Kloosterburen
ba. KLOOSTERBUREN

1. Gebouwen

a. Kerk of toren

1. Balk

[-]Zie: GDW, nr. 1998.
GDW, blz. 401, nr. [-].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2111]ANNO 1663, DEN 23 MEERT, ONDER DESEN STEEN BEGRAVEN LUIRT JULLES ... SYN VROU ... DOOR GODES ... KINDER.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 401, nr. [2111].

[2112]ANNO 1734, DEN I7DEN NOVEMBRIS, IS DE DEUGTZAME ANJE REINJES, DOGTER VAN D.E. REINJE SCHELTES TOT CLOOSTERBUIREN OP FEDDEMAHUIS, ZEER CHRISTELUK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE VERRYSENISSE TEN EUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
ALS GOD MYN KRYGSMAN IS, GEEN KWAAD KAN MY ONTMOETEN / AL VALT HET SOMTYDS ZUUR, HY KAN HET WEER VERGOETEN.
GDW, blz. 401, nr. [2112].

[2113]ANNO 1741, DEN 25 MAYES, IS DE DEUGZAME GRIETJE TEWES, IN LEVEN DE HUISVROU VAN D.E. EELKE RENCES TOT CLOOSTERBUIREN IN OLDENCLOOSTER, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE VERRYSENISSE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
'K WAS TWINTIG JAAR U BEDGENOOT / EN RUST MYN ZIEL IN CHRISTI SCHOOT/ DAAR IS GEEN DROEFHEID OF GEWEEN / VREES GOD EN VOLGD, IK GA VOOR HEEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 155.402
GDW, blz. 401, nr. [2113].

[2114]ANNO 1741, DEN 1ITEN OCTOBRIS, IS DEN EERBAAREN WILLEM REINJES, IN ZYN LEEVEN WOONACHTIG TOT CLOOSTERBUIREN op FEDDEMAHUIS, ZEER CHRISTELUK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYD ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRYSENIS TEN EUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
WAT IS DE MENSCH VOOR U, O HEER / OF HY ZICH ROEMT OP GOED EN EER / EN OF HY ROEMT OP STAAT EN MAGT / 'T WORDT DOOR DEN DOOD TOT NIET GEBRAGT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 156. OMJ.
GDW, blz. 402, nr. [2114].

[2115]ANNO 1743, DEN 11 DECEMBER, IS DE EERBARE EELKE RENCES, 1N ZYN LEVEN WOONAGTIG TOT CLOOSTERBUIREN IN OLDENKLOOSTER, ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRYZENISSE TEN EEUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
DE DOOD, DIE SCHEIDT ONS VAN MALKAAR / DIT GRAF VEREENT ONS WEER TE GAAR j DE\ DAG DES OORDEELS ZAL ONS WEER / TE ZAMEN BRENGEN BY DEN HEER.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 156.
GDW, blz. 402, nr. [2115].

[2116]ANNO 1785, DEN 4 FEBRUARI, IS DE DEUGTZAME BOUKE REINDERS, 1N HAAR LEVEN HUISVROU VAN D.E. RENSE EYLKES, WOONAGTIG TOT KLOOSTERBUREN, TN HET 73sTE JAAR HARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRYSENISSE DOOR JESUM CHRISTUM.
Embleem: De letters I.H.S. en een kruis, geplaatst op de dwarsbalk van de letter H, de letters vergezeld van onderen van een met drie pijlen doorstoken hart.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 156.
GDW, blz. 402, nr. [2116].

[2117]RENSE EYLKES OVERLEED IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAAREN 20 MAART IN 'T JAAR 1790.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 156.
GDW, blz. 402, nr. [2117].

[2117A]JANTJE JANNES, Wu. VAN WYLEN G. HENDERKS, GETROUWT MET OTTO JANS 29 APRIL 1787, OVERLEDEN 16 NOVEMB. 1790. N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 402, nr. [2117A].

[2118]WILHELMUS REINDERS FEDDEMA, OVERLEDEN DEN 8 NOVEMBER A 1804, OUD 38 JAREN.
FREDERIKUS WILLEMS FEDDEMA, OVERLEDEN DEN 18 DECEMBER A 1819, OUD 22 JAREN.
REGNERUS WILLEMS FEDDEMA, OVERLEDEN DEN 9 JUNY A 1820, OUD 26 JAREN.
Embleem: Een breedarmig kruis.
TWEE BROEDERS RUSTEN NAAST HU NN' VADER IN HET GRAF / DE DOOD SNEFDT IN HC'N, BLOEI DEES LENTEBLOEMEN AF / BETREUR O BLOEDVERWANT NIET TROOSTLOOS HUNNE DOOI) / ZY LEEFDEN STEEDS VAN DEUGD EN GODSVRUGT NIET ONTBLOOT / ALGOEDHEID! O VERVUL DE WENSCHEN VAN HUN HARTEN / ZO CHRISTELYK HERHAALD OP BEIDER OUDEREN SMARTEN / VERLEEN HEN EINDLOOS RUST NA ZOO LANGDURIG LYDEN / EN DAT ZY IN UW RYK VOLZALIG ZICH VERBLYDEN/AMEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 157.
GDW, blz. 402, nr. [2118].

[2118A]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFLYK DEEL VAN DE EER EN DEUGDZAME TRYNJE WILLEMS FEDDEMA, IN LEVEN HUISVROUVS403 VAN DEN EERZAMEN JACOB JANS SCHOLTENS, WOONACHTIG TE KLOOSTERBUUREN, OVERLEDEN DEN 4 MAART 1814 IN DEN OUDERDOM VAN 24 JAAREN, NALATENDE HAREN MAN EN 2 KINDEREN, EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
GY HEBT MY NIET GEKEND, TWEE VRUCHTJES VAN MYN SCHOOT / EER 'T REEDE-LICHT U SCHEEN, WAS REEDS UW MOEDER DOOD / IN RYPER OUDERDOM ZULT G' OP MYN GRAFZERK LEZEN / WAT THANS UW MOEDER IS, EN VOOR U WAS VOOR DEZEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 402, nr. [2118A].

[2119]TER NAGEDACHTENIS VAN ONZE OUDERS KLAAS EVERTS BORGMAN OP BOKUM, OVERL. 1801, EN ITJE MUNTINGH, OVERL. 1806, EN VAN ONZE DRIE DOCHTERTJES, VAN WELKE TWEE HAREN VADER HIER VOOR GINGEN EN EEN HEM VOLGDE, ALS TRIENTJE, GEB. D. 7 APRIL 1814, OVERL. D. 29 AUG. 1823, TRIENTJE, GEB. D. 12 SEPT. 1824, OVERL. D. 4 NOV. 1825, EN TRIENTJE, GEB. D. 12 SEPT. 1829 EN OVERL. D. 3 MAART 1835. NEELTJE WILLEMS SMIT.
N.B. Overleden Kloosterburen 29 maart 1806 Ytje Ypes Muntinge, weduwe van Klaas Everts, oud 61 3/4 jaar. Zie: DTB, nr. 232. Overleden Kloosterburen 5 januari 1830 Tpe Klasens Borgman, 43 jaar, landbouwer, zoon van Klaas Everts Borgman en Itje Ipes Munting, echtgenoot van Neeltje Willems Smit.
GDW, blz. 403, nr. [2119].


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina