Bedum

d. BEDUM (V””R 1594)

1. Gebouwen

a. Pastorie

1. Schoorsteenmantel

[292]VIRTUTE DECET NON SANGUINE NITI. HOMO HOMINI PAR. L. 1548 C.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: KGO, blz. 166h. Naamletters misschien van pastoor.
GDW, blz. 100, nr. [292].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Missaal

[293]Et primo quidem in calendario eiusdem libri sub mense martio ultima die intitulata et conscripta in effectu ut sequiiuntur de verbo ad verbum:
OBIIT DOMINUS IULIANUS, PREPOSITUS USQUARDENSIS, CURATUS IN BEDUM QUI TEMPORE SUO QUO ECCLESIE BEDUM PREFUIT TRES VICARIAS IN E. DEM ECCLESIA PROCURAVIT CUM HABITATIONE ET REDITIBUS COMPETENTIBUS ANNO DOMINI MCCCCLXXV CUTUS ANIMA IN PERPETUA PACE REQUIESCAT ETC.
Item in fine eiusdem libri missalis vir conclusionis sic intitulatur et scriptum invenitur ut sequitur:
ANNO DOMINI MILLESIMO QUADRINGENTESIMO SEXAGESIMO OCTAVO FERIA QUINTA ANTE DECOLLATIONEM SANCTI IOHANNIS BAPTISTE COMPLETUS EST LIBER ISTE PRO HONERABILI VIRO DOMINO IULIANO PREPOSITO IN USQUARDT ET CURATO ECCLESIE SANCTI WALEFRIDI IN BEDUM QUEM SCRIPSIT SOROR HILLEGARDIS SIGERS ET SOROR AGNES101 MARTINI ILLUMINANIT SANCTIMONIALES IN SILOE UTENTEM EO PETUNT ORARE PRO EIS ETC. ACTA FUERUNT ET SUNT HAEC IN ECCLESIA BEDUM UBI LIBER IN CHORO IACUIT SUB ANNO DOMINI ... PREDICTUS.
Getuigen: HENRICO BARBITONSORIS, VICARIO, IOHANNE BERNHARDE, CUSTODE ... DIE VERO IOVIS VICESIMA PRIMA MENSIS IULII INDICTIONE PRIMA PONTIFICATUS ... 1558.
N.B. Afschrift uit calendarium van missaalboek, door notaris Henricus Boesseggius op verzoek van Wigbold van Ewsum, 1558. RAG, Archief Van Ewsum, inv. nr. 90*, regest nr. 534'. Julie [Julianus], proost te Uskwerd, bastaardbroer van Menneke van Ewsum. Zie: Maria Hartgerink-Koomans. Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. Blz. 46, 47. Donderdag voor onthoofding Johannes de doper, 25 augustus 1468.
GDW, blz. 100, nr. [293].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[294]ANNO DOMINI MCCCCXCVII, DES DONDERDAGES NA SUNTE MYCHHELE[S], STARF HEER HINRICK VAN CIRCKSEE, VICARY TO BEEM UP SUNTE KATRIENEN OLTER. BIDDET GOD VOER DE SEELE.
Embleem: Een kelk met een ouwel.
N.B. Koper. GMG, nr. 536. Afgebeeld: GSL., blz. 42/43; GRK, 4 (1987) 33. Sterfdag 5 oktober.
GDW, blz. 101, nr. [294].

f. BEDUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[794A]Wapens:
BOCKHORSTSCHAFFERJARGHES
BOELMANSCHULTINGE......
GOESINGHELEUWETERHANSOUW
OLTSENDEHAERTHUINGA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Rijksarchief Gelderland. Collectie Van Rhemen, inv. nr. 14, blz. 11. Wapen bij de ontbrekende naam: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II in190 blauw. drie gouden rozen onder elkaar. Indien HAERST een foutieve lezing is van KAETER, zouden hier de kwartieren van GDW, nr. 798, links, van onderen naar boven zijn geplaatst.
GDW, blz. 189, nr. [794A].

