Vierhuizen

ep. VIERHUIZEN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3873]ANNO 1630 HEBBEN ANNA LEWE, ARFVROW THO ASINGA, FROW TOT PANSER ETC., ENDE GEERT LEWE ENDE ANNA LEWE, JONCKER ENDE FROW TOT BEVSUM ETC., ALS ENIGSTE COLLATOREN TOT VIERHUISEN TER EEREN GODES DESE CLOCKE LATEN GIETEN. M. NICOLAS ROVIER, M. ANDRE AUBERTIN ME FECERUNT. I. L. CLAES HINDRIY, EPPE GERTS, FOGDEN.
Wapen Anna Lewe, vergezeld van de letters A. L.: Gevierendeeld: I Lewe; II Mulert; III De Mepsche; IV Scherpenzeel [1]. Helmteken: Lewe.
Wapen Geert Lewe, vergezeld van de letters G. L.: Gevierendeeld: I Lewe; II Lewe; III Schaffer; IV Panser [1]. Helmteken: Lewe.
Merk van Nicolas Rovier: Wapen: Een klok, vergezeld van de letters N.R.
GDW, blz. 699, nr. [3873].

b. Windvaan.

[3874]Een leeuw [Lewe of Von Inn- und Kniphausen [1].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3826. Jan Carel Ferdinand van In- en Kniphuisen verkocht collatie aan H. J. van Bolhuis van Bierum, 9 november 1809. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 505.
GDW, blz. 699, nr. [3874].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[3874A]Wapens en helmtekens: Rechts: Lewe. Links: Lewe.
N.B. Anna Lewe en Geert Lewe, collatoren. 1630. Zie: GDW, nr. 3873.
GDW, blz. 699, nr. [3874A].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3875]ANNO 1625, DEN 2 JUNIUS, STARF DE ED. ERENTFESTE JONKER SIKKE PANTSER, ARFHOEVELINCK TOT VIERHUIZEN EN IN DE MARNE. SINDE DE LAATSTE MANSPERSOON VAN 'T SIKKE-GESLACHT, VERWACHTENDE EENE ZALIGE OPSTANDING DER DOODEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: J. Zijlma. De Marne. Groningen 1884. Blz. 97.
GDW, blz. 699, nr. [3875].

[3875A]ANNO 1632, DEN AUGUSTUS, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE ERB. BARTELT JANSEN ENDE LECHT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens, vergezeld van de letters B. J.: Rechts: Huismerk nr. 933. Links: Drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 699, nr. [3875A].

[3876]ANNO 1696, DEN 11 MAYUS, IS DIE EERSAME JAN BOYCKEMA SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 532; b. drie klaverbladen. Helmteken: een klaverblad.
GELUKKIGH IS DE MENSCH, DIE HOOPT OM BETER LEVEN / DAT NA DIT STRYDIGH DAL HEM EEUWIGH WORT GEGEVEN / HET LICHAEM LEYT HIER NEER, DIE ZIELE GAST NA BOVEN / DAER D'ENGLEN MET GESANGH HAER SCHEPPER EEUWIGH LOGVEN.
N.B. Omstreeks 1950 vervangen door copie, waaronder het origineel nu zou liggen. Afgebeeld: Jakob Pieters Beukema, Jakob Beukema en P. Heidema Sr. Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rypkes. Winsum 1897. Blz. 4/5.
GDW, blz. 699, nr. [3876].

[3877]1715 DEN 16 MARSI IS IN DEN ... GERUST DE EERBARE MARTIEN HUISVROU VAN TJAERT CORNELES ... AER EN [HEFT] 38 JAER GEWEST... OOT EN NU RUST MYN ZIEL IN ... HOOT, TOTDAT MY GODT OPWECKEN [SAL], DOOR SYN ENGELEN GESCHAL. M.H.
GDW, blz. 699, nr. [3877].

[3878]GRAFSCHRIFT OP HET ZALIG AFSTERVEN VAN LUE RENNES DYKHUIS, WOONAGTIG OP WARKEMAHEERT ONDER VIERHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAAREN EN.9 MAANDEN OVERLEEDEN DEN 19 FEBRUARI 1784.
DIT GRAF BEHELST IN ZICH LUE RENNES DYKHUS LYK / TERWYL ZYN ZIEL THANS ZWEEFD IN GODES HEMELRYK / ZYN GOD, DIE EIST HEM OP, HY VOLGDE ZYN BEVEL / EN ZEIDE VROUW EN KROOST VOOR EEUWIG VAART NU WEL / MISGUND DAN LEZER NIET ZYN ZALIG HEILGENOT / MAAR DIENT EN VREEST OOK GOD, ZOO WAGT U 'T ZELFDE LOT.
GDW, blz. 699, nr. [3878].

[3879]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERSAAME KLAAS JANS, IN ZYN LEEVEN HUISMAN OP MIDHUISEN ONDER VIERHUISEN, OVERLEEDEN OP DEN I FEBRUARI 1787 IN DEN OUDERDOM VAN 28 JAAREN, 5 MAANDEN EN 2 DAGEN, NALAATENDE ZYN WEDU. LUIKTJEN LUES DYKHUIS EN EEN ZOONTJE.
TOEN IK NOG WAS, ZEID MEN VAN MY / GEEN STERKER MENSCH ZIET MEN ALS GY / 'T WAS WAARLYK SOO, MAAR MERKT. DAT GOD / MY DEED ONTMOETEN TOT MYN LOT / DAAR 'K MORGENS VAN MYN VROUW EN KIND / HOE STERK GELIEFD EN TEER BEMIND / MYN AFSCHEID NAM, OP SCHAATSEN REED / NA GRUNO'S STAD, DAAR NU NIEUW LEED / MY NU WEER TROF, DOORDIEN EEN BREUK / MY JAAREN LANK VEEL SMART EN KREUK / HEEFT ANGEBRAGT, VERMEESTERD MY / IN DEEZE STAND, WAAROM IK VRY / BY EEN BREUKMEESTER MY BEGAF / MAAR JUIST DIE MAN HAD OP DE PAS / VOOR MY GEEN BAAT, ZOODAT IK DOE / MY DUS BERIED OM NAAR HUIS TOE / OP SCHAATSEN WEER TE RYDEN WOU / IN ZULK EEN STAND IS WAARE ROUW / DIE HYR OP VIEL, IK KWAM ZOO THUIS / DOORNAT GESWEET VAN PYN EN KRUIS / BY MYN GELIEFDE VROUW EN KROOST / DIREKT NA 'T BED, 'K WAS AFGESLOOFT / TERSTOND GEHAALD TWEE ARS OM RAAD / VLYT ANGEWEND, MAAR 'T WAS TE LAAD / WANT ZIET, GEEN KRUID VOOR MY ZY KENDEN / MOEST IK DEN DERDEN DAG TEN ENDEN / MYN LEEFTYD ZYN, DUS BEN IK NET / DE TYNDE DAG IN 'T GRAF GEZET / VANWAAR IK WEER VERYSEN ZAL / VAAR WEL GELIEFDE, LOOFT GOD AL.
GDW, blz. 699, nr. [3879].

[3880]TER GEDACHTENIS VAN HILLECHIEN TONKENS, GEBOREN TE APPINGEDAM DEN 3 MAART 1729, GEHUWD TE VIERHUIZEN DEN 26 MEI 1748 MET LUE RENNES DYKHUIS EN ALDAAR OP WARKEMAHEERT OVERLEEDEN DEN 19 MEI 1792, NALATENDE DRIE ZOONS EN VYF DOCHTERS.
GDW, blz. 699, nr. [3880].

[3881]ANNO 1793. DEN 26 SEPTEMBER, IS JACOB ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 699, nr. [3881].

[3882]RUSTPLAATS VAN JAN PIETERS STELMA, GEBOREN 21 MEI 1746, OVERLEDEN DEN 10 OCTOBER 1795.700
GDW, blz. 699, nr. [3882].

[3883]TER GEDACHTENIS VAN LUPPO MELIS, OUDERLING DER GEMEENTE VAN VIERHUIZEN, OVERLEDEN OP HET HUIS DE PANSER DEN 7 JUNY 1806 IN DEN OUDERDOM VAN 71 JAAREN.
HY, DIE 'T OPRECHTE HART BEZAT / IN WELDOEN ZYN VREUGDE HAD / DOOR HUWLYKSLIEFDE SEER BESCHREID / WACHT HIER DEN DAG DER EEUWIGHEID / O DROEVE VROUW, SCHREI NIET MEER / GY VINDT BY GOD UW MELIS WEER.
GDW, blz. 700, nr. [3883].

[3884]TER GEDACHTENIS VAN LAMMERT HELPRICHS, IN LEVEN WOONACHTIG OP MENNEWEER, OVERLEDEN DEN 2 FEBRUARI 1807 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 50 JAREN.
EEN VADER, WAARD DIEN NAAM TE DRAGEN / EEN BRAAF EN LIEVEND' ECHTGENOOT / DE LIEFD' EN ACHTING ZYNER MAAGEN / EEN WARE VRIEND IN NOOD EN DOOD / EEN EERLYK MAN IN ALLEN HANDEL / EEN VRIEND VAN GODSDIENST EN DE KERK / EEN VOORBEELD IN DEN CHRISTENWANDEL / RUST ONDER DEZEN BLAAUWEN ZERK.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 374.
GDW, blz. 700, nr. [3884].

[3885]RUSTPLAATS VAN GEESKE MENNES BEUKEMA, GEBOREN DEN 23 DECEMBER 1746, OVERLEDEN DEN 24 AUGUSTUS 1808.
GDW, blz. 700, nr. [3885].

[3886]OP DEN 1[E] MAAY 1813 STIERF GEERT KLAASENS BEUKEMA IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 42 JAREN. OP DEN 6 DITO STIERF LUDWE GEERTS IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 70 JAREN, ZYNDE DE HUISVROUW VAN KLAAS MENNES BEUKEMA EN OP DEN 8 DITO STIERF MENTKE W. CRAMER IN DEN OUDERDOM VAN RUIM [9] JAREN.
DE DOOD, DIE MET ZYN SCHEPTER SWAAIT / HEEFT HIER DRIE MENSCHEN WEGGEMAAIT / 'T WAS MOEDER, ZOON EN HAAR KLEINZOON / DIE WACHTEN HIER HET GODLYK LOON / HET GEEN DAT HAAR IS TOEGEZEID / DOOR JEZUS IN DE EEUWIGHEID.
N.B. Menke Willems Kramer, wonend te Groningen, overleden Vierhuizen, gemeente Ulrum, 10 mei 1813, oud 9 jaren. Zie: Burgerlijke stand.
GDW, blz. 700, nr. [3886].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina