Doezum


p. DOEZUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1030]A° AERAE CHRIST. MDCXCVI, ALS DE HOOGHEDL. GEB. HEER JOHAN CLANT VAN ADEWERT, DE EDL. HEER PROFESSOR GERHARD LAMMERS EN DE E. MARTEN HERMENS KERCKVOOGDEN EN DE EERW. D. AJOLDUS VREESE PASTOR WAREN, HEEFT MY MR. PETRUS OVERNEY OP GOETVINDEN VAN DE CARSPELLUYDEN TOT DOESUM OP 'T KERCKHOF GEGOTEN. DE E. ALBERT MENELS EN ... DE E. JAN HARMENS EN DE E. KLAES FOCKES, ALLE DORPSTERS.
N.B. Tekstgedeelte na ALBERT MEtrus EN in 1828 reeds weggekapt. Zie: CVO. Sedert 1907 niet meer aanwezig. Zie: HMD. Gerhard Lammers, professor universiteit Stad en Lande. Zie: Album studiosorum Groninganae. Groningen 1915. Blz. 624. Dorp, gehucht tussen Doezum en Strobos.
GDW, blz. 228, nr. [1030].

2. Meubilair

a. Bank

[1031]Wapens, ten gevolge van ruwe afschaving nauwelijks herkenbaar: Rechts: Een versmald en verkort schuinkruis of een slechts ten dele herkenbaar huismerk, vergezeld in de hoeken van dat schuinkruis van omgekeerde droogscheerdersscharen, waarvan de rechtse en de onderste nog zichtbaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II en dwarsbalk, vergezeld van onderen van een letter [H?].
N.B. XVIIIA.
GDW, blz. 228, nr. [1031].

3. Gedenktekenen

a. Rouwbord

[1032]DANIEL ONNO DE HERTOGE. NATUS 9 IULII 1713. OBIIT 19 OCTOBRIS 1774.
Wapen: De Hertoghe. Schildhouders: twee omziende roodgetongde gouden leeuwen. b. Grafzerken
GDW, blz. 228, nr. [1032].

[1033]INT JAER IN 1612 IS GESTORVEN HARRIT BENSEMA EN IS UPGEDRAGEN OP SONTE STEFFENSDACH, VOERWACHT EN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II verhoogd doorsneden: a. huismerk nr. 148; b. drie klaverbladen 1 en 2. Links: Een roos, een lelie en een roos onder elkaar. N.B. Begrafenisdag misschien 3 augustus.229
GDW, blz. 228, nr. [1033].

[1034]ANNO 1628, DEN 13 OCTOBER, IS DEN EERS. AMSE EEWES CHRISTELICK IN DEN HEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een naar links ziende geharnaste man met sporen, met gepluimde helm en met gesloten vizier, een zwaard boven zijn hoofd zwaaiend en houdend de linkerhand aan de schede; II golvend doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; b. gegolfd. Hclrnteken: drie struisveren.
GDW, blz. 229, nr. [1034].

[1035]ANNO 1632, DEN 3 MAY, IS IN DEN HEERE GERUSTEN D'ERENTF. EN ACHTBARE WEIDT SICKEMA, IN DER TYT GRIETMAN OVER WESTERDEEL LANGEWOLDT, VERWACHTENDE EEN S... OPE...DINGE IN CH...TO, OUDT IN T ... JAER.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II verhoogd doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 140. Links: Doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: A. een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2: B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart [Iwema]. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Oud 46 jaar. Zie: RAG, Archief Hora Siccama, inv. nr. 393j, blz. 45.
GDW, blz. 229, nr. [1035].

[1036]ANNO 1639, DEN 16 APRIL, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DE ERB. ENDE DEUGDENRYCKEN TZAUCK YWEMA, GEWESENE HUISFROUWE VAN WYLEN GRIETMAN WEIDT SICKEMA, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO, OUT OMTRENT 48 JAREN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II verhoogd doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 141. Links: Doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: A. een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 229, nr. [1036].

[1037]ANN. 1579, DEN 7 JUNI, IS GEBOREN DEN HOOCHEDELE GEBOREN HEER JONCKER JOHAN POLMAN, HOVELINCK OP DE EEST, DOESUM ENDE LUITKEGAST ETC., IN SIN TIT OVERSTE LUITENANT VAN EEN RESIMENT TE VOET VAN HAARE HOOCHMOGENDE, IN DIENST OVERLED. ANNO 1653, DEN 15 DECMBER, ENDE LEIDT ALHIER BENEDEN BEGRA.
Wapen en helmteken: Polman.
GDW, blz. 229, nr. [1037].

[1038]ANNO 1671, DEN 18 MARTI, IS IN DEN HEERE GERUST D'HOOCHEDELE GEBOOREN JOHAN POLMAN, HEER OP D'EEST, JONCKER EN HOOVELINCK TOT DOESUM IN WESTERDIEL LANGEWOLT EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN DEN 30 DESSELVEN MAENT, OUT SINDE 19 JAREN EN 11 MAENDEN. VERWACHTENDE EEN VROOLICKE OPSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, AMEN.
Wapen: Gevierendeeld: I Polman; II Beninga; III Alberda; IV Böselager.
GDW, blz. 229, nr. [1038].

[1039]ANNO 1715, DEN 9 DECEMBER, 1ST IN DEN HEEREN GERUIS DE EERBARE MEERTEN HARMENS, KOPMAN EN KERCKVOGET TO DOESUM, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, OLT SINDE 74 JAER, VERWACHTENDE EEN SAELLIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CRISTUM, ONSEN HEERE EN SALIG MAKER.
In een rechthoek de letters M.H.
GDW, blz. 229, nr. [1039].

[1040]A° 1732, DEN 10 JUNY, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME JAN HARMENS, OUT 7. [JAER EN LEIDT) ALHIER [BEGRAVEN].230
GDW, blz. 229, nr. [1040].

[1041]ANNO 1795, DEN 16 JANUARY, IS DE EERSAME WILLEM JANS, IN LEVEN KOOPMAN EN BOEKWEITENMULDER TE DOESUM, OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 79 JAAR EN 4 MAANDEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS ONSEN ZALIGMAKER.
Medaillon: Het interieur van een boekweitmolen, met een groot bovenrad en twee daardoor aangedreven verticale assen met molenstenen, waarbij een weegschaal en gevulde zakken.
O MOLT MYN DOFFE STEM THANS UW GEMOED NOG TREFFEN 1 DAT GY MYN LAASTEN RAAD, O MENSCH, REGT MOOGT BESEFFEN / VERLAAT HET ZONDIG PAD EN WANDEL NAAR GODS WOORD / DAN ZIE IK U WEL HAAST OOK IN DIT ZALIG OORD / HIER ZULLEN WY TE SAAM BEVRYD VAN YDELE KLAGTEN 1 D'OPSTANDINGE VAN HET VLEESCH IN HOOP OP GOD AFWAGTEN.
GDW, blz. 230, nr. [1041].

[1042]DEN HEER BERNARDUS IDEMA.
Wapen: Gevierendeeld: I drie vijfbladige bloemen; II een voetboog; III een omgewend springend dier met een klein staartje, misschien een hond maar geen hert; IV drie stervormig samengebonden pijlen.
N.B. Vergelijk: NLW, 1961, k. 19.
GDW, blz. 230, nr. [1042].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina