Vriescheloo

bk. VRIESCHELOO (VR 1594)

1. Meubilair

a. Preekstoel

[480]NUMQUID NON SAPIENCIA CLAMITAT ET PRUDENTIA DAT VOCEM SUAM. AD VOS CLAMITO ET VOX MEA AD FILIOS HOMINUM. DOCCUMANUS ABBAS ME FIERI FECIT A 1560.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XI, nr. 2. Herman Bernhardszoon van Dokkuur, abt van Feldwerd [Oldenklooster]. Zie: C. I. Damen. Geschiedenis van de benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen 1972. Blz. 194, 211. Vergelijk bijbelteksten: Spreuken 8:1, 4.
GDW, blz. 136, nr. [480].

et. VRIESCHELOO (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3907][a]DIE RECHTE COLlATORS ALS INGESETEN VAN VRIESCHELOO HEBBEN MY DOEN GIETEN. H. R. HOEVENBERGH PASTOR, HERMEN ENGELKEN CERCKVOEGHT. CLAUDIUS FREMY ME FECIT ANNO 1679. N.N.O., I.F., B.C., F.O.O.
GDW, blz. 704, nr. [3907][a].

[3907][b]Wapen: Ripperda.
Onderschrift: JR.C.
GDW, blz. 704, nr. [3907][b].

[3907][c]Wapen: Ripperda.
Onderschrift: JR. G.H.R. C.
N.B. Gijsbert Herman Ripperda, lid admiraliteit Amsterdam wegens de Ommelanden.
GDW, blz. 704, nr. [3907][c].

[3907][d]Wapen: Gockinga [2].
Onderschrift: S.G.
N.B. Scato Gockinga, ontvanger van Wedde en Westerwolde.
GDW, blz. 704, nr. [3907][d].

[3907][e]Wapen: Een geopende steekpasser, vergezeld tussen de naar beneden gerichte punten van een ster.
Onderschrift: E.E.
N.B. Egbert Emmius, lid generaliteitsrekenkamer.
GDW, blz. 704, nr. [3907][e].

[3907][f]Wapen: Berum.
Onderschrift: JR. V.
N.B. Berent van Berum, lid raad van state.
GDW, blz. 704, nr. [3907][f].

[3907][g]Wapen: Ripperda.
Onderschrift: A.RIP.DA C.
GDW, blz. 704, nr. [3907][g].

[3907][h]Wapen: Op een rotsachtig terras drie zittende konijnen niet opgerichte oren, de middelste van ter zijde en de beide anderen van voren gezien.
Onderschrift: H.R.HOEVE.BER. PASTO.
N.B. Henrik Hoevenbergh, predikant. Vergelijk: GDW, nr. 4624.
N.B. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 704, nr. [3907][h].

2. Meubilair

a. Klankbord

[3908]HARBERT ENGELKES EN FREERK EGGENS ALS KERKVOOGDEN A 1775.
GDW, blz. 704, nr. [3908].

b. Kandelaar

[3909]K.E.1782.
N.B. Sedert c. 1950 niet meer aanwezig.705
GDW, blz. 704, nr. [3909].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3910]ANNO 1632, DEN 29 APRILIS, IS HENSMAN GEERDES IN GODT DEN HEREN ENTSLAPEN UNDE LICHT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTEN EENE FROLICKE UPERSTANDINGE TEN JUNGSTEN DAGE, SINES OLDERS ONTRENT 50 JAREN.
Wapen: Huismerk nr. 297, vergezeld van de letters H.G.
GDW, blz. 705, nr. [3910].

[3911]ANNO 164 20 .. BRUARI ... ENTSLAPEN ... ET ... RTS UN ... RELL ,.. LICH ... WACHTENDE ...
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 542, vergezeld van de letters G.H. Links: Drie klaverbladen.
SYMB. DIE W...T BIN ... OFGESTORVEN, HEBBE MI DAT EEWIGE LEVENDT ERWORVEN ... UND G...TS GROTE BARMHARTICHEIT GENETE ICK N ...
N.B. Vergelijk spreuk: GDW, nr. 912.
GDW, blz. 705, nr. [3911].

[3912]PETRUS EGGENS, PASTOR TOT VRIESCHELOO, GEBOREN 1673 EN 1717, DEN 14 JUNIUS, IN DE SCHUIRE BEVESTIGET. DOE WAS DESE KERCKE NOGH NIET VOLVAERDIGET EN IS ALSO DE EERSTE PREDICANT VAN DESE KERKE GEWEEST EN DEN 29 MARTY ANNO 1719 ALHIER OVERLEDEN.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II doorsneden: a. een boek niet dc rug aan de linker zijde; b. drie zwemmende vissen onder elkaar.
GDW, blz. 705, nr. [3912].

[3913]BOELEM HEYES, GEWESENE KERCKVOOGHT TOT VRIESCHELOO TER TYDT DAT DEZE NIEUWE KERCKE ALHYR IS OPGEBOUWT, EN IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN DE MAENT SEPTEMBER INT JAAR 1720, SYNDE IN 'T 48 JAARS SYNES OUDERDOOMS, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gevierendeeld: I een omgewende leeuw; II een leeuw; III een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; IV drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
HYR IS D'KERCKVOOGHT KOELMAN HEYS / GEGAEN D'WEGH VAN ALLE VLEYS / IS ALS EEN BLOEME AFGEPLUCKT / EN UIT HET LANDT DES LEVENTS RUCKT / ZYN LICHAEM HYR INT STOF GELEYDT / D'ZIEL BY GODT IN EEUWIGHEYDT.
GDW, blz. 705, nr. [3913].

[3914]HIER ONDER LIGGEN WY BEGRAVEN, DIE E. ENGELKE HINDRIKS BROUWER, IN SYN LEVEN KERKVOOGT EN OUDERLING IN DIE GEMEENTE TOT FRIESCHELOO, ONTSLAAPEN 1727, DEN 30 JANUARY, OUD 63 JAAREN EN 6 DAGEN, EN SYN EGTGENOOT NAANTJE ENGELKENS BRUGGERS, EN IS ONTSLAAPEN 1756, DEN 3 MEERT, OUD RUIM 83 JAAREN, BEIDE GEBORTIG VAN FRIESCHELOO. JESAJA 57 VERS 2.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 543, vergezeld van de letters E.H.B.; b. drie klaverbladen, 1 en 2. En een schildhoofd, beladen met een brouwketel, waarin twee moutgrepen, samen in de vorm van een omgekeerde keper.
GDW, blz. 705, nr. [3914].

[3915]ANNO 1733. DEN 4 MAAY, IS DIE EERBARE EPPO HILLENIUIS, IN SYN LEVEN OUDERLINGH IN DIE GEMEINTE TOT VRIESCHELOO EN ALS OOK MEDE ASSESTER VAN HET PACHTGERICHTE VAN HET LAND VAN WESTERWOLDE, ALHYR IN DESE WERELT OVERLEDEN, OUT 75 JAAREN EN 6 MAANDEN EN 3 WEFKEN,706
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II drie zwemmende vissen onder elkaar.
Bijbeltekst: Jes. 57:2.
GDW, blz. 705, nr. [3915].

[3916]ANNO 1748, DEN 9 MEERT, IS ... EERBAARE GEERT ELSENS HIER TOT FRIESKELOO OVERLEEDEN IN HET OUDERDOM VAN 23 JAAREN EN 13 DAGEN EN ... ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 544; II doorsneden: a. een dubbele adelaar; b. een leeuw en een rechterflank, beladen met drie klaverbladen onder elkaar.
DE DAGEN DES MENSCHEN ZYN ALS GRAS, GELYCK EEN BLOEM DES VELTS, DE BLOEYT ...
GDW, blz. 706, nr. [3916].

[3917]WUBBELT BRONS, GEBOREN TOT BONDA DEN 22 DEC. 1701 EN OVERLEEDEN TOT VRIESCHELO DEN 18 AUG. 1762, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
GDW, blz. 706, nr. [3917].

[3918]HIERONDER LIGGEN WY BEGRAVEN, DIE E. ENGEL ENGELKENS BROUWER, IN ZYN LEEVEN ASSESSOR VAN HET EDELE PAGTGERIGT VAN WESTERWOLDINGERLANT, ONTSLAAPEN 1771, DEN 1 SEPTEMBER, OUD 73 JAAREN EN 15 DAGEN, EN ZYN EGTGENOOT ANNA BEERENS, GEBORTIG VAN BLEYHAM, ONTSLAAPEN 1751, DEN 3 APRIL, OUD 43 JAREN EN 6 DAGEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 543, vergezeld van de letters E.B.; b. drie klaverbladen, 1 en 2. En een schildhoofd, beladen met een brouwketel, waarin twee moutgrepen, samen in de vorm van een omgekeerde keper.
Bijbeltekst: Pred. 3:20.
GDW, blz. 706, nr. [3918].

[3919]ELZO TAMMEN, IN LEEVEN EERST PREEDIKANT OM DE 13 JAAREN TE WYMEER, LAAST OM DE 28 JAAREN TE VRIESCHELOO, GEBOOREN TE ZELLINGE DEN 26 DEC. A 1710, GESTORVEN ALHIER DEN 25ST OCT. A 1779, OUD BYNAA 69 JAAREN.
Wapen: Doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: A. gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: 1 een opgeheven linkerhand omringd door zeven sterren; 2 op een terras een boom: B. een gesloten boek, de krappen aan de linker zijde.
IN 'T PREEDICKWERK MYN KRACHT VERSLEETEN / BY DEES' GEMEINT EN TE WYMEER / WILDE IK VAN NIETS DAN JESUS WEETEN / GEKRUIST, DER KERKE GROND EN HEER / NU RUST MYN STOF IN 'T GRAF GEZONKEN/ TERWYL MYN ZIEL GENIET HAAR LOT / GETROUWEN LEERAARS WORD GESCHONKEN/ TEN LOON GODS ZALIGST GUNSTGENOT.
GDW, blz. 706, nr. [3919].

[3920]TER GEDACHTENISSE VAN DE EERSAEME JONGELINGH LUPPO ENGELKES, ZOONE VAN DE E. HARM ENGELKES EN RENSKE ENGELKES, EHELIEDEN TE VRIESCHELO, NA EEN LEEGER VAN VEERTIEN DAGEN AN DE SMERTELYKE KINDERSIEKTE IN 'T NEGENTIENDE JAAR SYNS OUDERDOMS OP DEN 20 FEBR. 1781 OVERLEEDEN EN DEN 27sTE DAARANVOLGENDE SYN KIL GEBEENTE BY ZYNE VOORVADEREN IN DE GROEVE DER VERTERINGE BYGESET TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE. JOB 7 VERS 6.
Wapen: Gedeeld: I op een terras [of op wolken?] een staande engel, houdend een zwaard en een weegschaal; II een dwarsbalk, beladen met huismerk nr. 545 tussen de letters L.E., de dwarsbalk vergezeld van boven van een brouwketel en van onderen van drie klaverbladen.707
GDW, blz. 706, nr. [3920].

[3921]TER GEDACHTENISSE VAN ANNA HILLENIUS, DOCHTER VAN HILLENIUS EPPENS EN GEESIEN ENGELKES, EHELIEDEN TOT VRIESCHELOO ... 28 ... 1781.
N.B. Gedoopt Vriescheloo 27 augustus 1780. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. VI dd 1.
GDW, blz. 707, nr. [3921].

[3922]DEZE STEEN HEBBEN 3 SUS IERS EN BROER GELEGT TER GEDAGTENISE VAN HAAR SUSTER TALLE ENGELKENS, IN DEN OUDERDOM VAN 48 JAAREN, VROUW VAN EPPO HELLENYUS EN DOGTER VAN D.E. ENGEL ENGELKES, BROUWER, EN ANNA BEERENTS, EN IS OVERLEDEN DEN 12 DECEMBER 1783.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van onderen van de letter T.; II een brouwketel, huismerk nr. 546, drie klaverbladen, en de letter E onder elkaar.
Bijbeltekst: Prediker 3:20.
GDW, blz. 707, nr. [3922].

[3923]1756, DEN 18 JUNY, IS GEBOOREN ELSE WILLEMS RENKES TOT FRIESCHELOO EN OVERLEDEN DEN 6 JUNY 1785 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 27 JAAREN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS ONSEN HEERE.
Wapen: Op een terras een omgewende jager, schietend op een door een hond achtervolgde haas.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 707, nr. [3923].