2. Klokken, uurwerken, windvanen enz.

a. Klok

[795]DE EDELLUYDEN ENDE PREDIKANT / OOCK DIE KERCKVOOGHDE MET VERSTANT / HEBBEN DEES KLOCK DOEN GHIETEN VRY / ANNO 1601, DEN 8 JULY. 1 CORNELIUS AMMEROY M.F.
Wapens: Rechts: Van Isselmuden. Links: Clant.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Solckema.
N.B. Sedert 1911 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD. Ernst van Isselmuden en Lutgert Clant, op Schultinga. Jan Jarges en Maeycke Solckema op Alma of Folkerda. Zie: OBS, blz. 63, 70. Arnoldus Rombachius, predikant. Zie: Heino Hermannus Brucherus. Gedenkboek van Stad en Lande. Groningen 1792. Blz. 119.
GDW, blz. 190, nr. [795].

b. Klokstoel

[796]DEN E. E. H. ERNST VAN ISSELMUIDEN OP SCHULTINGA, HARMEN CLASEN, EGBERT ASINGS, KERCKVOGDEN, HEBBEN DESE CLOCKENSTOEL LATEN NIEUS MAEKEN IN ANNO 1640 DOOR MESTER CLAES TIMENS, TIMMERMAN, TEN OVERSTAEN VAN DE E. E. PHILIPPUS A WYTSMA OP ALMA, MEDE COLLAT.
N.B. Sedert 1911 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD.
GDW, blz. 190, nr. [796].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[797][a]REINT LEWE, HEER VAN MIDDELSTUM, KERCKVOOGT.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GDW, blz. 190, nr. [797][a].

[797][b]HUGO VAN NYVEEN, HEER VAN DE BRAECK, KERCKVOOGT.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV Van Nyeveen; II en III Losecaet. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GDW, blz. 190, nr. [797][b].

[797][c]SIBRANT WALTA VERRUCI, HEER VAN SCHULTINGA, KERCKVOOGT.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV Verrucius; II en III Van Walta. Hartschild: Schultinga. Schildhouders: twee leeuwen.
GDW, blz. 190, nr. [797][c].

[797][d]DOCTOR ROTGER ROTGERS ALS BOECKHOUDER.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Groninger keur 4/X [= 1699/1700]. Afgebeeld: HLZ, nr. 121.
GDW, blz. 190, nr. [797][d].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[798]ANNO 1598, DEN 28 APRIL, IS DE EDELE EERENTF. WIGBOLT VAN YSSELMUIDEN, JONCKER ONT HOEVELINCK TO SCHULTENGA, BEEDUM ENDE TER LAENE, IN DEN HEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Van Isselmuden. Links: Cater. Helmteken: Van Isselmuden.
Kwartieren:
YSELMUIDENCATER
OLSENDELEWE
SONNENBERG[S]CHU[LTI]NCK
HAERSULTSCHAFFER191
N.B. Zie: GDW, nrs. 799, 1172. Vergelijk: NLW, 1938, k. 440. Ook vermeld: Rijksarchief Gelderland. Collectie van Rhemen, inv. nr. 14, blz. 11. Wapen op zegel van Liuwert Scultinghe, 18 mei 1436. RAG, Archief Winsumer- en Schaphalster zijlvest, inv. nr. 17, regest nr. 4.
GDW, blz. 190, nr. [798].

[799]ANNO 1598, DEN 28 APRILIS, IS DE EDELE ERENTFESTE WIGBOLT VAN ISSELMUDEN, JONCKER UND HOEVELINCK THO SCHULTINGA, BEDUM UND TER LAEN, IN DEN HEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. Van Isselmuden; B. Olsende. Links: Doorsneden: A. Cater; B. Lewe. Helmteken: Van Isselmuden.
N.B. Op zerk, 41,5 c.m. korter dan GDW, nr. 798.
GDW, blz. 191, nr. [799].

[800]Wapens: Rechts: GAICKINGHA. Links: CLANT. Helmteken: Gaykinga.
Kwartieren:
GAIKEGHACLANT
LEWEJENSEMA
CATERTER BORCH
TAMMINGARASQUERT
N.B. Bauwe Gaikinga, overleden 3 juli 1626, dochter van Allert Gaikinga en Euca Clant, weduwe van Wigbolt van Isselmuden. Zie: GDW, nrs. 798, 799. NLW, 1938, k. 445. Rijksarchief Gelderland. Collectie Van Rhemen, inv. nr. 14, blz. 11.
GDW, blz. 191, nr. [800].

[801]Wapen: Doorsneden. A. onherkenbaar; B. een keper, vergezeld van boven van twee kleine ronde voorwerpen en van onderen van een roos.
GDW, blz. 191, nr. [801].

[802]ANNO 1602, DEN 28 NOVEMBRIS SNACHTS, IS DE ED. ERENTRYCKE VROWE TETEKA JARGHES, WED WE DES ED. ENDE ERENTFESTEN JOHAN JARGHES, ONTSLAPEN, WELKEERS ZELE GODT GENADIH SY.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Ubbena, doch snijlijn ontbreekt. Helmtcken: Jarges [1].
TURBATA ERAM, SED NON PERTURBATA QUIA VULNERUM CHRISTI FUI RECORDATA.
N.B. Teteke Ubbena, weduwe Johan Jarges. Zie: NLW, 1967, k. 128.
GDW, blz. 191, nr. [802].

[803]... [IS?] BEGRAVEN DEN WELGELERTEN ... IUS EEVERARDI, PREDICANT ... M,Aį 1606, DEN 26 FEBRUARI.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie eikels.
N.B. Ingezetenen van Bedum verzochten gedeputeerde staten goedkeuring van beroep van Cornelis Everardi Althuis, predikant Holwerd, 1 december 1600. Cornelius Everardi overleed tussen 8 april 1605 en 5 maart 1606. Zie: RAG, Statenarchieven, inv. nr. 111. Archief classis Middelstum, inv. nr. 1. Ook: T. A. Romein. Naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Leeuwarden 1886. Blz. 528, 554.
GDW, blz. 191, nr. [803].

[804]ANNO 1617, DEN 16 MARTY, IS DE ERB. HARMEN ALBERTS, KERCKVOEGHT TOT BEEDUM, IN DEN HEREN GERUSTET, WELCKER SIELE GODT GENADICH SY, AMEN.
Medaillon: Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters H.A.
GDW, blz. 191, nr. [804].

[805]ANNO 1622, DEN 27 OCTOB., STARF DE ERBARE EN DOEGSAME GEESKE HUSMANS, HUISFROU VAN WOLFGANGI AGRICOLAE, PASTORIS ALHIER.
Wapens: Rechts: Twee van elkaar afgewende wassenaars, waartussen huismerk nr. 113. Links: Een aan beide einden schuinlinks afgehakte liggende boomstam, waarschijnlijk in de vorm van een schuinkruis omwonden met een lint, in het midden aan de boomstam192 drie gebogen bladerloze takken, dragend aan het einde een ronde vrucht, twee takken boven en een beneden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 43. HVH.
GDW, blz. 191, nr. [805].

[806]Wapens met helmtekens: Rechts: JARGHES [1]. Links: GROOTHU.
Kwartieren
JARGHESGROOTHU
COENDERS [1]MUNSTER [1]
SICKINGAGRUITER
SCHAFFERBRAMSCH
OBBENABENNINGA
JARGHESMECKENBOR
HUINGATEN BROECK
KONINCKBURSSUM
N.B. Kind van Albert Jarges en zijn vrouw uit geslacht Grotthaus. Te Butforde, Oostfriesland, op preekstoel wapen van Christofor Grotthaus von Rubenthal, 1655. Met naam BENNINGA wordt wapen Beninga aangegeven.
GDW, blz. 192, nr. [806].

[807]ANNO 1636, DEN 15 JANUARY, IS MARTIEN HARMENS 1N DEN HEREN GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters M.H.
GDW, blz. 192, nr. [807].

[808]ANNO 1646, DEN 10 MART[, IS DE WELEDL. ERENTFESTE ERNST VAN ISSELMUDEN, JUNCKER ENDE HOVELINCK TOT SCHULTUNGE, BEDUM, TER LAER ENDE TEN BUER, IN DEN HEERE GERUST.
Wapens: Rechts: YSSELMUDEN. Links: GAICKINGHA. Helmteken: Van Isselmuden.
Kwartieren:
YSELMUDENGAIKEGHA
KATERCLANT
OLSENDEKATER
LEWELEWE
GDW, blz. 192, nr. [808].

[809]ANNO 1654, DEN 20 FEB., STARF DIE EERW. WELGELEERDE D. GOEDEFRIDUS HOISINGIUS, PASTOR TOT BEDUM, IN HET 32 JAER SINER BEDIENINGE ALDAER.
Wapen: Op een terras een bloem van ter zijde, aan een stengel met twee bladeren en links van de stengel een in de richting van de bloem opspringende kikvors.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 44. HVH.
GDW, blz. 192, nr. [809].

[810]Wapens: Rechts: Wytsma. Helmteken: drie struisveren. Links: Bawema. Helmteken: drie struisveren.
Kwartieren:
WITSMABAWEMA
GOSLINGASTANIA
ALBADAFOPPINGA
ROORDAOETSMA
EMINGAEMINGA
FEITSMAJAERLA
HEEMSTRASIORDA
SMINIARINSMA
N.B. Philippus Wytsma. overleden c. 1674, man van Teteke Jarges, op Alma. Zie: OBS, blz. 63.193
GDW, blz. 192, nr. [810].

[811]ANNO 1697, DEN 29 JANUARIUS, IS DE ERW. EN WELGELERDE DOM. GEORGIUS CONRADI GESTORBE INT 72 JAR SINS AUDERDOMS EN SINER BEDIENUNGE DES HEILIGEN EVANGELIUNS TOT BEDUM 43 JAR, VERWACHTENDE EN S. OPSTANDINGE DOOR J. CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Op een terras drie gebladerde lisdodden. Links: Doorsneden: A. een stralende zon; B. drie natuurlijke rozen, de onderste met een stengel.
GDW, blz. 193, nr. [811].

[812]ANNO 1 ... , DEN 28 OCTOBER, IS DE EERSAME CORNELIS PETERS, IN ZYN LEVEN HUISMAN TE BEDUM, IN HOGEN OUDERDOM IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 114, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters K.P.
GDW, blz. 193, nr. [812].

[813]ANNO 1703, DEN 12 FEBERUARI, IS DE E. ARENT HERES IN DEN HEEREN GERUST, WYNS SELE GODT GENADIGH SY, INT LEVENT GEWONT OP ALMA. AETATIS SUAE 40.
Wapen: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen; III een lelie; IV een linkerschuinbalk, beladen met een ster, de linkerschuinbalk vergezeld van boven en van onderen van een bloem aan een gebladerde stengel.
LAEDT LOPEN, DIE LOPEN LUST / ICK LEG HYER YN RUST / ICK BEN GESLAGEN NEDER / ALS GOODT BELIEFT, SOO RYSE ICK WEDER.
N.B. Hierbij GDW, nr. 817. Wapen, iets afwijkend: OBS, blz. 64.
GDW, blz. 193, nr. [813].


[814]GERHARDINA LUCRETIA PIERIUS. ANNO 1703.
GDW, blz. 193, nr. [814].

[815]Aį 1723, DEN 31 OCTOBER, IS DE HR. ADJUDANT MENNO TEN HAM IN DEN HEEREGERUST, VERWACHTENDE EENSALIGEOPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 45.
GDW, blz. 193, nr. [815].

[816]DEN 30 MARTIUS 1731 IS JOHANNA TIDDENS ALHYR BEGRAVEN, OUT 23 JAAR, 8 MAANDEN.
GDW, blz. 193, nr. [816].

[817]ANNO 1731, DEN 23 MAIUIS, YS DE EERBAREE E. PIETIER JACOBS VAN ALLEMA IS IN HEEREN GEERUEST.
N.B. Zie: GDW, nr. 813.
GDW, blz. 193, nr. [817].

[818]ANNO 1731, DEN 15 OCTOBER, IS DE DEUGTZAME ANNA CONRAD[, HUISVROUWE VAN THEODORUS ILBERI, ZOETELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN IN HET 70srL JAER HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN JESUS CHRISTUS.
GDW, blz. 193, nr. [818].

[819]ANNO 1741, DEN 26 APRIL, IS ELISABET SIMENS, HUISVROUW VAN HINDERIK PIETERS, IN DEN HEERE GERUST, INT 36 JAAR OUT.
ANNO 1759, DEN 18 APRIL, IS GRIETIE JAKOBS, DE 2DE VROUW VAN HINDERIK PIETERS, IN DEN HEERE GERUST, OOK INT 36 JAAR OUT.
ANNO 1775, DEN 20 OCTOBRIS, IS D. E. HINDERIK PIETERS TOT BEDUM IN DEN HEERE GERUST INT 78 JAAR OUT EN ZY LEGGEN HYR ALLE 3 BEGRAVEN.
GDW, blz. 193, nr. [819].

[820]ANNO 1744, DEN 24 SEPTEMBER, IS DE EERW. DOMIN. JOHANNES ILBERI IN DEN HEEREN GERUSTET INT 46 JAAR SYNS OUDERDOMS EN194 IN HET 7 JAAR TOT JEMGUM EN IN HET 1ITE JAAR TOT BEDUM IN DE BEDIENINGE DES HEILGE EVANGELIUM.
Wapen: In de rechterbovenhelft van het schild een grote lelie, aan de linkerzijde vergezeld van twee kleinere sterren naast elkaar, en in de benedenhelft van het schild de letters J.I.
GDW, blz. 193, nr. [820].

[821]DEN 28 MARTY 1752 IS OVERLEDEN WELEDELE HEER ROELOF SUIRVELT, RIGTER VAN ELLERHUISEN EN SOLLICITEUR VAN EEN COMPAGENIE CAVALLERIE, IN 'T 64srE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Een lelie. Helmteken: een lelie.
N.B. Sedert 1966 op kerkhof Westerdijkshorn.
GDW, blz. 194, nr. [821].

[822]ANNO 1752, DEN 20 OCTOER, ZYN VAN ALTIEN PIETERS, HUISVROUW VAN DOOYE ROELFS, DRIE ZOONEN TER WEERELT GEEBRAEGT EN ... OVERLEEDEN...
Medaillon: In een geopende doodkist drie kinderlijkjes naast elkaar.
GDW, blz. 194, nr. [822].

[823]ANNO 1756, DEN 4 MAARSY, IS JAN JANS YN SYNS OUDERDOOMS VAN 39 ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN SAALYGE OPSTANDYNGE DOOR JEESUM CHISTUM.
Medaillon: Tussen twee naast elkaar geplaatste klaverbladen een steigerend paard, vergezeld van de letters: J.J. en van de toevoeging: VAN ELDERHUYSEN.
N.B. Bij boerderij langs Boterdiep, Ellerhuizen.
GDW, blz. 194, nr. [823].

[824]ANNO 1756, DEN 22sTEN DECEMBRIS, IS DE EERBARE JAN PIETERS, IN ZYN LEEVEN WOONACTIG TOT BEDUM IN TER LAAN, IN 'T 48sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE VERRYSENISSE DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Een haas of een konijn.
DE DOOD, DIE HEEFT MYN ZIEL ONTBONDEN / VAN 'S WERELDS LAST EN ALLE ZONDEN EN LEEFT BY GOD MET VOLLE LOF / VOOR EEUWIG IN HET HEMELHOF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 180.
GDW, blz. 194, nr. [824].

[825]1761, DEN 5 NOV., IS D. E. MEERTEN WILLEMS OVERLEEDEN, OUD 76 JAAR, 5 MAAND, EN SYN E. HUISVROU HENDERKIN JACOBS, OVERLEEDEN DEN 24 MAART 1762, OUD 71 JAAR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 46.
GDW, blz. 194, nr. [825].

[826]ANNO 1768, DEN 22 NOVEMBER, IS DE E. JAN JANS OVERLEDEN EN IS OP DEN 1 DECMBER ALHYR BEGRAVEN, OUDT ZYNDE 27 JAAR EN 5 WEKEN.
N.B. Bij boerderij langs Boterdiep, Ellerhuizen.
GDW, blz. 194, nr. [826].

[827]ANNO 1773, DEN 20sTEN MARTIUS, IS DE EERSAAME ARENT MEERTENS, IN SYN LEVEN HUISMAN GEWEEST ...
GDW, blz. 194, nr. [827].

[828]1777, DEN 13 JANUARI, IS D'EER EN DEUGTSAME JONGE DOGTER SIERTIE PIETERS IN 'T 23 JAAR HARES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 114; II drie klaverbladen, 1 en 2.195
GDW, blz. 194, nr. [828].

[829]ANNO 1780, DEN 6 JUNIUS, STIERF DE JUFFROUW GERBARDINA FILANT, LAAST WEDUWE WYLEN DE WELEERWAARDE HEER H. B. KRAMER, IN LEVEN PREDICANT TE WESTEREMBDEN, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 75 JAREN.
AL STAAT EEN MENS VROEG OF LAAT / OP AARD IS ALLES ENDIG / WELZALIG, DIE GODS HEIL GENAAD 1 IN JEZUS VIND BESTENDIG.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 195, nr. [829].

[830]1780, DEN 7 JUNY, IS HILJE ARIES IN DEN OUDERDOM VAN 57 JAREN IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 114; II drie klaverbladen, 1 en 2.
DIE SIET MYN GRAFT, DIE GA GEDENKEN /DAT GOD DE DOOD OOK EENS SAL WENKEN / OM HEN TE MAAKEN ZOO IK NU ZY / BEREID U BY TYD DAN, OPDAT GY / NIET ONVERWAGT VAN HIER GAAT SCHEIDEN / MAAR DAT DAN JEZUS U GA LEIDEN.
GDW, blz. 195, nr. [830].

[831]1785, DEN 18 JULI, IS HINDERK PIETERS DOORNBOS IN 'T 33srE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 114; II drie klaverbladen, 1 en 2. HET BESLUIT VAN GOD, DAT IS GEWIS ...
GDW, blz. 195, nr. [831].

[832]ANNO 1792, DEN 6 JANUARIOS, IS DE WELEERWAARDE HEER BERNARD PHILIP HASE, BEDIENAAR VAN HET HEILIG EVANGELIE RUIM 11 JAAREN TE CANTES EN OMTRENT 40 TE BEDUM, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAAREN.
GDW, blz. 195, nr. [832].

[833]1802, DEN 1 DECEMB., IS ALHIER BEGRAVEN D. E. KLAAS HARMS WYK, IN 'T 69sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
IK LIG HIER IN HET DUISTER GRAFT MYN LICHAAM KEERD TOT AARD / VERGAAT NU TOT HET STOF / AL DIE MY HIER MET VOETEN TREDEN / GEDENKT, DAT IK VOORHENE WAS / GELYK GY NU ZYT LEDEN / AL WAT GY HIER ONTGAAT, DE DOOD IS GEWIS / AAN ALLE, DIE HIER LEEFT OF REETS GEBOREN IS.
GDW, blz. 195, nr. [833].

[834]MENKE JANS, VOORHEEN SCHEPPER VAN INNERSDYK, OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE BEDUM, 50 JAREN HUISMAN OP HUININGA, OVERLEDEN DEN 9 OCTOBER 180. IN HET ... ZYNS OUDERDOMS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 47. Inplaats van HUININGA zal moeten worden gelezen SCHULTINGA. Overleden Bedum 9 oktober 1803, in het 79stc jaar. Zie: J. M. Hopma. Overzicht van tien generatiŽn van het geslacht Hopma. Bedum 1930. Blz. 37.
GDW, blz. 195, nr. [834].

[835]HIER RUST MEJUFFROUW ANJE SIKKES, GEBOREN TE ROTTUM DEN 16 DEC. 1768 EN OVERLEDEN TE BEDUM DEN 16 JUNY 1810. HAAR DIEPBEDROEFDE ECHTGENOOT, DE EERW. HR. W. COST, PRED. BY DE HERVORMDEN TE BEDUM, DIE NAAUWLYKS 5 JAREN MET HAAR MOGT GEHUUWD ZYN, BETREURT HARTELYK DIT GEMIS VOOR ZICH EN ZYNE 2 KINDEREN, VAN WELKE BY 'S MOEDERS STERVEN HET ZOONTJE 2 JAREN EN HET DOCHTERTJE PAS 5 WEKEN OUD WAS.
Wapen: Een keper, vergezeld van boven van drie bladeren, rechtop, 1 en 2, en beneden van een mensenhoofd met kraag.196
MYN LIEVE KIND'REN, KOOMT, AANSCHOUWT GESTAAG DIT GRAF / HIER LIGT ZY, DIE NAAST GOD AAN U HET LEVEN GAF I MAAR WILT GE UWS VADERS LUST, WILT GE AAN DIE HEILIGE ASCH 1 UW EERBIED, UW ONTZAG, UW KINDERLIEFDE TONEN KENT, DIENT, BEMINT DIEN GOD, DIE HARE BLYDSCHAP WAS / NOOIT KUNT GE UWS MOEDERS ZORG MET BETER LIEFDE LONEN AAN D' AARDE, O TEDERE PLANT, DEED GY UW BLOESEMS ZIEN / MAAR HEMELINGEN MOOGT GE UW RYPE VRUCHTEN BIEN.
GDW, blz. 195, nr. [835].

[836]1811, DEN 13 MAY, OVERLEED TOT GROTE DROEFHEID VAN HAAR ECHTGENOOT MEJUFVROUW JANTJE MONNINGH GEBOREN DIEKHUIZEN, OUD 411 JAAR, NA EEN AANGENAME ECHT VAN BYNA 8 JAREN, ZYNDE DE GELIEFDE HUISVROUW VAN PIETER J. MONNINGH, HOUTKOPER TE ONDERDENDAM, ZYNDE GEBOREN UIT HET HUW'LYK VAN WYLEN DEN WELEERWAARDEN HEER HENRIKUS DIEKHUIZEN, ZEER GEACHTE PREDIK. TE WARFHUIZEN, EN MEJUFVROUW GEERTRUIDA JAGER.
Wapen: Een staande geklede vrouw, de rechterarm rustend op een anker, het hoofd gesteund door de rechterhand.
HIER RUST DIE GULLE MOND, DIE VRIENDLYK WAS BY ALLEN / DE GODSDIENST WAS HAAR TROOST, HAAR GROOTSTE WELGEVALLEN / HAAR ECHTGENOOT VERLIEST IN HAAR EEN DIERBAAR PAND / EN WENSCHT, DAT ZY THANS IS IN 'T HEMEISCH VADERLAND / BY JEZUS HAREN HEER, VERLOST VAN SCHULD EN ZONDEN 1 EN WENSCHT, DAT HY OOK EENS VAN HAAR DAAR WORD GEVONDEN.
GDW, blz. 196, nr. [836].

[837]1812, DEN 2 JANUARY, OVERLEED MYN GELIEFDE MAN FOKKE EGBERTS HOEKSMA, OUDERLING DER HERVORMDE GEMEENTE TE BEDUM, OUD RUIM 62 JAAR, ZYNDE IN HET EERSTE HUWLYK GEWEEST MET AAFKE HINDRIKS EN IN HET TWEEDE MET HINDRIKTJE KLASENS, EN IN HET LAATST MOGT IK MET ANJE WILLEMS BYNA 6 JAAR IN EEN GEWENSCHTE ECHT MET ZYN, NALATENDE VIER VOORKINDEREN.
GDW, blz. 196, nr. [837].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina