Finsterwolde
aa. FINSTERWOLDE

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenkbord

[1190]ANNO 1663 IS DEZE TOREN GEBOUWD ALS MICHAEL REININCK PASTOR, SIKKO EDTZKENS EN LUITJEN PETER KERKVOOGDEN TE FINSTERWOLD WAREN.
N.B. Betreft lage houten toren, afgebroken 1821. Zie: CVO.
GDW, blz. 257, nr. [1190].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1191]PETRUS OVERNEY ME FECIT FINSTERWOLD 1693. IN DER TYT ALS D. FREDIRICUS ULRICUS BURGER PASTOR, MATTHIAS ABBAS EN HEERO MELLES KERCKVOOGDEN WAEREN, HEEFT HET KARSPEL FINSTERWOLD IN D'OCTOB. MY LAETEN VERGIETEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVO.
GDW, blz. 257, nr. [1191].

3. Meubilair

a. Orgel

[1192]MDCCCVIII GESTICHT ONDER HET BESTIER DER HEEREN KERKVOOGDEN J. H. SICCAMA, OUD RAADSHEER DER STAD GRONINGEN, EN F. HEDDEMA, KERKVOOGDEN, DEN 14 VAN OOGSTMAAND DEN ZELVE JAARS GODE EN ZYNER DIENST OPGEDRAAGEN DOOR JOHAN HENDRIK DE SITTER, EVANGELIE DIENAAR ALHIER.258
GDW, blz. 257, nr. [1192].

b. Bank

[1193]Wapen, geplaatst voor kanonnen, vaandels, zwaard, geweren en speren, vergezeld van het jaartal 1813: Een rechterschuinbalk, vergezeld van boven en van onderen van drie leliŽn, evenwijdig met de schuinbalk [Heddema].
N.B. Buitendien op andere deur van bank het zelfde wapen, vergezeld van jaartal 1817. Vergelijk: GDW, nr. 1205.
GDW, blz. 258, nr. [1193].

4. Gedenktekenen

a. Grafkelder

[1194]INGANCK TOT DE GRAFKELDER. OBIIT LUTGERT OCKENS DEN 4 DESEMBER 1751. OBIIT HERMANNUS HEDDEMA DEN 8 APRIL 1763.
GDW, blz. 258, nr. [1194].

b. Grafzerken

[1195]ANNO 1615, DEN 19 OCTOBRIS, IS DIE EERB. JA ... ONDTS ENDE DEN 13 JANUARII 1638 ZYN NAEGELATENE WEDUWE DOEDE FRERCKS CHRISTELYCKEN IN DEN HEREN GESTORVEN, VERWACHTENDE [MIT] ALLE GELOOVIGEN EIN FROLIKE UPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een lelie, vergezeld van boven van twee rozen. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een roos.
GDW, blz. 258, nr. [1195].

[1196]ANNO 1631, DEN 19 OCTOBER, IS DEN ERBAREN UNDE MANHAFTEN WYNCKO AEISENS, HOPMAN UNDE KERCKVOGET IN FINSERWOLDT, DESER WERELT OVERLEDEN, VORWACHTENDE AN JUNGESTEN DAGE MIT ALLEN GELOEVIGEN EEN FROLICKE UPERSTANDYNGE TEN EWIGEN LEVENDE DORCH CHRISTUM, DEN SALICHMAKER ALLER WERRELT.
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Helmteken: een uitkomende leeeuw.
Bijbeltekst; Filippensen 1:21.
GDW, blz. 258, nr. [1196].

[1197]ANNO 1639, DEN 13 SEPTEMBER, IS DIE EHRBAHR UND VORNEHMER WAPKO WYNTKENS CHRISTLYCK IN DEN HEREN GERUST, VORWACHTENDE ALHYR MYT ALLE CHRISTGELOVIGEN EINE FROLICKE UPERSTANDINGE THUM EWIGEN LEVENDE, SYNES OLDERS INT 38sTE JAH R.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Links: Gevierendeeld: I een adelaar; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; III twee kepers; IV twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 258, nr. [1197].

[1198]ANNO 1665, DEN 23 JANUARIS, IS CHRISTELYCK IN DE ... ER 78 JAER, VERWACHTENDE MET ALLEN CHRIST ... VROOLYCKE OPEERSTANDINGE TEN EUWIGEN LEVENT.
Helmteken: een klaverblad.
N.B. Bij boerderij Kerkeweg 4.
GDW, blz. 258, nr. [1198].

[1199]Wapen: Huismerk nr. 155, vergezeld van de letters M.[?]
N.B. Bij boerderij Kerkeweg 4.
GDW, blz. 258, nr. [1199].

[1200]ANNO 1727, DEN 30 OCTOBR, IS DE EERWAARDE WELGELEERDE FREDERIC UDALRIC BURGER, BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS IN DE GEMEINTE JESU CHRISTI TOT FINSTERWOLD, IN 'T 71sTE JAAR SYNS OUDERDOMS GODZALIG IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE GELOVIGE EEN SALIGE, OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.259
Wapen: Gedeeld: 1 op een terras een omgewende pelikaan met drie jongen; II een kreeft met aan elke zijde vijf poten, met twee kaken en met vier sprieten.
D'EERWAARDE VREDERYKE BORGER / DIE OMTRENT ZESMAAL ZEVEN JAAR 1 WAS FINSTERWOLDS ZIELLIGTBEZORGER I DE ZOETBESPRAAKTE LIPPENAAR / WIENS LIPVRUGHT WAS GODS VREES EN VREDE / WIENS VRINDLYKHEID NAUW VOND GELYK / RUST HIER, HET STOFFELOOS IS HEDEN / HEIL-BURGER IN GODS VREDERYK.
GDW, blz. 258, nr. [1200].

[1201]RUDOLPHUS EYSSONIUS, GEBOREN 29 DECEMBER 1730, GESTORVEN DEN 3 MAAY 1738.
MYN OL'DEREN TROOST, VREUGD EN EER / WAAR IK IN MYN LEVEN / NU IS HAAR HOOP, DAT JAY D'HEER / DEN HEMEL HEEFT GEGEVEN.
GDW, blz. 259, nr. [1201].

[1202]TER GEDAGTENISSE VAN JUFFROUW GESINA CATALINA ELAMA, VROU VAN DE WELEERW. HEER CHRISTOPHORUS EYSSONIUS, GERUST DEN 3 JANU. 1745 IN 'T 45STE JAAR HARES OUDERDOMS.
HIER RUST, O FINSTERWOLDS GEMEENTE / UW VROME LEERA[R]ESS GEBEENTE / UW LEERAARS LUST, HAAR KINDERS KROON / OP AARDEN, DOG NU VOOR DEN THROON.
GDW, blz. 259, nr. [1202].

[1203]TER GEDAGTENISSE VAN DE WELEERW. EN WELGEL. HEER CHRISTOPHORUS EYSSONIUS, EERST 11 JAREN TE VELGE, DAARNA 16 JAREN YVERIG LEERAAR IN DEZE GEMEENTE, GERUST DEN 12 MEERT 1745 IN 'T 55 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: 1 drie rozen onder elkaar; II drie sterren onder elkaar.
EYSSONIUS, GODS TROUWE KNEGT, BEDEKT DEES ZERK / SO NUTTIG VOOR ONS LAND, SO DIERBAAR VOOR GODS KERK / MANMOEDIG VOOR GODS SAAK EN TEGEN 'S SATANS RYK / DIE NA VOLTROKKEN STRYD BY GODT LEEFT EEUWIGLYK.
GDW, blz. 259, nr. [1203].

[1204]LUTGERT OKKENS, IN DEN JAARE 1671 GEBOREN ENDE DEN 4 DESEMBER 1751 IN DEN HEERE ONTSLAPEN, RUST HIER DOOR BESTEL HAARS EHEMANS, DEN W.E.L. HR. H. HEDDEMA, IN DESE GRAFKELDR, VERWACHTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EENE VROLIKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewende leeuw; b. een aanziende staande wildeman, dragend in de opgeheven rechterhand aan een riem een schildje, beladen met een ster, en houdend in de linkerhand een op de linkerschouder rustende knots. II op een terras een tegen een boom klimmend hert met gewei.
NU IK, DE LAASTE UIT DE STAM VAN J. OCKENS OP AARD GESPROOTEN / ONS REY DOOR 'T STERVEN HERB' GESLROTEN / EN NEFFENS DIE TE RUSTEN KWAM / ZOO LAAT IK AAN MYN VRIENDEN 'T GOED J MET WENSCH VAN JESUS DIERBAARHEDEN / DIE VOOR ONS KWAM SYN BLOED BESTEEDEN / DAT DIE MY NEEM IN SYN BEHOED / WAT MY BELANGT, IK VAAR JEHEEL 1 IN ZOETHEID VAN MYN ZIELSGEDAGTEN / TEN HEMEL OP MET ALLE KRAGTEN / TE VINDEN WYZE MAAGDEN DEEL.
GDW, blz. 259, nr. [1204].

[1205]1694 IS DEN WELEDELEN HEER HERMANNUS HEDDEMA GEBOREN TOT DELFZYL, TROUWDE JUFFER LUTGERT 9CKENS TOT FINSERWOLT 1731, LEEFDEN IN TEDERE LIEFDE TE SAMEN IN 21sTE JAAR. NA V...T...EN OVER HAAR GEMIS GAF HY ... ZYN GEEST IN HANDEN VAN DEN ZALIGENDE HERE JESUS DEN 8 APRIL 1763 ... EN IS BY HAAR IN DESE GRAFKELDER BYGESET.
Wapen, geplaatst voor krijgsattributen: Een rechterschuinbalk, begeleid van boven en van onderen van drie leliŽn schuŪnrechts.
DE HEER HERMANNUS IS GEWEEST DE LAATSTE VAN DE STAM.260
GDW, blz. 259, nr. [1205].

[1206]TER GEDACHTENIS VAN MEJUFFROUW REMBERTINA MARIA BAURMEESTER, IN LEVEN EHEVROUW VAN JOHAN HENDRIK DE SITTER, BEDIENAAR DES GODDELYKEN WOORDS TE FINSTERWOLD, OVERLEDEN DEN 28 MAART 1785 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 23 JAREN.
Wapen: Een uit water uitkomende eenhoorn.
GDW, blz. 260, nr. [1206].

[1207]TER GEDACHTENIS VAN MEJUFFROUW JOHANNA MARIA DE BLAU, IN LEVEN EHEVROUW VAN DEN WELEERW. ZEERGEL. HEERE JOHAN HENDRIK DE SITTER, BEDIENAAR DES GODDELYKEN WOORDS TE FINSTERWOLD, OVERLEDEN DEN 20 APRIL 1793 1N DEN OUDERDOM VAN BYNA 38 JAREN.
Wapens: Rechts: Een op een steile heuvel staande duif. Links: Een aanziende ossekop, vergezeld van onderen van twee eikels naast elkaar, de stengels naar de schildpunt gericht.
GDW, blz. 260, nr. [1207].

[1208]TER GEDACHTENIS VAN DE EERBAARE GEESIEN HARMS, IN LEVEN HUISVROUW VAN KARSIEN OLTMANS, GEBOREN DEN 12 SEPTEMBER 1751 EN OVERLEDEN DEN 18 OCTOBER 1811.
GDW, blz. 260, nr. [1208].

[1209]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME KARSIEN OLTMANS, IN LEVEN KERKVOOGD TE FINSTERWOLT, GEBOREN DEN 27 FEBRUARY 1757 EN OVERLEDEN DEN 20 OCTOBER 1812.
GDW, blz. 260, nr. [1209].

[1210]TER GEDACHTENIS VAN DEN WELEERWAARDEN ZEERGEL. HEERE JOHAN HENDRIK DE SITTER, IN LEVEN BEDIENAAR DES GODDELYKEN WOORDS TE FINSTERWOLD, ALDAAR OVERLEDEN DEN 13 FEBRUARY 1814 IN HET 60STE JAREN ZYNES OUDERDOMS.
Wapen: Een op een steile heuvel staande duif.
GDW, blz. 260, nr. [1210].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina