Delfzijl


o. DELFZIJL

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbekers

[1010]A 1657 ZYN DESE BEKERS, IN TYDEN ALS PASTOOR WAER D. GERHARDUS A BESTEN, GEMACKT. OUDERLINGEN: JAN GERTS, HABBE SIBENS, BARENT ROO. DIACENEN: MELGER GROENEWOLT, GEERT LUITIENS, LUITIEN DERCKS. DEN 2 FEBEWARI. KERCKENBECKER VAN DE FORTRESSE DELFZIL A 1657.
Gravure: De voormalige kerk met toren op het dak.
N.B. In tweevoud. Teksten onderling iets afwijkend, doch elkaar aanvullend. Afgebeeld: MON, plaat XCIX, nr. 2. HLZ, nr. 62. Gravure: APG, blz. 6/7.
GDW, blz. 226, nr. [1010].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1011]Huismerk nr. 135, vergezeld van de letters A.G. en het jaartal 1616.
GDW, blz. 226, nr. [1011].

[1012][ANNO] 1641, DEN 9 FEBRUARY, IS CHRIS[TEL]YCKEN IN DEN HEEREN ONTSLAPEN DIE EERBAERE ENDE DEUGETSAEME GEERTIEN BOCKES, HUISVROUWE VAN SIURDT JANSEN, WYNCOOPER TEN DELFZYL, OUT 22 JAEREN, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie eikels, 1 en 2. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. op een heuveltje een boom; b. drie klaverbladen, 2 en 1. Helmteken: een uitkomende beklede arm, zwaaiend met een hakmes, de snede naar voren.
IN DESE WERELT IS GEEN HO... / VAN WAT GOEDT OF SAELYCH... / GODT TE DIENEN IS VEER HET B... / AL DIE RESTS IS IDELHEYT.
ANNO 1641, DEN 30 SEPTEMBER, IS GESTORVEN JANTIEN SIURDTS, DOCHTER VAN SIURDT JANSEN.
GDW, blz. 226, nr. [1012].

[1013]ANNO 1652, DEN 13 APRIL, ... DEN HEEREN ONTSLAPEN ... DEN EERENTVESTEN JO ... NICOLAES KANNEGIE[TER] ... VAN 'T HUIS AR ... AUT ARTE AUT V...
Wapen: Gedeeld: I drie verkorte kepers onder elkaar; II drie gesnoerde hoorns met het mondstuk aan de linker zijde, onder elkaar. Helmteken: een gesnoerde hoorn.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1017.
GDW, blz. 226, nr. [1013].

[1014]JONCKER BORCHART VAN ASWEDE, ONTFANGER DER COMVOYEN ENDE [LI]CENTEN IN DE FORT. DELFSYL ENDE GEWESENE FURSTELICKE HESCESCHE CASSELSCHE CAPITAIN, GERUST A 16---
Wapens: Rechts: Aswede. Links: Besten. Helmteken: Aswede.
Kwartieren:
ASWEDEBESTEN
ROD[ER]MEPSHE
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1027. Overleden na 21 juni 1663. Zie: NLW, 1943, k. 199-200.227
GDW, blz. 226, nr. [1014].

[1015]Wapen: Van Besten, Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel beladen met een balk, waarop drie ringen, de linkervleugel onherkenbaar afgesleten.
Kwartieren: I Van Besten. II, voor zover nog herkenbaar: in een pot een plant, in het schildhoofd een klaverblad, in de rechterflank een roos. III onherkenbaar. IV onherkenbaar.
N.B. Misschien ds. Gerhardus a Besten, overleden 19 juli 1673. Zie: RAG, Archief classis Appingedam, inv. nr. 12, acta 31 juli 1673.
GDW, blz. 227, nr. [1015].

[1016]D. EERENTV. SIURT JANSEN KLEMPENHOF, IN SYN LEVEN COMMYS PROVINCIAAL ENDE HOPMAN DER BURGERYE 1N DIE FORTRESSE DELFZYL, IS INT JAER SYNS OUDERDOMS 66 OP DEN XII JANUARIO 1675 IN DEN HEERE MET EEN SALIGE HOOPE SCHIELYCK ONTSLAPEN.
Wapen: Drie eikels. Helmteken: een uitkomende geklede arm, zwaaiend met een hakmes, de snede naar voren.
WAT WAS ICK, BEN ICK / DOCH WAT WORD ICK MORGEN / MYN [R]USTPLAETS IS Drr GRAF / DAERIN ICK LEGH VERBORGEN / VOL STANCK EN VUILICHEYT / DOCH D'EDELE ZIEL IS BETER PLAETS BEREIT.
GDW, blz. 227, nr. [1016].

[1017]ANNO 1691, DEN 8 A[PRIL] ... ACHTBAEREN ... TER HORN IN ... GER HOPMAN ... DELFZYL IN D ... ONTSL[AEPENJ.
N.B. Zie: GDW, nr. 1013.
GDW, blz. 227, nr. [1017].

[1018]ARENT COMMISSA...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 136.
N.B. Arent Willems Commissaris, lidmaat op belijdenis, 12 maart 1662. Zie: Lidmatenboek ter plaatse. Mededeling.
GDW, blz. 227, nr. [1018].

[1019]ANNO 16... DE EEREN ... SELS WAER ... SYLLEN CHR ... ONTSLAPEN] ... 68 JAER EN ... VERWACHT ... OPERSTA ... TUM ...
N.B. Waarman Jan Wessels en zijn vrouw Epke, met attestatie van elders zondag voor Kerstmis, 19 december 1647. Zie: Lidmatenboek ter plaatse. Mededeling.
GDW, blz. 227, nr. [1019].

[1020]ANNO 1707, DEN 18 SEPTEMB., IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN JOHANNA GERKES, WED. VAN DO. H. WIARDI, IN SYN LEVEN PREDIKANT TOT ENUM, IN 'T 70 JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM ONSEN HEERS.
Helmteken: een eikel.
GDW, blz. 227, nr. [1020].

[1021]ANNO 1728, DEN 21 SEPTEMBER, IS DE DEUCHTSAME KORNELSIN FRECKS, DE HUISVROU VAN DE EERSAME FOCKO POPKENS, GERUST, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Een natuurlijke roos.
N.B. Molen Adam.
GDW, blz. 227, nr. [1021].

[1022]ANNO ... JANNEWARI, IS CHRISTELICK IN DIE HEERE GERUST DIE DOECHTSAME HEILTHIE EGBERTS SIM S, ... SFROUWE VAN DE ... HOPM... S, VORWAC(HTEND]E DIE FROLICKE UPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Doorsneden: a. een uitkomend paard, vergezeld in de rechterschildhoek van een ster. Links: Onherkenbaar. Helmteken:.... waartussen een ster.
GDW, blz. 227, nr. [1022].

[1023]HIER R ... DE VROUW ... I.A.HE ... ALTIE ... FR ... RUIM ... 39 JAAR, 8 MA ... BEGRAAVE ... DEN 30 AUGUSTU ...228
N.B. Begraven Delfzijl Aaltje Phebus Dik, vrouw van koopman Jan Abrams Havinga, 30 augustus 1805. Zie: DTB, nr. 51, blz. 261.
GDW, blz. 227, nr. [1023].

[1024]... DEN 9 DECEMB ... ME FROUWE ... V. NORDEN 110251 Helmteken: een boom.
GDW, blz. 228, nr. [1024].

[1026]Wapen: Huismerk nr. 137, vergezeld van de letters E.S.
GDW, blz. 228, nr. [1026].

[1027]G.G.W.
N.B. Zie: GDW, nr. 1014.
GDW, blz. 228, nr. [1027].

[1028]Medaillon: Huismerk nr. 138, vergezeld van de letters H.B.l.
GDW, blz. 228, nr. [1028].

[1029]Huismerk nr. 139, vergezeld van de letters L.B.
GDW, blz. 228, nr. [1029].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina