Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 210, nr. [922].

[923]ANNO 1718, DEN 25 FEBERUARY, IS SEER CHRISTELICK IN DEN MEERE ONTSLAPEN DIE EER EN ACHTBAARE BOELE AEILKENS, IN ZYN LEVEN OIJDERLINGH VAN DESE GEMEINTE, IN HET 71sTE JAAR SYNS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE ALS ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende leeuwen; B. een omgewende leeuw. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. onherkenbaar; b. drie klaverbladen. Helmteken: een leeuw.
DIE HIER RUST EN IS NIET DOET / MAAR LEEFT EN RUST IN ABRAHAMS SCHOOT ...
GDW, blz. 211, nr. [923].

[924]ANNO 1719, DEN 7 FEBR., IS DE ACHTBARE UNICO AELRICKS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU, ANNO 1670 GEBOREN, SOO IS ZYN OUDERDOM GEWEEST 49 JAREN MIN 8 WEKEN, EN IS HIER GELEGDT IN DE RUSTPLAETSE VAN ZYN OVEROOM GOOSEN SCHINKEL, RICHTER.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw, vergezeld rechtsboven en tussen de achterpoten van een vijfpuntige ster; II een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een roos. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Laatste cijfer van onduidelijk sterfjaar'moct 9 zijn, omdat te Bellingwolde 31 juli 1718 werd gedoopt Aalderk, zoon van Uniko Aalderks en Remke Ellerus. Zie: GDW, nrs. 903, 908.
GDW, blz. 211, nr. [924].

[925]ANNO 1724, DEN 24 JANUARI, IS SEER CHRISTLYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EERSAMEN HEERE TJABBES, SYNS OUDERDOMS IN HET 49 JAAR, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 drie klaverbladen onder elkaar; II huismerk nr. 146, vergezeld van onderen van de letters H.T.
O GODT, NADIEN SCHIER ALLE REYS / MYN AERSE DIEL, MYN NIETIGH VLEIS / VERNOMEN HEEFT OP AERSE DAL / VERANDERINGH EN ONGEVAL / LAAT DOCH MYN ZIEL, HET BESTE PANT / DAT ICK ON FFINGH VAN UWER HANT / NU OOK GEVOELLEN INDERDAAT / HOE DAT HET IN DEN HEEMEL SPAAT.
GDW, blz. 211, nr. [925].

[926]ANNO 1724, DEN 3 MAYUS, IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN D.E. FRERIK ALBERS BREGENBEEK, SYNS OUDERDOOMS RUIM 59 JAAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedoeld: 1 doorsneden: a. drie klaverbladen; b. op een terras een omgewend hert, klimmend tegen een in de linkerbovenhoek geplaatst achtspakig wiel, waarvan de spaken door de buitenrand steken [een waterrad]; II een halve adelaar. Helmteken: drie klaverbladen met gebladerde stengels.
GODT HEEFT DE TYT VAN JEDERS DOOD / SEER VAST GESTELT VOOR KLEIN EN GROOT / GELYK EEN IEDER HEEFT GESIEN / DOEN IK MYN ZIEL AN GOD MOST BIEN / SOO KOOPT DAN UIT MET ALLE VLYT / TERWYL GY KOND DEN NUTTEN TYD / WANT SOO GY DAT GESTADIG DOET / SOO KRYGT MET MY 'T HOOGSTE GOET.
GDW, blz. 211, nr. [926].

[927]HINDRICK VICTOR, 1660 DEN 14 MAYUS GEBOREN, D. 1726 DEN 25 JANUWARY IS GESTURVEN, IN D. HEER ONTSLAPEN.212
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II tussen de letters H. F. huismerk nr. 124, vergezeld van boven van een ster. Helmteken: een ster. Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 211, nr. [927].

[928]ANNO 1727, DEN 16 OCTORR, IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN D.E. HARBERT ALBERS, IN SYN LEVEN ASSESTER IN HET PAGHTGERIGHT VAN BELLINGEWOLDE EN ERFGESETEN, SYN OUDERDOM IN HET 61 JAER, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden: a. een omgewendc leeuw; b. gedeeld: I een halve adelaar; 2 drie klaverbladen onder elkaar; II huismerk nr. 125, vergezeld van de letters H.A. Helmteken: een uitkomende leeuw.
... GELEEFF EEN LANGE TYD / MYN ZIEL HEM IN DEN HEER VERBLYD / MYN LIGHAAM RUST EN WERKT NIET MEER / ZOLANG TOTDAT EENS KOOMT DE HEER / EN RUKT MYN LIGHAAM UIT DIT SLYK / BY HEM IN 'T EEUWIG KONINKRYK.
GDW, blz. 213, nr. [928].

[929]ANNO 1732, DEN ... IS DE EERSAME ... WOLBERS SEER ... LYK IN DEN HEE ... DEN SYNS OUDERD ... OMTRENT 64 J ... WACHTENDE ... WAARE GELO... SALIGE OPST ... DOOR JESUM C ...
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 147, vergezeld van de letters H.W.; II in de rechterhelft van het veld een gezichtswassenaar, de linkerhelft onherkenbaar; III linksgeschuind en verder onherkenbaar; IV gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
OP D'AARDE IS ME ... / MAAR BOVEN IS ... / IK HEB GELEEFT ... / MYN ZIEL IN DE ... / TOTDAT MYN LIGHAA ... / SEER IIEERELYK ...
GDW, blz. 213, nr. [929].

[930]ANNO 1738, DEN 7 FEBRUARY, IS DIE EERSAME TJAART TAMMES, ZOONNE VAN DEN EERSAMEN TAMME TJAARTS, IN HET 36TIGSTE JAAR ZYNES OUDERDOMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WAAREN GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM EN LEGHT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. op een terras een boom vergezeld van de letters T.T.; B. gedeeld 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.
ZO DOET DE DOODT ONS WEEDER / BEIDE, JONCK EN OUD, TOT STOF EN AARD / DUS LEEZER LAAT Drr GRAF U LEEREN / UWE HERT TE RIGTEN HEMELWAARD / EN ... / BY JESUS IS ALLEEN HET ...
GDW, blz. 213, nr. [930].

[931]1743, DEN 26 JANU., IS ONTSLAPEN HOMMO POPPES, IN ZYN LEVEN OUDERLING IN DESE GEMEENTE, OUT 73 JAREN, 5 MAANT EN 6 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JESUS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een staande gespannen voetboog, waarop een staande vogel.
UELS OtUDERLINGS GEBEENTE / RUST ONDER DIT GESTEENTE / VERWAGT EEN ZALIG LOD / I IIFRNAMAELS BY ZYN GOD.
GDW, blz. 213, nr. [931].

[932]AN. 1743, DEN 22 FEBRUARIUS, [IS] SEER CHRISTELYCK IN DEN HEER ONTSLAAPEN DEN EERSAAMEN ELLERUS HILLENIUS, IN ZYN LEEVEN WOONACHTIG EN MEEDE OUDERLING GEWEEST IN DEESE GEMEINTE JESUS CHRISTUS ALHYR TOT BELLINGEWOLDA IN HET 88sTE JAAR ZYNNES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JESUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II een smalle dwarsbalk en over alles heen een grote ster.
DEBS PLAETS TOONT ALLER MENSCHEN LOT / EN HOE HET LICHAAM HIER VERROT / ... IN NEER DE DOODT HEEFT AFGESNEEDEN / ... LEVEN HIER OP AARD' BENEEDEN / HIER ONDER RUST HET KOUDT GEBEENT / EENS OUDERLINGHS VAN DEES GEMEENT / HY STIERF OUDT EN SAT VAN DAAGEN / MET SUCHT OM 'S HEEMELS KROON TE DRAEGEN.
GDW, blz. 213, nr. [932].

[933]1745, DEN 20MAAY, ISELTJE LUBBERTS, DIE NAGELATENE WEDUWE VAN WYLEN HINDRIK VICTOOR, IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN HET 77srE JAAR HAARES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE. ELTIE LUBBERS.
Wapen: Tussen de letters E.L. huismerk nr. 126, vergezeld van onderen van drie rozen naast elkaar. Helmteken: een roos aan een gebladerde stengel.
DIE HIER NU LEIT EN IS NIET DOOT / MAAR LEEFT EN RUST IN ABRAHAMS SCHOOT / HAAR LICHAAM SLAAPT EN WERKT NIET MEER / HAAR ZIEL LEEFT HEERLYK BY DEN HEER / ZY NU BESIDT DE SALIGHEIDT / VOOR 'S WERELDS GRONT HAAR TOEBEREIDT / TOTDAT HAAR LICHAAM ONBEVLECKT / ZEER HEERLYCK \VERDE OPGEWECKT.
GDW, blz. 213, nr. [933].

[934]ANNO 1746, DEN 27 MAAIUS, IS DIE DEUGHTZAAME GRIETJE ENGELKES, DE NAGELAATEN HUISVROUW VAN DEN EERZAAME TAMME TJAARTS, IN SYN LEEVEN WOONAGHTIGH GEWEEST ALHIER TOT BELLINGEWOLDA, ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST IN HET 86TIGSTE JAAR HAARLES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENAADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE ENDE VERSCHYNINGE DER HEERLYKHEIDT TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR ONSE ZAALIGHMAAKER CHRISTUS JESUS.
Wapen: Doorsneden: A. op een terras een boom vergezeld van de letters G.E.; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladcn.
HET IS DEN MENSCHE GEZET EENMAAL TE STERVEN ENDE DAARNA HET OORDEEL HEB.9VERS 27 DAAROM MOET MEN MET DEN PROFIET DAVYT BIDDEN HEERE MAAKT MY BEKENT MYN EYNDE ENDE WELKE DE MAATS MYNER DAAGEN ZY DAT IK WEETE ... VERGANKKELYCK IK ZY. PS. 39 VERS 5.
GDW, blz. 213, nr. [934].

[935]DEN 19 OCTOBER 1747 IS SOPHIA HARMS VOORENTHOLT, DE NAGELATEN WEDUWE VAN WYLEN D.E. FRERIK BREGENBEEK, IN HET 84TIGSTE JAAR RAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een ploegijzer.
HIER RUST SOPHJAS LICHAAM OUD VAN DAGEN / MOET NU HIER 'T GEVOLG DER SONDE DRAGEN / TOTDAT BASVIN SAL BLASEN EN LEVEN WEER ONTSAAN / OM DAN NA GODS EEUWIG RAAT TEN LAASTEN OPSLAAN / VERENIGT MET HAAR ZIEL / TE SAAM HAAR GOD TE LOVEN / WEL NIET INT AARTSCHE DAAL. / MAAR EEUWIGLYK HIER BOVEN.
GDW, blz. 213, nr. [935].

[936]DEN [3] DECEMB. 1758 IS DE EERSAME GEPKE HINDRICKS, WED. WYL. D. ASSESSOR HARBERT ALBERTS, IN DEN HEERS GERUST IN HET 85 JAAR HARES OUDERDOMS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 125; II doorsneden: a. een leeuw; b. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen onder elkaar.
GDW, blz. 213, nr. [936].

[937]TER GEDAGTENISSE VAN DEN ED. ERFNFFFSTEN HARM FRLERIKS BREEGENBEEK, IN LEEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING DER GEMEEN214TE TE BELLINGWOLDA EN ASSESSOR VAN 'T PAGTGERIGTE VAN WESTERWOLDINGELAND, ONTSLAAPEN A 1763, DEN 29 AUGUSTUS, OUD 64 JAAREN, 1 MAAND EN 23 DAAGEN.
Medaillon: Op een overstroomd terras [een beek] een tegen een groot zestienspakig waterrad klimmend hert.
EEN KERKVOOGD, OUDERLING, EEN LID VAN 'T PAGTGERIGT WAS IN EEN MAN VEREENT / VOOR WIEN VAAK WYZE SWIGTTEN, DIE RAAT IN 'T OVERIGE WIST, UIT EIGENE OOGEN KEEK, EEN HUISMAN DAAR BELEEFTHEID, GODVRUGT, VRIENDLYKHEID GETROUWE HUISZORG WAS, GEPAART MET EERLYKHEID. HET LYK RUST HIER, DE GEEST BY GODVAN BREGENBEEK.
GDW, blz. 213, nr. [937].

[938]HYR ONDER LEIT BEGRAVEN DE EERSAAME TETTJE ENGELS BRUGGERS, DOGTER VAN DE E. ENGEL BRUGGERS EN ENGELTJE KOENS, GEBOREN DEN 27 FEBRUARY 1760 EN GESTORVEN DEN 6 FEBRUARY 1771.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 127; b. drie klaverbladen; II een halve adelaar.
Bijbeltekst: Psalm 103:15-16.
GDW, blz. 214, nr. [938].

[939]... ENGELTJE KOENS ... ENGEL BRUGGERS, GEBOREN DEN 26 JANUARI 1727 EN GESTORVEN DEN 17 JUNI 1771.
Wapen: Gedeeld, de rechterhelft smaller: I huismerk nr. 128; II doorsneden: a. een dubbele adelaar; B. een omgewende leeuw en een rechterflank, beladen met drie klaverbladen onder elkaar. Bijbeltekst: Job 14:2.
N.B. Gedoopt Bellingwolde 2 februari 1727 Engel, kind van Koene Wolbers en Geessyn Dieters. DTB, nr. 34. Huwelijkscontract Bellingwolde 30 maart 1759 tussen Engel Bruggers en Engeltje Cocnes. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. Vlzz 3, blz. 51.
GDW, blz. 214, nr. [939].

[940]DE EERZAAME VROUWE HELENIUS, GEBOREN DEN 20 APRIL 1742, GESTORVEN DEN 6 FEBRUARII 1783.
LEEST BOVEN WIEN HIER ONDER LEID j TOT LOF VAN HAER WORD VEEL GESEID / ZY HEEFT DE ZWAKKE BY GESTAAN / DFN ARMEN VEEL BEHULP GEDAAN / HAAR GOEDHEID WAAR MET ELK EN EEN / EN DEELDE MEE AAN GROOT EN KLEEN / ZOO DAT ZE DE ZALIGHEID / GENIET IN 'S HEMELS HEERLYKHEID.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 op een terras een omgewende hond, klimmend tegen een boven het terras zwevende schoorsteenhaak; 2 negen geopende ruiten, aanstotend als een rechterschuinbalk, vergezeld van boven en van onderen van een roos; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
GDW, blz. 214, nr. [940].

[941]DE EERZAME DERK LUIKENS, KERKVOOGT, GEBOOREN DEN 5 JANUARI 1736, GESTORVEN DEN 15 AUGUSTUS 1783.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 op een terras een omgewende hond, klimmend tegen een boven het terras zwevende schoorsteenhaak; 2 negen geopende ruiten, aanstotend als een rechterschuinbalk, vergezeld van boven en van onderen van een roos; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
DIE HIER NU LEYD EN IS NIET DOOT / MAER ZIT EN LEEFT IN ABRAHAMS SCHOOT ZYN ZYEL IS BY ZYN GODT / DAER DEELD ZE IN DAT VOORTREFLYK LODT / DAT ZY BEZYT DE ZALIGHEID r VOORS WAERELDS GROND AL TOEBEREID / TOTDAT HET LICHAM ONBEVLEKT./ ZEER HEERLYK WORDT OPGEWEKT.
GDW, blz. 214, nr. [941].

[942]LUIKEN DERKS, IN HET DERTIENDE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 op een terras een omgewende hond, klimmend tegen een215 boven het terras zwevende schoorsteenhaak; 2 negen geopende ruiten, aanstotend als een rechterschuinbalk en over de ruiten heen een rechterstreepschuinbalk, vergezeld van boven' en van onderen van een roos; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
IK BEN GEWEEST EN BEN NIET MEER / AENSCHOUWT MY NU EN VREEST DEN HEER.
N.B. Gedoopt Bellingwolde 19 september 1773 Luiken, zoon van Derk Luikens en Frouwe Hillenius. DTB, nr. 35, blz. 27 verso. Sterfjaar 1785/1786.
GDW, blz. 214, nr. [942].

[943]HIER RUST DERK EVERS, GEBOREN DEN 14 SEPTEMBR 1769, OVERLEDEN DEN 31 DECEMBER 1805.
GDW, blz. 215, nr. [943].

[944]TER GEDACHTENIS VAN DE EERS. AALTJE BRONNES, GEBOREN DEN 19 JANU. 1778 EN OVERLEDEN DEN 19 SEPT. 1808.
GDW, blz. 215, nr. [944].

[945]TETJE ADOLFS, HUISVROU VAN JURJEN A. KOERTS, GEBOREN DEN 3 DECEMBER 1784 EN OVERLEDEN DEN 10 MAART 1810.
Wapen: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
IK WAS EEN JONGE VROUW / OUD VYF EN TWINTIG JAREN / DRIE MAANDEN NOG DAARBY / DOE IK VAN HIER MOEST VAREN / MYN KINDJE TEER / LIET IK DEN HEER / EN HAAR VADER IN BEWAREN / DOE KWAM DE DOOD / DIE MIJ ONTBOOD / WEL UIT DIT GROOT BEZWAREN; HOUDT OP GY, DIE NU TREURT / IN GODE U VERBLYT / LAAT DIE UW TROOSTER ZYN,( NU EN TEN ALLEN TYD.
GDW, blz. 215, nr. [945].

[946]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 129; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 215, nr. [946].

[947]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 130; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 215, nr. [947].

[948]Wapen: Op een gewelfd terras een staande vrouw met opgeheven vlucht, houdend in de opgeheven rechterhand een weegschaal en onder de linkerarm een zwaard.
GDW, blz. 215, nr. [948].

[949]... ENDE ... HTWEERDIG ... SCHOON AL ... ICK STERFT ... DOCH IN DE ...
Huismerk nr. 131, vergezeld van de letters M.H.
GDW, blz. 215, nr. [949].

[950]Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
GDW, blz. 215, nr. [950].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 mei 2012
Naar begin van de pagina