[3924]ANNO 1717, DEN 6 FEBRUARY, IS GEBOOREN DE EERZAME HILVERT BEERENTS KLIEN, IN LEVEN ERFGEZETEN TE LUTTJELOO EN EGTGENOOT VAN ALBERTJEN BOELMANS, ZYNDE OVERLEDEN DEN 28 FEBRUARI 1793 IN DEN OUDERDOM VAN 76 JAREN EN 22 DAGEN EN IS ALHIER TER AARDE BESTELD.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een engel houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard en in de linkerhand een weegschaal; II doorsneden: a. een leeuw; b. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
DE WERELD GAF AAN MYN GEMOED / MEER ZUUR EN BITTER ALS HET ZOED / MAAR JEZUS VOLHEID WAS ALLEEN / IN WIEN HET ONGEVAL VERDWEEN / DIE MY IN AL MYN ONGENEUGD / VERSCHAFTE REINE ZIELEVREUGD / HY ZY MYN LEIDSMAN EN MYN BORG / DIE MY IN 'S HEMELS ZAAL BEZORG.
GDW, blz. 707, nr. [3924].

[3925]ANNO 1722, DE 12 JULI, IS DE EERZAME FREERK ELZENS GEBOREN. ANNO 1796, DEN 13 APRIL, IS DE EERZAME FREERK ELZENS DOOR LANG ZUKKELEN EN VERVAL VAN LEVENSKRAGTEN IN DEN HEERE GERUST, OUT 73 JAAR, 9 MAANT, 1 WEKE, 5 DAGEN, EN PLUSMYNES 9 JAAREN ASSESTER GEWEEST IN HET CREMINEELE GERICHTE VAN WESTERWOLDINGERLANT, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN GODZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II doorsneden: a. een boek met de rug aan de linkerzijde; b. twee zwemmende vissen onder elkaar.
IK BEN GERUST EN NU NIET MEER / ANSCHOUWET MY EN VREEST DEN HEER / DAT GY NU ZYT, WAS IK VOOR DEZEN / DAT IK NU BEN, ZULT GY HAAST WEZEN. / PSALM 89, VERS 49.
GDW, blz. 707, nr. [3925].

[3926]A 1745, DEN 4 JUNY, IS GEBOOREN DE EERBAARE ALBERTJEN BOELMANS, IN LEEVEN HUISVROUWE VAN HILVERT BEERENTS KLIEN TE LUTTJELOO, OVERLEED DEN 22 NOVEMBER 1799 IN DEN OUDERDOM708 VAN 54 JAAR, 5 MAAND EN 18 DAGEN EN IS ALHIER TER AARDEN BESTEED.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een aanziende engel houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard en in de linker hand een weegschaal; II doorsneden: a. een leeuw; b. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
DIT IS DE PLAATS VAN ELK EN EEN / VAN HOOG EN LAAG JA VLEES EN BEEN / OM IN HET SOMBRE GRAF TE DAALEN / WAT BAAT HET OF MEN ALLES HADT / DE GODSVRUCHT IS DE GROOTSTE SCHAT / OM OVER DOOD TE ZEGEPRAALEN.
GDW, blz. 707, nr. [3926].

[3927]ANNO 1723, DEN 1 OCTOBER, IS D.E. JANTJE HARMS GEBOREN. ANNO 1801, DEN 4 MEERT, IS D.E. JANTJE HARMS NA EEN KORTE ZIEKTE VAN MAAR 15 UIREN IN DEN HEERE GERUST, OUT 77 JAAREN, 5 MAANDEN, 3 DAGEN, EN IS MET DE EERZAME FREERK ELZENS IN DEN EGT GEWEEST RUIM 50 JAAREN. VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN GODZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II doorsneden: a. een boek met de rug aan de linker zijde; b. twee zwemmende vissen onder elkaar.
IK BEN BEVRYT VAN MYN BEZORGDE DAGEN / NU LEG IK HIER IN 'T SOMBRE GRAF BEGRAVEN / BY MAN EN KINDEREN TOT TROOST / VAN EENE NU NOG LEEVENT KROOST / ZES ZOONEN EN EEN DOGTER STREKKEN / OM MY AAN D' EENE ZY TE DEKKEN/ TERWYL MYN MAN AAN D'ANDRE LEGT / TOT GOD ONS UIT HET STOF OPRICHT.
GDW, blz. 708, nr. [3927].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina